Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Peilot yn Helpu Practisiau i Weld Mwy o Gleifion

Deintyddion Cynllun Peilot

Mae practisiau deintyddol Abertawe yn treialu system yn llwyddiannus sy'n rhyddhau eu hamser a'u helpu i dderbyn mwy o gleifion.

Yn hytrach na chael eu mesur yn erbyn targedau gweithgaredd, gofynnwyd i ddau bractis ganolbwyntio ar atal yn hytrach na gwella.

Mewn un practis mae'r ffordd newydd hon o weithio eisoes wedi arwain at weld dros 3,000 yn ychwaneg o gleifion.

Yn draddodiadol, byddai ddeintyddion y GIG yn cael eu talu yn ôl faint o 'unedau o weithgarwch deintyddol' y byddent yn ei gyflawni, ond arweiniodd hyn at yrru deintyddion i gyflawni eu targedau, yn hytrach na chanolbwyntio ar roi cyngor iechyd geneuol.

Erbyn hyn, maent yn cael eu rhyddhau o'r targedau hynny ac yn cael eu hannog i ganolbwyntio ar atal ceudodau yn hytrach na'u llenwi.

Cyflwynir hyn yn raddol ledled Cymru, ond mae dau bractis wedi arloesi yn Abertawe, sydd wedi dangos ei bod yn well i'r cleifion, yn well i'r staff ac yn gwella mynediad i ofal deintyddol y GIG.

Mae Eastside Dental, sydd wedi'i leoli yng Nghanolfan Iechyd Beacon yn ardal SA1 Abertawe, yn un o'r practisiau hyn ac sydd wedi cael gwared â'u targedau ar gyfer unedau gweithgarwch deintyddol (UDA)  ymunont hwy â'r cynllun peilot. Y practis arall yw Belgrave yn Uplands.

“Y syniad y tu ôl i'r newid oedd helpu pobl i wneud mwy i ofalu am eu dannedd eu hunain yn ddyddiol fel nad oes rhaid iddynt ymweld â'r deintydd mor aml. Mae hyn yn ei dro yn rhoi mynediad i ddeintyddiaeth y GIG i fwy o bobl, ” meddai Paul Ridgewell, y prif ddeintydd yn Eastside.

“Gofynnom i ni ymuno â'r cynllun peilot oherwydd yn hytrach na chael ein gyrru gan dargedau, roeddem am ganolbwyntio ar yr hyn oedd orau i'r claf. O dan y system UDA, rydych chi'n mynd ar drywydd eich cynffon eich hun ac yn cwrdd â'r targed yn cymryd llawer o amser. ”

Yn y llun ar y chwith mae Joel Seith, rheolwr practis Eastside, Paul Ridgewell y prif ddeintydd a'r David Morgan y rheolwr gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae dull arloesol Paul wedi gweld ei bractis yn ehangu o glinig un dyn ym Mhort Tennant i gyfleusterau o'r radd flaenaf yn SA1, gan ofalu am fwy na 13,000 o gleifion â 32 o staff. Mae tua 95 y cant o'u gwaith gyda chleientiaid y GIG ac mae rhai o'r cleifion preifat mwy enwog yn cynnwys yr Elyrch a'r Gweilch.

Dywedodd David Morgan, rheolwr gwasanaeth cwsmeriaid Eastside: “Nid oedd yr hen ffordd o weithio yn canolbwyntio ar y claf a'r gwir berygl oedd bod cleifion yn cael eu hasesu ar gyfer nifer yr UDAau y gallent eu cynhyrchu, yn hytrach nag ar eu hanghenion gwirioneddol. O dan y system newydd mae'n hollol wahanol ac mae o fudd i ni wneud gwaith da fel nad oes angen i'r cleifion ddod yn ôl mor aml.

“Mae'r apwyntiad awtomatig bob chwe mis wedi mynd oherwydd bod cleifion bellach yn cael eu galw yn ôl yn ôl eu risg a'u hanghenion, sy'n golygu bod gennym fwy o amser i fuddsoddi mewn cleifion ag anghenion cymhleth.

“Roeddem mewn risg o gategoreiddio cleifion trwy ofyn iddynt beth maen nhw'n ei wneud gartref, os ydynt nhw'n bwyta llawer o fwyd llawn siwgr, yn yfed diodydd swigod, os ydynt nhw'n pori yn gyson ac ati. Maent yn teimlo ei fod o fudd iddynt gan ei fod wedi'i deilwra ar eu cyfer ac nid cyngor cyffredinol yn unig. Mae'r pwyslais yn sicr ar ddangos i bobl beth y gallant ei wneud drostynt eu hunain. "

Mae llwyddiant y ffordd newydd o weithio yn Eastside wedi argyhoeddi prif swyddog deintyddol Cymru, Dr Colette Bridgman a gweinidog iechyd Cymru, Vaughan Gething, y dylid ymestyn y cynllun i bractisiau eraill ledled Cymru.

Mae'r newidiadau'n cael eu cyflwyno'n raddol fel y gellir monitro'r effeithiau'n agos ac erbyn mis Ebrill 2019, gostyngwyd rhai o dargedau 52 practis ledled Cymru fel y gallant ddechrau canolbwyntio mwy ar atal.

Mae'r practisiau yn parhau i gael eu mesur ar sut maent yn perfformio ond mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft ar faint o gleifion unigol y maent yn eu gweld.

Dywedodd Joel Seith, rheolwr practis Eastside, fod nifer y cleifion y maent yn eu gweld wedi codi o 10,000 o gleifion i dros 13,000 - ar yr un gyllideb.

Ar ôl blynyddoedd o esgeuluso ei dannedd, mae'r gyrrwr bysiau Sharon Brown, yn y llun isod ar y dde, yn hapus i fod o dan ofal cyfannol Practis Deintyddol Eastside.

Dywedodd: “Treuliais lawer o amser yn symud o gwmpas y wlad pan oeddwn i'n iau felly roedd yn anodd dal gafael ar ddeintydd. Nid yw fy swydd fel gyrrwr bws wedi helpu chwaith oherwydd bod yn rhaid i mi weithio pob math o sifftiau a dyddiau hir yn aml, felly nid yw'n dda ar gyfer arferion ac rydych chi'n bwyta pob math o sothach ac yn rhy flinedig i ofalu am eich dannedd.

“Darganfyddais fod y staff yn gynorthwyol iawn ac maen nhw bob amser yn fy nghofio yn bersonol. Rydw i wedi cael cynllun heddiw o'r hyn y mae angen i mi ei wneud gartref ac rwy'n dod yn ôl mewn ychydig wythnosau i weld pa gynydd rwyf wedi ei gyflawni. ”

Mae fideos ar gael i'w gwylio isod, nodwch eu bod ar gael yn Saesneg yn unig yn bresennol. 

Watch the video