Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Coronafeirws (COVID-19)

Delwedd faner o firysau yn nodi coronafeirws

Rydym yn gwneud newidiadau dros dro i rai o’n gwasanaethau – ewch i’r dudalen hon i gael am yr holl fanylion.

 

Am ddiweddariadau clinigau cleifion allanol gweler yma.

 

I gael gwybodaeth hawdd ei darllen am COVID-19, a elwir hefyd yn Coronavirus, a'r hyn y mae'n ei olygu i chi, ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

 

Gellir gweld trawsgrifiad Saesneg o'r fideo BSL trwy fynd i'r dudalen hon. (Mae'r cynnwys trydydd parti hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

 

Mae'r ddau ddolen ganlynol wedi cael eu creu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn fformatau ychwanegol i sicrhau bod y wybodaeth yn fwy hygyrch i bobl sydd angen gwybodaeth mewn ieithoedd ychwanegol neu wybodaeth wedi'i disgrifio ar sain.
 
Mae'r ddolen hon yn mynd â chi dudalen we hygyrch ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda gwybodaeth am aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill (Pellter cymdeithasol).

 

Mae'r ddolen hon yn mynd â chi dudalen we hygyrch ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda gwybodaeth ar sut i amddiffyn pobl hynod fregus (Amddiffyn).
 
I gael y wybodaeth ddiweddaraf yng Nghymru gyfan, gan gynnwys y nifer ddiweddaraf o achosion yng Nghymru, ewch i dudalen benodol Coronavirus Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Ewch i newyddion a datganiadau diweddaraf Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar Coronavirus (COVID-19)

 

BRYS: Diweddariad YMWELIAD COVID-19

Mae'r holl ymweliadau cyffredinol ag ysbytai bellach wedi stopio, gan ddod i rym ar unwaith.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai tudalennau ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

 

Yr UNIG eithriadau yw:
PEDIATREG: Un rhiant neu ofalwr ar y tro
MAMOLAETH: Un partner geni

Gofal diwedd oes. Un aelod o'r teulu ar y tro, os yw'n ddiogel gwneud hynny. Trafodwch y trefniadau gyda rheolwr y ward.

 

Mae hyn mewn ymateb i gyhoeddiad diweddaraf y Llywodraeth ynghylch cyfyngu ar symudiadau. Mae'n berthnasol i'n holl ysbytai.

 

Sylwch: NI ddylech ymweld â chi os ydych chi'n teimlo'n sâl, yn enwedig os oes gennych dymheredd uchel neu beswch parhaus newydd.

Mae gennym WiFi am ddim ar ein holl ysbytai, felly os gallwch chi, wnewch 'ymweliad rhithwir' â'ch perthynas neu ffrind ar eu ffôn neu ar What'sApp, FaceTime, Messenger ac ati.

Er mwyn ein helpu i reoli ymchwydd galwadau ffôn posibl y gall ein wardiau eu derbyn nawr gan berthnasau sy'n gwirio cleifion, rydym yn gofyn i gleifion enwebu un aelod o'u teulu (neu ofalwr) i fod yr unigolyn dynodedig i gysylltu â ni.

Os nad yw'ch anwylyn yn ddigon iach neu'n gallu dynodi rhywun, byddwn yn trafod hyn gydag aelod o'r teulu.

Bydd cael rhywun dynodedig yn osgoi sawl aelod o'r un teulu rhag ffonio'r ward.

Diolch am eich cydweithrediad.

 

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Aros gartref

  • Ewch allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith hanfodol yn unig
  • Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

Os ydych chi'n credu bod gennych chi neu rywun yn eich cartref coronafirws, ewch i'r dudalen we Iechyd Cyhoeddus Cymru a dilynwch y cyngor.

