Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Asesiad Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (PNA)

Mae'r Asesiad Anghenion Fferyllol (PNA) yn darparu cyfrif cynhwysfawr o'r amgylchedd comisiynu ar gyfer gwasanaethau fferyllol ar gyfer BIP Bae Abertawe.

Mae gwasanaethau fferyllol yn cynnwys gwasanaethau a ddarperir o fferyllfeydd lleol, fferyllfeydd mewn meddygfeydd, neu gontractwyr offer arbenigol. Mae fferyllfeydd lleol hefyd yn darparu cymorth a chyngor gofal iechyd ac yn aml nhw yw'r pwynt cyswllt cyntaf pan fydd pobl yn poeni am eu hiechyd.

Mae gan BIP Bae Abertawe ddyletswydd statudol i gyhoeddi Asesiad Anghenion Fferyllol (PNA) bob pum mlynedd, neu yn dilyn newid sylweddol yn argaeledd gwasanaethau fferyllol o dan Reoliadau 2020 y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020.

Mae'r Asesiad Anghenion Fferyllol yn adroddiad o'r anghenion presennol am wasanaethau fferyllol. Fe'i defnyddir i nodi unrhyw fylchau yn y gwasanaethau fferyllol cyfredol. Fe'i defnyddir gan BIP Bae Abertawe i wneud penderfyniadau pan dderbynnir ceisiadau am fferyllfeydd newydd.

O 1 Hydref 2021 bydd ceisiadau am adeiladau newydd neu ychwanegol yn seiliedig ar anghenion cyfredol neu anghenion y dyfodol a nodwyd yn y PNA. Gall yr anghenion hyn fod ar gyfer gwasanaethau fferyllol yn gyffredinol neu ar gyfer gwasanaeth fferyllol penodol. Bydd ceisiadau am gydsyniad amlinellol a chymeradwyaeth adeilad gan feddygon sy'n dymuno dosbarthu, neu eu dosbarthu i ardaloedd newydd, hefyd yn seiliedig ar anghenion cyfredol neu yn y dyfodol a nodwyd yn y PNA.

Bydd ceisiadau gan gontractwyr fferyllol a chyfarpar dosbarthu presennol (y cyfeirir atynt fel 'contractwyr' yn y PNA) sy'n dymuno adleoli i adeilad newydd hefyd yn seiliedig ar anghenion cyfredol neu yn y dyfodol a nodwyd yn y PNA. Fodd bynnag, lle mae angen i gontractwr adleoli am resymau busnes, er enghraifft dymchwel adeilad, nid oes rhaid i geisiadau o'r fath fod yn seiliedig ar anghenion cyfredol neu anghenion y dyfodol a nodwyd mewn PNA.

Dilynwch y ddolen hon i ddogfen Asesu Anghenion Fferyllol UHB Bae Abertawe - Hydref 2021 - yn Gymraeg ac ar ffurf PDF.

Dilynwch y ddolen hon i ddogfen Asesu Anghenion Fferyllol UHB Bae Abertawe - Hydref 2021 - yn Saesneg ac ar ffurf PDF.