Iechyd Rhywiol

Iechyd Rhywiol

Mae cyngor a thriniaeth iechyd rhywiol cyfrinachol am ddim ar gael yn un o'n clinigau galw heibio neu drwy ffonio 0300 5550279.

Mae ein llinell gymorth ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Iau 8am -4.30pm a Dydd Gwener o 8am-12.30pm.

Gallwch wneud apwyntiad ar gyfer prawf ceg y groth yn Singleton neu Gastell-nedd Port Talbot trwy ein ffonio ar y rhif hwn hefyd.

Sylwer: Mae pob clinig cerdded i mewn yn wasanaeth eistedd-ac-aros. Ni allwn ddweud pa mor hir y bydd angen i chi aros i gael eich gweld, bydd yn dibynnu ar nifer y cleifion sydd o'ch blaen a pha wasanaethau sydd eu hangen arnynt. Yn aml mae gennym fwy nag un clinig yn rhedeg ar yr un pryd felly efallai bydd cleifion sy'n mynychu'r clinigau hynny'n cael eu galw o'ch blaen.

Rydym yn cynnal clinigau galw heibio yn:

Ysbyty Singleton: Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener o 8.30am-11am a Dydd Mawrth 8.30am-6.30pm 

 

HYSBYSIAD I BOB CLAF

 

Y TEULU CYNLLUNIO/IECHYD RHYWIOL CLINIG MYNEDIAD AGORED YN SINGLETON YSBYTY AR GAU AR

DYDD MERCHER 16eg  HYDREF GORFFENNAF 2019

BYDD Y CLINIG HWN YN AIL-AGOR T 8.00AM AR DYDD IAUDA Y 17eg  HYDREF 2019

AR GYFER CLEIFION SYDD ANGEN CYNLLUNIO TEULU NEU GWASANAETHAU IECHYD RHYWIOL MAE EIN CLINIG YN FFORDD NYFED, CASTELL-NEDD YN AGORED O 12pm TAN 4pm

NEU

Y CLINIG IECHYD RHYWIOL, FFORDD QUARELLA, BYDD PEN-Y- BONT AR OGWR YN AGORED O 1pm I 6.30pm.

 AM RAGOR O WYBODAETH,

FFONIO ‘RLLINELL GYMORTH:

0300 5550279

Canolfan Iechyd Pontardawe: Dydd Mawrth o 1pm-7pm

Clinig Ysbyty Castell-nedd Port Talbot B1: Dydd Llun a Dydd Iau rhwng 1.30pm-6.30pm a Dydd Gwener 1.30pm-4pm 

Gwasanaeth Atal Cenhedlu ac Iechyd Rhywiol Dyfed (CASH) Castell-nedd: Dydd Mercher 12pm -6pm

Info-Nation YAS: Ffordd y Brenin, Abertawe: Dydd Mercher 2pm-5pm

Clinig Quarella Road, Pen-y-bont ar Ogwr: Dydd Llun o 3.30pm i 6.30pm, Dydd Mercher o 1pm i 6.30pm a Dydd Gwener o 1.30pm i 4pm. 

Clinig Cynllunio Teulu Corneli, Teras Greenfield, Corneli, Pen-y-bont ar Ogwr: Dydd Iau rhwng 1.30pm a 4pm

(Clinig ar gau Tachwedd 7 ac 21.)

(NB - Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn parhau i fod yn ddarparwr gwasanaethau iechyd rhywiol yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.)

Os oes angen cyngor rhyw diogel arnoch, gwybodaeth atal cenhedlu neu brawf ar gyfer haint a drosglwyddir yn rhywiol (STi) mae ein tîm o staff arbenigol wrth law i ddelio â'ch ymholiad yn gyfrinachol. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn eich trafod yn rheolaidd ag unrhyw un arall, gan gynnwys y meddyg teulu neu wasanaethau ysbyty eraill. Oni bai ein bod yn teimlo bod risg o niwed i chi neu rywun arall, mae popeth yr ydym yn ei drafod a'i wneud yn gwbl gyfrinachol, hyd yn oed os ydych dan 16 oed mae gennych yr un hawliau.

Efallai y bydd adegau pan fydd angen i ni siarad â chi am driniaeth felly rhowch wybod i ni sut orau i gysylltu â chi. Mae rhif ffôn symudol yn iawn ond gwnewch yn siŵr bod staff yn ymwybodol o unrhyw newidiadau i'ch rhif ffôn neu'ch cyfeiriad.

Weithiau gallwn newid amserau agor a gwasanaethau'r clinig sydd ar gael ar ddiwrnod penodol. Ffoniwch ni yn gyntaf i wirio, rhag ofn. Ac rydym yn cau'r clinig os yw llawer o gleifion yn dal i aros i gael eu gweld pan fyddwn yn cau.