Diweddariad ar gyfer gwasanaethau mamolaeth - Dydd Iau, Mawrth 26, 2020
  • O ddydd Gwener 27ain Mawrth 2020, bydd amseroedd ymweld cynenedigol ac ôl-enedigol yn cael eu lleihau i 12-6pm.               
  • Mae'n ddrwg iawn gennym eich hysbysu y gofynnir i ferched o'r 23ain Mawrth 2020 fynychu pob apwyntiad ar gyfer gofal cynenedigol a sganiau uwchsain ar eu pen eu hunain. Mae hyn yn berthnasol ar gyfer apwyntiadau cymunedol ac ysbyty. Gofynnwn i ddim partneriaid fod yn bresennol gan y bydd ardaloedd aros cyfyngedig iawn i osgoi cymysgu cymdeithasol. Gofynnwn i fenywod ymarfer pellter cymdeithasol yn ardaloedd y clinig. Gellir dod o hyd i wybodaeth am bellhau cymdeithasol isod. Ni fydd unrhyw dâl am dynnu lluniau sgan yn ystod yr amser hwn. Bydd ein gwasanaethau mamolaeth yn cysylltu â chi cyn unrhyw apwyntiad i wirio eich bod yn iach ac nad oes ganddynt unrhyw un o symptomau COVID-19. Os ydych chi'n sâl (a ddisgrifir unrhyw un o'r symptomau isod) cyn mynychu, cysylltwch â'r clinigau a gallwn wneud trefniadau yn seiliedig ar eich angen unigol
  • Bellach mae angen lleihau'r ddarpariaeth gofal cynenedigol i gyswllt wyneb yn wyneb hanfodol yn unig. O ganlyniad, bydd yr holl ymweliadau wyneb yn wyneb arferol 16 wythnos a 25 wythnos yn dod i ben a bydd ymgynghoriadau ffôn / rhithwir â'ch bydwraig yn eu lle, bydd eich bydwraig hefyd yn trefnu trafodaeth geni trwy'r dull hwn tua 36/40.
  • Os ydych chi'n hunan ynysu oherwydd symptomau neu haint yn y cartref ac i fod i weld eich bydwraig / meddyg, neu ddod i sgan, cysylltwch â'ch bydwraig neu glinig cynenedigol i'w hysbysu. Gwneir trefniadau i aildrefnu apwyntiadau arferol ar ddiwedd cyfnodau ynysu, ond bydd apwyntiadau brys yn mynd rhagddynt a bydd trefniadau'n cael eu gwneud i chi eu mynychu.
  • O 16 Mawrth 2020 bydd addysg rhieni (dosbarthiadau cynenedigol) yn stopio dros dro. Os oes gennych gwestiynau yn ymwneud â chynlluniau geni a neu ofal eich babi, siaradwch â'ch bydwraig gymunedol - mae hyn yn cynnwys dosbarthiadau hypnobirthing. Mae bydwragedd ymgynghorol yng Nghymru yn adeiladu adnodd ar-lein gyda gwybodaeth addysg gynenedigol rithwir. Bydd aelodau’r grŵp hefyd yn gallu cyrchu sesiynau holi ac ateb byw Facebook gydag un o’r bydwragedd ymgynghorol.

Mae'r mesur hwn yn cael ei gyflwyno wrth i achosion o COVID-19 barhau i godi. Rydym yn deall bod hwn yn amser pryderus i chi a'ch teuluoedd, ond byddwch yn dawel eich meddwl ein bod yn cymryd pob mesur y gellir ei atal i sicrhau bod ein gwasanaethau'n parhau'n ddiogel i bob merch a babi sy'n defnyddio ein gwasanaeth. Os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â beichiogrwydd o gwbl yna cysylltwch â'ch bydwraig neu'ch uned famolaeth fel arfer.

Diolch yn fawr ymlaen llaw am eich holl gefnogaeth yn ystod yr amser heriol hwn i'n cymuned a'n gwasanaeth iechyd. Ein nod yw eich diweddaru wrth i'r sefyllfa newid.

Ewch i'r dudalen hon i gael gwybodaeth am ferched beichiog a'u teuluoedd o Goleg Brenhinol yr Obstetregwyr a'r Gynaecolegwyr. (Mae'r cynnwys trydydd parti hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

 

Dolenni defnyddiol:

Ewch i'n tudalen arbennig i gael cyngor pellach ar sut i atal heintiau rhag lledaenu.

Ewch i'r dudalen Iechyd Cyhoeddus Cymru hon i gael cyngor ar hunan ynysu.

Ewch i'r dudalen hon o Lywodraeth y DU i gael y nifer ddiweddaraf o achosion a risg yn y DU. (Mae'r cynnwys trydydd parti hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)