Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau Ffliw ar gyfer Clwstwr Cwmtawe - Hydref 2020

Clinigau Ffliw ar gyfer Ymarfer Meddygol Cwmtawe

Clydach a Threforys

Bydd y Clinigau Ffliw ar gyfer Ymarfer Meddygol Cwmtawe yn cael eu cynnal mewn ffordd ychydig yn wahanol eleni oherwydd y pandemig Covid-19 a'r gofyniad am bellhau cymdeithasol sy'n argymell aros ar y pellter 2 fetr ar wahân.

Felly mae'r trefniant canlynol yn caniatáu bod mwyafrif o bobl sydd angen brechiad medru cael apwyntiadau yn gyflym ac yn effeithlon.

Eleni, cynhelir clinigau bob dydd Sadwrn ym mis Hydref yng Nghanolfan Gymunedol Clydach, ar Heol Vardre, ac Eglwys y Tabernacl, yng nghanol Treforys.

Bydd clinigau hefyd yn cael eu cynnal rhwng 21 Medi, dydd Llun i ddydd Gwener, yng Nghanolfan Gofal Sylfaenol Clydach a Meddygfa Heol Sway Treforys.

RHAID i chi gysylltu â'ch meddygfa ymlaen llaw i drefnu'ch apwyntiad trwy e-bostio askmyGP neu ffonio'r swyddfa. 

Gofynnir i bob claf wisgo gorchudd wyneb, defnyddio glanweithdra llaw wrth fynd i mewn i bob lleoliad ac i beidio cyrraedd mwy na 5 munud cyn dechrau eu hapywntiad. Ni fydd cyfleusterau toiled ar gael.

Bydd nifer o frechiadau yn cael eu cynnal mewn un ystafell fawr felly ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol na chyfrinachol yn cael eu gofyn na'u trafod.

Ni fydd lle i gleifion ddadwisgo felly argymhellir gwisgo crysau a blowsys llewys byr.

Mae'r brechiad yn 'pigiad' cyflym i ben eich braich - efallai y bydd rhai pobl yn teimlo ychydig o ddolur lleol wedi hynny. Os byddwch chi'n profi unrhyw sgîl-effeithiau prin, siaradwch â'ch meddyg.

Dylai unrhyw gleifion ar deneuwyr gwaed gael eu canlyniadau prawf INR diweddaraf gyda nhw gan na fydd mynediad at nodiadau cleifion ar gael.

  1. Bydd pobl dros 65 oed, cleifion â salwch cronig a'r rheini yn y grwpiau bregus hefyd yn cael cynnig apwyntiad naill ai yn y meddygfeydd yn y prynhawniau neu yn y lleoliadau amgen fel mater o flaenoriaeth.
  2. Bydd rhai apwyntiadau clinig gyda'r nos hefyd ar gael rhwng 5:30 a 7pm yn safleoedd Clydach a New Cross.
  3. Bydd gwasanaeth galw heibio ar gael ar fore Sadwrn ar gyfer pob claf ond dim ond yn safle practis Clydach gan y bydd hyn yn caniatáu inni arsylwi ar bellter cymdeithasol gan y bydd safleoedd Morriston yn rhy fach i gadw at y rheol 2 fetr.

Dywedodd Dr Iestyn Davies: “Rydyn ni yng Ngrwp Meddygfa Cwmtawe wedi gweithio’n galed i sicrhau y gellir rhoi’r brechiadau ffliw mewn modd amserol gan gynnig yr amddiffyniad ehangaf a chynharaf rhag y Ffliw sydd ar hyn o bryd yn lladd oddeutu 20,000 o bobl ledled Cymru a Lloegr bob blwyddyn.”

Llawfeddygaeth Lle Mefus

Yng ngoleuni COVID-19 a'r angen am bellhau cymdeithasol, bydd Llawfeddygaeth Mefus yn cynnal Clinigau Ffliw y gellir eu harchebu fore Sadwrn gan ddechrau ddydd Sadwrn, 19 Medi, ar gyfer cleifion 65+ ac ar ddydd Sadwrn, 26 Medi, ar gyfer cleifion 65+ a'r rhai 'mewn perygl' o dan 65 oed. Sylwch na fyddwn yn derbyn yr holl stoc ym mis Medi ac felly byddwn yn trefnu clinigau yn y dyfodol ym mis Hydref.

Gwahoddir cleifion sydd wedi derbyn llythyrau Tarian Llywodraeth Cymru i'r feddygfa yn y Clinigau Dydd Sadwrn rhwng 9am a 10am. Mae staff yn y practis eisoes wedi dechrau cysylltu â'r cleifion hyn i drefnu eu hapwyntiadau.

Bydd cleifion yn y categori 'mewn perygl' yn derbyn llythyr gwahoddiad i drefnu apwyntiad. A ellir gwneud y ceisiadau hyn rhwng 11am a 12.30pm (dydd Llun - dydd Gwener)

Bydd gan y practis system cerdded i mewn / cerdded allan a bydd angen i gleifion gadw at y canlynol:

• Cyrraedd ar amser (peidiwch â chyrraedd yn gynnar ar gyfer eich apwyntiad)

• Dylid dilyn Pellter Cymdeithasol

• Wrth fynd i mewn i'r swyddfa, rhowch eich Enw a'ch Dyddiad Geni

• Bydd aelod o staff yn cymryd eich tymheredd

• Fe'ch cyfeirir at rif y drws lle bydd Clinigwr yn eich imiwneiddio - felly gwnewch yn si┼Ár eich bod wedi tynnu'ch jacian a rholio'ch llawes i baratoi ar gyfer y brechlyn ffliw.

• Yna cewch eich cyfeirio at allanfa'r swyddfa.

Gofynnwn i gleifion gyrraedd gyda gorchuddion wyneb a nodwch y bydd gan yr holl staff orchuddion wyneb hefyd. Bydd y Sector Gwirfoddol yn ein cynorthwyo i'ch cyfeirio trwy'r clinig er mwyn cadw pawb yn ddiogel.

Llawfeddygaeth Llansamlet

Cysylltwch â'r feddygfa am wybodaeth.