Neidio i'r prif gynnwy

Holiadur Asesu Anghenion Fferyllol (PNA) Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Mae rhwymedigaeth statudol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddrafftio, ymgynghori a chyhoeddi asesiad o anghenion fferyllol yn unol â Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2013.

Mae'n ofynnol i bob bwrdd Iechyd gynhyrchu Asesiad Anghenion Fferyllol (PNA) erbyn 1 Hydref 2021. Hwn fydd y PNA cyntaf a gyhoeddir gan Fyrddau Iechyd Cymru. Mae'r Rheoliadau'n mynnu bod rhaid ymgymryd â PNA o leiaf bob 5 mlynedd (neu'n gynt os yw Bwrdd Iechyd yn nodi newidiadau i'r angen am wasanaethau fferyllol sydd i raddau helaeth) erbyn 1 Hydref 2021.

Dyluniwyd y PNA i asesu darpariaeth gyfredol gwasanaethau fferyllol (hy y gwasanaethau hynny y mae'r bwrdd iechyd yn eu comisiynu o fferyllfeydd, contractwyr offer dosbarthu a meddygon dosbarthu), gan roi sylw i unrhyw amgylchiad penodol yn y dyfodol lle gall y sefyllfa bresennol newid yn sylweddol a hefyd nodi. unrhyw fylchau yn y gwasanaethau fferyllol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Mae'r PNA yn cynorthwyo'r bwrdd iechyd i benderfynu ar geisiadau gan fferyllfeydd, dosbarthu contractwyr offer a dosbarthu meddygon ar gyfer adeiladau newydd, ychwanegol neu wedi'u hadleoli, newidiadau i oriau agor neu ddarparu mwy o wasanaethau fferyllol. Fel rhan o'r broses hon, mae'r bwrdd iechyd yn cynnal proses ymgynghori ar yr asesiad anghenion fferyllol drafft ac yn ceisio'ch barn ar y ddogfen. Mae'r cyfnod ymgynghori yn cychwyn Ddydd Mawrth 29 Mehefin 2021 ac yn gorffen Ddydd Sadwrn 28 Awst 2021. Defnyddir eich manylion a'ch ymatebion at ddibenion yr ymgynghoriad hwn a datblygu'r asesiad o anghenion fferyllol.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad neu os oes gennych gwestiynau am yr asesiad o anghenion fferyllol, e-bostiwch  SBU.HBPNA@wales.nhs.uk

Dilynwch y ddolen hon i'r ffurflen Microsoft Asesu Anghenion Fferyllol i lenwi'r asesiad. 

Dilynwch y ddolen hon i PDF Asesiad Anghenion Fferyllol Drafft. (Mae flin gennym yn Saesneg yn unig mae hyn)