Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllwyr

Dyn a ddau menyw yn aros o flaen cyflenwadau meddygol mewn fferyllfa

Diweddariad COVID-19: FFERYLLIADAU


Byddwch yn ymwybodol, oherwydd y pwysau presennol, y gall fferyllfeydd lleol weithredu oriau agor gwahanol i ddarparu ar gyfer gwaith ychwanegol. Gallant agor yn hwyrach, cau yn gynharach, neu gau yn ystod y dydd (e.e. hanner dydd i 2pm).

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Gallwch chi helpu ein fferyllfeydd trwy:

* Peidio ag ymweld â fferyllfa os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref dymheredd uchel neu beswch parhaus
* Cynlluniwch ymlaen llaw lle bo hynny'n bosibl, ceisiwch archebu'ch presgripsiwn nesaf saith diwrnod cyn ei fod yn ddyledus
* Rhowch eich manylion cyswllt ar eich presgripsiwn fel y gall fferyllfeydd roi gwybod i chi pan fydd eich meddyginiaethau'n barod i'w casglu
* Os ydych chi'n hunan-ynysu, gofynnwch i deulu, ffrindiau neu gymdogion godi'ch meddyginiaethau ar eich rhan. Os nad oes gennych unrhyw un a all, siaradwch â'ch fferyllfa gymunedol i weld sut y gallant helpu
* Os ydych chi'n iach ac yn gallu ymweld â'r fferyllfa eich hun, meddyliwch sut y gallwch chi helpu teulu, ffrindiau a chymdogion sy'n hunan-ynysu

Cyngor Cyffredinol

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael gafael ar gyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer cyflyrau cyffredin, yn enwedig ar ôl i feddygfeydd meddygon teulu gau am y dydd ac ar benwythnosau.

Mae rhai o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu yn cael ei wneud yn awr gan fferyllwyr yn lle hynny. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth presgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb fod angen gweld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim.

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn eu cymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, bydd yn eich cyfeirio.

Arolwg claf a'r cyhoedd ar gyfer asesiad o anghenion fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (PNA)

Rydym yn eich gwahodd chi i ddweud wrthym am wasanaethau fferyllol yn eich ardal. Mae hyn er mwyn ein helpu i gynllunio ar gyfer gwasanaethau i'n cleifion presennol a dyfodol i sicrhau eu bod yn diwallu'ch anghenion, gan ddefnyddio proses o'r enw ‘asesiad o anghenion fferyllol’.

Bydd eich atebion yn ein helpu i nodi a oes unrhyw fylchau mewn gwasanaeth, er enghraifft a oes angen fferyllfa mewn ardal benodol, neu a oes angen i fwy o fferyllfeydd ddarparu gwasanaeth penodol.

Gan edrych i'r dyfodol, byddwn yn edrych ar yr hyn a allai newid dros y pum mlynedd nesaf, er enghraifft mwy o dai yn cael eu hadeiladu, ac felly a fydd digon o fferyllfeydd yn y lleoedd iawn sy'n darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl.

Mae eich barn yn bwysig i ni felly cofiwch ychydig o amser i lenwi'r holiadur hwn. Rydym yn amcangyfrif y bydd yn cymryd tua 10 i 15 munud i chi ei gwblhau.

Mae'r holiadur yn anhysbys ac ni fydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn gysylltiedig â chi.

Dilynwch y ddolen hon i gwblhau'r arolwg.

Mae flin gennym ond yn anffodus nid oes linc Cymraeg ar gyfer yr arolwg.

Dyma'r anhwylderau cyffredin a gwmpesir gan y cynllun

 • Acne
 • Brech cewynnau
 • Brech yr ieir
 • Camdreuliad 
 • Casewin
 • Clefyd y gwair 
 • Colig
 • Dermatitis
 • Dolur gwddf a thonsilitis
 • Dolur rhydd
 • Doluriau annwyd
 • Ferwcau
 • Llau pen
 • Llid yr amrannau
 • Llindag y geg 
 • Llindag y wain
 • Llygad sych
 • Llyngyr edau
 • Peils (Clwy'r marchogion)
 • Poen Cefn
 • Rhwymedd
 • Sgabies 
 • Tarwden y Traed
 • Torri dannedd
 • Wlserau'r geg
 • Y darwden

O 1 Rhagfyr 2019, mae 20 fferyllfa leol hefyd yn cynnig gwasanaeth gweld a thrin i gleifion dros chwech oed â dolur gwddf. Maen nhw'n cynnig prawf swab tra byddwch chi'n aros i benderfynu a yw'r dolur gwddf yn cael ei achosi gan haint bacteriol. Os ydyw, gallwch gael cynnig gwrthfiotigau yn uniongyrchol gan y fferyllydd, heb fod angen i chi gael presgripsiwn gan feddyg teulu. I ddarganfod mwy,cliciwch ar y ddolen hon i weld y rhestr o fferyllwyr sy'n cymryd rhan yn y gwasanaeth gweld a thrin dolur gwddf. (Mae flin gennym on does dim dolen Gymraeg ar gael)

 

Mae fideos ar gael i'w gwylio isod, nodwch eu bod ar gael yn Saesneg yn unig yn bresennol.