Neidio i'r prif gynnwy

Deintyddion

Person yn cael ei dannedd wedi'i gwirio gan deintydd

Mae'r holl swyddfeydd deintyddol yn parhau ar agor i blant ac oedolion ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, ond maent yn blaenoriaethu gofal a gofal brys i'r rhai sydd â'r risg fwyaf o broblemau, yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru. Gall hyn olygu y gellir gohirio'ch archwiliad rheolaidd disgwyliedig. Os oes gennych unrhyw bryderon yna cysylltwch â'ch deintydd rheolaidd i gael cyngor.

Mae pob swyddfa deintyddol wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau amgylchedd diogel i staff a chleifion. Byddwch eisoes wedi arfer gweld deintyddion a'u timau yn gwisgo orchuddion, menig a fisorau ac ar yr adeg hon efallai y bydd yn rhaid i'r staff deintyddol ddefnyddio eitemau ychwanegol o offer amddiffynnol, mae'r rhain yn eitemau sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin yn ein hysbytai.

Ar ddraws Cymru ar hyn o bryd mae galw mawr gan gleifion sy'n chwilio am ddeintydd GIG. Oherwydd gofynion pellter cymdeithasol a rheoli heintiau Llywodraeth Cymru, gellir gweld llai o gleifion bob dydd mewn practis deintyddol. Nid oes gan y Bwrdd Iechyd restr o bractisau sy'n cyflogi cleifion y GIG gan fod y sefyllfa'n newid yn gyson. Felly byddem yn cynghori unrhyw glaf sy'n chwilio am ddeintydd GIG i gysylltu â nifer o feddygfeydd yn eu hardal leol ac os na ellir cynnig apwyntiad iddynt, i ofyn am gael ei roi ar restr aros y practis. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y rhestrau aros y gall cleifion ymuno â .

I ddod o hyd i bractis deintyddol y GIG yn eich ardal gallwch ddefnyddio'r teclyn Dod o Hyd i'ch Deintydd Lleol isod neu i gael rhestr lawn o bractisau deintyddol yn ardal Bae Abertawe, dilynwch y ddolen hon.

Cael cymorth gyda mater brys
Os oes angen unrhyw driniaeth neu gyngor deintyddol brys arnoch chi, ffoniwch eich swyddfa deintyddol rheolaidd a fydd yn eich asesu dros y ffôn ac os bydd angen i chi gael eich gweld gan ddeintydd byddant yn trefnu apwyntiad i chi fynychu'r swyddfa. 

Os nad oes gennych swyddfa deintyddol rheolaidd neu os oes gennych broblem ddeintyddol frys y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Mae'n bwysig bod pobl yn parhau i gysylltu â'u deintydd rheolaidd os oes ganddynt broblemau fel chwyddo, poen nad yw'n cael ei leddfu â lleddfu poen syml o fewn 24-48 awr neu os oes ganddynt friwiau sydd heb gwella o fewn saith diwrnod.

Ni ddylai unrhyw un fod yn dioddef o'r ddannoedd, haint deintyddol neu broblemau o'u ceg - gall eich deintydd rheolaidd ddarparu gofal a chyngor yn gyflym ac mae deintyddion brys ar gael.

 

Gwybodaeth gyffredinol

Os bydd poen dannedd neu gwm yn datblygu dylech gysylltu â'ch deintydd eich hun oherwydd gallant ddarparu triniaeth frys.

Os nad oes gennych ddeintydd rheolaidd neu'n datblygu problem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Os ydych chi'n derbyn triniaeth ddeintyddol frys bydd y tâl yn £ 14.70 oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu taliadau GIG. Os na fydd yn rhaid i chi dalu am driniaeth, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn pan fyddwch chi'n mynychu'r swyddfa. 

Os ydych yn ansicr ac ydych wedi'ch eithrio neu os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, gellir dod o hyd i ganllawiau llawn ar daliadau cleifion am wasanaethau Deintyddol trwy ddilyn y ddolen hon.

Nid yw ddannoedd ar ei phen ei hun (er enghraifft, y ddannoedd heb unrhyw symptomau nac arwyddion eraill) yn argyfwng deintyddol. Ni ddylai cleifion sydd â'r ddannoedd fynd i Adran Achosion Brys.