Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Rhywiol

Ceir mynediad i glinigau iechyd rhywiol bellach drwy apwyntiad yn unig. Ffôn: 0300 5550279- Sylwch, bydd y llinell ar gau 12.30 - 13.00 bob dydd ar gyfer cinio. E-bost: SBU.SexualHealth@wales.nhs.uk

Cleifion heb unrhyw symptomau ar hyn o bryd, ond sydd angen cyrchu sgrinio haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI), gallwch archebu profion o www.cymruchwareus.org.

Cyrchu gwasanaethau iechyd rhywiol

Am ddim ac yn gyfrinachol:

  • cyngor iechyd rhywiol, profion am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs/STDs) a thriniaeth
  • atalwyr cenhedlu, yn cynnwys pilsen atal cenhedlu frys a dyfeisiau mewngroth. DS - gall dyfeisiau mewngroth ond gael eu gosod yn ein prif ganolfannau yn ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot a chlinig Quarella Road, Pen-y-Bont ar Ogwr
  • profion beichiogrwydd
  • profion am HIV
  • mynediad i PrEP (proffylacsis cyn-ddatguddiad) yn Ysbyty Singleton
  • mynediad i PrEP (proffylacsis cyn-ddatguddiad) yn ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot a chlinig Quarella Road, Pen-y-Bont ar Ogwr
  • brechiad hepatitis B yn Singleton, NPTH a Quarella Road
  • cyngor am erthyliad ac atgyfeirio
  • cymorth i ddioddefwyr trais rhywiol
  • cynghori seicorywiol

Gellir dod o hyd i wybodaeth am STIs ac atalwyr cenhedlu ar waelod y dudalen.

Llinell Gymorth 0300 5550279

Ar Hydref y 24ain bydd amseroedd agor y llinell gymorth yn newid:

Dydd Llun 8am  6.30pm

Dydd Mawrth – 8am – 6.30pm

Dydd Mercher – 8am – 3.30pm

Dydd Iau – 8am – 3.30pm

Dydd Gwener – 8am – 1pm

Sylwch, bydd y llinell ar gau 12.30 - 13.00 bob dydd ar gyfer cinio.

Gall cleifion nawr gysylltu â ni trwy SBU.SexualHealth@wales.nhs.uk

Bellach gellir gwneud apwyntiadau trwy'r rhif llinell gymorth ar gyfer mewnosod coil a symud / cyfnewid mewnblaniadau.

Cyfrinachedd

Os oes angen cyngor rhyw diogel arnoch, gwybodaeth atal cenhedlu neu brawf ar gyfer haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI), mae ein tîm o staff arbenigol wrth law i ddelio â'ch ymholiad yn gyfrinachol. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn eich trafod yn rheolaidd gydag unrhyw un arall, gan gynnwys y Meddyg Teulu neu wasanaethau ysbyty eraill. Oni bai ein bod ni'n teimlo bod risg o niwed i chi neu rywun arall, mae popeth y trafodwn a gwnawn gennym yn hollol gyfrinachol, hyd yn oed os ydych o fan 16 oed mae gennych chi'r un hawliau.

Efallai y bydd adegau pan fydd angen i ni siarad â chi am driniaeth felly gadewch i ni wybod y ffordd orau o gysylltu â chi. Mae rhif ffôn symudol yn iawn ond sicrhewch eich bod chi'n rhoi gwybod i staff am unrhyw newidiadau i'ch rhif ffôn neu'ch cyfeiriad.

Weithiau gallwn ni newid amserau agor y clinig a'r gwasanaethau sydd ar gael ar ddiwrnod penodol. Ffoniwch ni yn gyntaf i wirio, rhag ofn. A byddwn yn cau'r clinig os bydd llawer o gleifion yn dal i aros i gael eu gweld pan fyddwn yn cau.

Gwasanaeth ieuenctid

Isod mae dolenni i ddau wasanaeth newydd sy'n cynnig cefnogaeth ffôn i bobl ifanc Castell Nedd Port Talbot yn ystod y broses cloi-lawr.

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i swydd Facebook gan Wasanaeth Ieuenctid NPT ynghylch Gwasanaeth Galw Heibio Cyngor Perthynas [RADS], mae hyn yn berthnasol i Iechyd a Pherthynas Rhywiol yn unig.

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i bost Facebook gan Wasanaeth Ieuenctid Castell Nedd Post Talbot ynghylch gwasanaeth 'Siarad â gweithiwr ieuenctid', mae hyn mewn perthynas â'r materion ehangach a allai fod gan bobl ifanc.

Mae tîm o Gynghorwyr RADS ac Ymarferwyr Ieuenctid yn ymateb i unrhyw alwadau gan bobl ifanc leol ac yn eu cefnogi neu eu cyfeirio yn ôl yr angen.

Ymwadiad: Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys trydydd parti.