Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Cefnogaeth Dementia

Mae'r tîm cymorth dementia ym maes gofal sylfaenol yn Abertawe yn darparu pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw un sy'n pryderu am newidiadau yn eu hiechyd gwybyddol, hy eu sgiliau meddwl a'u cof.

Os ydych chi'n pryderu, gallwch gysylltu â'r tîm yn uniongyrchol drwy'r pwynt mynediad cyffredin ar 01792 636519 .

Gallwch hefyd weld eich meddyg teulu, a all eich atgyfeirio at y tîm.

Mae'r tîm yn cynnwys dau uwch ymarferydd dementia a chwe gweithiwr cymorth dementia ac mae'n gyson â'r pum clwstwr iechyd yn Abertawe.

Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy feddygon teulu a gweithwyr proffesiynol neu yn uniongyrchol drwy'r pwynt mynediad cyffredin yng ngwasanaethau cymdeithasol Abertawe.

Mae'r tîm yn cynnig dull cyflym a chyfeillgar o frysbennu ar gyfer pryderon cof y gellir eu huwchgyfeirio yn ôl yr angen. Gallwn weld cleifion gartref neu yn eu meddygfa.

Gall cael diagnosis o ddementia fod yn brofiad pryderus iawn ac weithiau caiff ei golli, ond gall cyswllt cynnar helpu i leddfu rhywfaint ar y straen ac mae'n helpu gyda chynllunio yn y dyfodol.

Mae'r tîm yn cynnig dull cyfeillgar ac anffurfiol ac yn gallu darparu gwybodaeth a mynediad parod at gymorth ymarferol os oes angen. Mae gweithio ochr yn ochr â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill yn y canolfannau integredig yn galluogi mynediad cyflym at wasanaethau a chyfeirio ymlaen i gael asesiad mwy manwl os oes angen.

Yn yr amser y mae'r gwasanaeth wedi bod ar waith, mae'r tîm wedi helpu llawer o gleifion i gael diagnosis a chymorth amserol, na fyddent efallai wedi ei gael fel arall. Cydnabyddir bod cymryd agwedd fwy rhagweithiol yn hanfodol wrth bennu canlyniadau gofal da.

Yn ogystal, mae'r tîm yn cyfrannu at ymchwil drwy ei gysylltiadau â'r academi iechyd a lles ym Mhrifysgol Abertawe, tra bod diddordeb sylweddol wedi bod o du allan i'r bwrdd iechyd o ardaloedd sy'n awyddus i ddefnyddio'r model gwasanaeth hwn wrth ddarparu cyn ac ar ôl cymorth dementia diagnostig yn gyfan gwbl o fewn gofal sylfaenol.