Neidio i'r prif gynnwy

Ymweld ag Iechyd

Delwedd o blentyn, ei fam ac Ymwelydd Iechyd.

Mae ymwelwyr iechyd yn nyrsys neu fydwragedd cofrestredig sy'n angerddol am hyrwyddo ffyrdd iach o fyw ac atal salwch ac sydd wedi mynd ymlaen i ennill cymwysterau a hyfforddiant pellach i ddod yn Nyrs Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (SCPHN HV). Mae Ymwelwyr Iechyd yn gweithio gyda theuluoedd â phlant o dan 5 oed i helpu i gefnogi plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Byddwch yn cael cynnig adolygiad gan eich Ymwelydd Iechyd neu aelod o'u tîm naill ai yn eich cartref, Meddygfa neu Glinig Babanod. Bydd eich Ymwelydd Iechyd yn ymweld â chi yn unol â Rhaglen Plentyn Iach Cymru ac yn darparu gwybodaeth a chyngor allweddol yn ymwneud ag oedran a cham eich plentyn.

Yn fuan ar ôl i'ch babi gael ei eni byddwch yn cael llyfr coch (Cofnod Iechyd Plant Personol - PCHR). Dylid mynd â'r llyfr coch hwn gyda'ch llyfr bob tro y byddwch chi'n ymweld â'r Feddygfa Meddygon Teulu neu'r Clinig Babanod. Gellir gweld manylion cyswllt eich Ymwelwyr Iechyd ar dudalen 5 y llyfr coch hwn.

Mae'r Ymwelydd Iechyd yn cynnig gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar y teulu ac maen nhw yno ar gyfer iechyd a lles y teulu cyfan ac yn helpu gyda'r addasiad i fod yn rhiant. Gall ymwelwyr iechyd hefyd ddarparu cyngor ffôn a gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau arall i roi'r gofal mwyaf priodol i chi.

Rhai o'r pynciau yr hoffech eu trafod â'ch ymwelydd iechyd efallai yw imiwneiddio, ffyrdd iach o fyw, cyngor magu plant, cysgu diogel, bwydo ar y fron, rhoi'r gorau i ysmygu, diddyfnu, iselder ôl-enedigol, hyfforddiant poti, chwarae ac ysgogiad a datblygiad plant. Mae yna lawer o grwpiau cymunedol ar gael fel grwpiau cerdded, tylino babanod a grwpiau rhieni a phlant bach. Cysylltwch â'ch Ymwelydd Iechyd i gael mwy o fanylion am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal leol.

Ar gyfer ymholiadau Ymweld Iechyd cyffredinol, cysylltwch â - 01792 517997

Efallai y bydd yr adnoddau canlynol yn ddefnyddiol i chi hefyd:

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.