Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Nyrsio Ardal

Mae ein nyrsys ardal yn darparu gwasanaeth gofal iechyd i bobl na allant ymweld â'r feddygfa neu glinigau cymunedol ac sydd angen gofal nyrsio, cyngor a chefnogaeth oherwydd eu bod yn gaeth i'r cartref yn barhaol neu dros dro.

Mae nyrsio ardal yn gangen o'r proffesiwn nyrsio sy'n cynnwys nyrsys ardal arbenigol, nyrsys staff cymunedol a gweithwyr cymorth gofal iechyd gydag ystod eang o sgiliau arbenigol. Mae'r gwasanaeth nyrsio ardal yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr yn y gymuned ac ysbytai i sicrhau'r gofal gorau i gleifion. Mae gennym hefyd nyrsys a therapyddion arbenigol fel rhan o'r tîm er mwyn gwella'r gofal y gallwn ei ddarparu.

Nod y gwasanaeth 24 awr, saith niwrnod yr wythnos yw galluogi unigolion i gynnal eu hannibyniaeth eu hunain a chyflawni hunanofal.

Pan nad yw hyn yn bosibl, darperir gofal urddasol a thosturiol i'r cleifion hynny na allant ddychwelyd i annibyniaeth, gyda chyflyrau gwanychol cronig ac ar ddiwedd eu bywydau.

I wneud cyfeiriad at ffôn y tîm nyrsio ardal:

Abertawe - 01792 343360

Castell-nedd Port Talbot - 01639 862826

Nid gwasanaeth brys yw'r gwasanaeth nyrsio ardal. Os bydd argyfwng, cysylltwch â 999.

Gweler y daflen hon am fwy o fanylion am y gwasanaeth nyrsio ardal.

Noder fod y taflenni yma ond ar gael yn y Saesneg yn bresennol