Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Iechyd Rhywiol

Iechyd rhywiol

Ceir mynediad i glinigau iechyd rhywiol bellach drwy apwyntiad yn unig. Ffôn: 0300 5550279

Cyrchu gwasanaethau iechyd rhywiol

Am ddim ac yn gyfrinachol:

  • cyngor iechyd rhywiol, profion am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs/STDs) a thriniaeth
  • atalwyr cenhedlu, yn cynnwys pilsen atal cenhedlu frys a dyfeisiau mewngroth. DS - gall dyfeisiau mewngroth ond gael eu gosod yn ein prif ganolfannau yn ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot a chlinig Quarella Road, Pen-y-Bont ar Ogwr
  • profion beichiogrwydd
  • profion am HIV
  • mynediad i PrEP (proffylacsis cyn-ddatguddiad) yn Ysbyty Singleton
  • mynediad i PrEP (proffylacsis cyn-ddatguddiad) yn ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot a chlinig Quarella Road, Pen-y-Bont ar Ogwr
  • brechiad hepatitis B yn Singleton, NPTH a Quarella Road
  • cyngor am erthyliad ac atgyfeirio
  • cymorth i ddioddefwyr trais rhywiol
  • cynghori seicorywiol

Gellir dod o hyd i wybodaeth am STIs ac atalwyr cenhedlu ar waelod y dudalen.

Llinell Gymorth 0300 5550279

Ar agor ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 8am a 4.30pm a dydd Gwener rhwng 8am a 12.30pm

Gallwch drefnu apwyntiad i gael prawf taeniad (sgrinio serfigol) yn ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot a chlinig Quarella Road gan ein ffonio ni ar y rhif hwn hefyd.

Cyfrinachedd

Os oes angen cyngor rhyw diogel arnoch, gwybodaeth atal cenhedlu neu brawf ar gyfer haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI), mae ein tîm o staff arbenigol wrth law i ddelio â'ch ymholiad yn gyfrinachol. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn eich trafod yn rheolaidd gydag unrhyw un arall, gan gynnwys y Meddyg Teulu neu wasanaethau ysbyty eraill. Oni bai ein bod ni'n teimlo bod risg o niwed i chi neu rywun arall, mae popeth y trafodwn a gwnawn gennym yn hollol gyfrinachol, hyd yn oed os ydych o fan 16 oed mae gennych chi'r un hawliau.

Efallai y bydd adegau pan fydd angen i ni siarad â chi am driniaeth felly gadewch i ni wybod y ffordd orau o gysylltu â chi. Mae rhif ffôn symudol yn iawn ond sicrhewch eich bod chi'n rhoi gwybod i staff am unrhyw newidiadau i'ch rhif ffôn neu'ch cyfeiriad.

Weithiau gallwn ni newid amserau agor y clinig a'r gwasanaethau sydd ar gael ar ddiwrnod penodol. Ffoniwch ni yn gyntaf i wirio, rhag ofn. A byddwn yn cau'r clinig os bydd llawer o gleifion yn dal i aros i gael eu gweld pan fyddwn yn cau.