Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaeth Ffisiotherapi Cymunedol

Mae'r gwasanaeth ffisiotherapi cymunedol yn darparu ymyrraeth i bobl 18 oed a hŷn, sy'n byw yn Abertawe ac sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu.

Mae'r tîm wedi'i leoli rhwng y Ganolfan Ddinesig ac Ysbyty Gorseinon. Cylch gwaith y tîm ffisiotherapi yw atal derbyniadau i'r ysbyty a hwyluso rhyddhau.

Mae ail-alluogi tymor byr hefyd yn cael ei ddarparu naill ai mewn dosbarthiadau ymarfer corff cymunedol, cartrefi gofal, ward ailalluogi neu, os yw'n briodol, yng nghartref y person.

Mae'r tîm hefyd yn darparu cyngor a chyfeiriadau at wasanaethau arbenigol eraill.

Mae'r tîm yn cydweithio â'r unigolyn i sefydlu nodau realistig ac amserol a chynlluniau triniaeth priodol. Mae'r tîm yn gweithio mewn partneriaeth ag aelodau eraill y tîm amlddisgyblaethol (tîm amlddisgyblaethol).