Neidio i'r prif gynnwy

Deintyddion

Person yn cael ei dannedd wedi'i gwirio gan deintydd

Mae'r holl swyddfeydd deintyddol yn parhau ar agor i blant ac oedolion ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, ond maent yn blaenoriaethu gofal a gofal brys i'r rhai sydd â'r risg fwyaf o broblemau. Gall hyn olygu y gellir gohirio'ch archwiliad rheolaidd disgwyliedig. Os oes gennych unrhyw bryderon yna cysylltwch â'ch deintydd rheolaidd i gael cyngor.

Mae pob swyddfa deintyddol wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau amgylchedd diogel i staff a chleifion. Byddwch eisoes wedi arfer gweld deintyddion a'u timau yn gwisgo orchuddion, menig a fisorau ac ar yr adeg hon efallai y bydd yn rhaid i'r staff deintyddol ddefnyddio eitemau ychwanegol o offer amddiffynnol, mae'r rhain yn eitemau sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin yn ein hysbytai.

Oherwydd gofynion pellter cymdeithasol a rheoli heintiau, gellir gweld llai o gleifion bob dydd mewn practis.

 

Cael cymorth gyda mater brys
Os oes angen unrhyw driniaeth neu gyngor deintyddol brys arnoch chi, ffoniwch eich swyddfa deintyddol rheolaidd a fydd yn eich asesu dros y ffôn ac os bydd angen i chi gael eich gweld gan ddeintydd byddant yn trefnu apwyntiad i chi fynychu'r swyddfa. 

Os nad oes gennych swyddfa deintyddol rheolaidd neu os oes gennych broblem ddeintyddol frys y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Mae'n bwysig bod pobl yn parhau i gysylltu â'u deintydd rheolaidd os oes ganddynt broblemau fel chwyddo, poen nad yw'n cael ei leddfu â lleddfu poen syml o fewn 24-48 awr neu os oes ganddynt friwiau sydd heb gwella o fewn saith diwrnod.

Ni ddylai unrhyw un fod yn dioddef o'r ddannoedd, haint deintyddol neu broblemau o'u ceg - gall eich deintydd rheolaidd ddarparu gofal a chyngor yn gyflym ac mae deintyddion brys ar gael.

 

Gwybodaeth gyffredinol

Os bydd poen dannedd neu gwm yn datblygu dylech gysylltu â'ch deintydd eich hun oherwydd gallant ddarparu triniaeth frys.

Os nad oes gennych ddeintydd rheolaidd neu'n datblygu problem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Os ydych chi'n derbyn triniaeth ddeintyddol frys bydd y tâl yn £ 14.70 oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu taliadau GIG. Os na fydd yn rhaid i chi dalu am driniaeth, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn pan fyddwch chi'n mynychu'r swyddfa. 

Os ydych yn ansicr ac ydych wedi'ch eithrio neu os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, gellir dod o hyd i ganllawiau llawn ar daliadau cleifion am wasanaethau Deintyddol trwy ddilyn y ddolen hon.

Nid yw ddannoedd ar ei phen ei hun (er enghraifft, y ddannoedd heb unrhyw symptomau nac arwyddion eraill) yn argyfwng deintyddol. Ni ddylai cleifion sydd â'r ddannoedd fynd i Adran Achosion Brys.