Fferyllwyr

Sheppards2lowres

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael gafael ar gyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer cyflyrau cyffredin, yn enwedig ar ôl i feddygfeydd meddygon teulu gau am y dydd ac ar benwythnosau.

Mae rhai o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu yn cael ei wneud yn awr gan fferyllwyr yn lle hynny. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth presgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb fod angen gweld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim.

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn eu cymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, bydd yn eich cyfeirio.

 

Dyma'r anhwylderau cyffredin a gwmpesir gan y cynllun    
Acne Tarwden y traed Cefn tost (aciwt)
Brech yr ieir Briwiau oer Colig
Llid pilen y llygad (bacteriol) Rhwymedd Dermatitis (aciwt)
Dolur rhydd Llygaid sych Haemoroidau
Clefyd y gwair Llau pen Diffyg traul / adlif
Casewin Llid rhwbio / tarwden Briwiau genau
Brech cewyn Y fronfraith Clefyd y crafu
Gwddf tost / tonsilitis Digwyddiad Mwydyn llydan
Brwyn y wain Ferwca  

 

 

 

 

Mae fideos ar gael i'w gwylio isod, nodwch eu bod ar gael yn Saesneg yn unig yn bresennol.