Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn

Llun o fenyw yn gael prawf Covid yn ei char

Gyda'n gilydd byddwn yn cadw Abertawe a Castell-nedd Port Talbot yn ddiogel

Nawr gallwch chi fynd am brawf Coronavirus am ddim os oes gennych chi ystod ehangach o symptomau. Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; gallwch gael prawf os oes gennych symptomau hefyd.

Mae rhain yn:

  • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau neu boen); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu hoarseness, prinder anadl neu wichian;
  • Yn gyffredinol yn teimlo'n sâl a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos hysbys COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Dylai pobl a oedd ag unrhyw un o'r symptomau clasurol neu newydd ac a oedd eisiau prawf ffonio 119 neu archebu ar-lein: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gallwch hefyd ffonio ein rhif lleol: 01639 862757

Pecynnau profi cyflym

Gall unrhyw un sy'n gwirfoddoli neu'n methu gweithio gartref nawr gael citiau profi cyflym am ddim i'w cartref i atal lledaeniad coronafirws. Rhowch eich meddwl yn gartrefol trwy brofi ddwywaith yr wythnos. Ewch yma i archebu eich pecynnau profi cyflym.  

Os ydych chi'n gyswllt agos

Os cewch eich adnabod fel cyswllt agos â rhywun arall sydd wedi profi'n bositif am coronafeirws, bydd tracwyr cyswllt yn dweud wrthych am drefnu prawf COVID-19 mor agos at ddechrau eich cyfnod hunanynysu â phosibl. Bydd angen i chi hefyd gael prawf arall ar ddiwrnod wyth eich cyfnod hunanynysu.

O ddydd Gwener, y 29ain o Hydref 2021: Gofynnir i oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn a phlant a phobl ifanc rhwng pump ac 17 oed hunanynysu nes eu bod wedi cael prawf PCR negyddol os oes gan rywun yn eu haelwyd symptomau neu brofion cadarnhaol am Covid-19.

Bydd pobl nad ydynt yn cael eu brechu yn dal i orfod hunanynysu am 10 diwrnod ar ôl cysylltu â rhywun sydd wedi profi'n bositif, gan gynnwys cysylltiadau agos y tu allan i'w haelwydydd.

Nid yw hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw un sy'n gweithio i sefydliad sydd â dull ansafonol o olrhain cyswllt ar waith. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n gweithio mewn ffatri neu fusnes arall nad yw'n agored i'r cyhoedd, neu efallai bod gan eich cyflogwr ei system brofi ei hun ar waith.

Yn ogystal, gall olrheinwyr cyswllt nawr ofyn i unrhyw un sydd wedi profi'n bositif am coronafirws am fanylion gyda phwy y buont mewn cysylltiad a ble buont hyd at 14 diwrnod cyn i'w symptomau ddechrau. Mae hyn er mwyn eu helpu i nodi ffynhonnell yr haint, yn ogystal ag unrhyw un a allai fod wedi bod yn agored i'r firws.

Pàs Covid y GIG

Bydd pasys Gorfodol Covid ar gyfer clybiau nos a digwyddiadau mawr yn cael eu cyflwyno ddydd Llun, Hydref 11eg. Gallwch gyrchu Pàs Covid y GIG trwy wefan y GIG neu ofyn am gopi papur.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i gael manylion pryd mae angen pàs, pwy all gael un a sut i gael un.

Gallwch hefyd gael prawf llif ochrol negyddol fel dewis arall. Ewch yma i archebu'ch citiau profi cyflym. 

Cofiwch, nid yw'n rhy hwyr o hyd i gael eich brechu. Gallwch archebu'ch dos Covid-19 cyntaf trwy ffonio 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am-5pm, Dydd Llun - Dydd Sadwrn. Neu gallwch anfon e-bost at y tîm archebu ar sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Ein hunedau profi:

Ffordd Fabian

Mae ein huned profi gyrru Stadiwm Liberty yn Abertawe wedi symud.

Bellach gallwn ddod o hyd i faes parcio gorlif Park and Ride oddi ar Fabian Way, tua 1.5 milltir i'r dwyrain o ganol y ddinas.

Nid uned galw heibio yw hon ac mae profion yn digwydd trwy apwyntiad yn unig, ni ellir lletya unrhyw un heb archeb.

I drefnu apwyntiad ffoniwch linell archebu Bae Abertawe ar 01639 862757 rhwng 9am ac 8pm neu ewch i https://www.gov.uk/

Sylwch fod angen gorchuddion wyneb bob amser.

Canolfan Profi Ranbarthol, Baglan

Agorodd hyn ym mis Ionawr, 2021 a gall gynnal hyd at 2,800 o brofion y dydd. Os oes gennych symptomau Covid-19, gallwch naill ai archebu ar-lein neu ffonio 119

Sicrhewch eich bod yn parhau i hunan-ynysu wrth aros am eich canlyniad. Ar hyn o bryd rydym yn profi lefel uchel o alwadau i'n rhif 01639 862757 lleol. Peidiwch â ffonio i holi am eich canlyniad nes bod o leiaf 72 awr wedi mynd heibio.

Unedau Profi Symudol Cymunedol

Llun o lyfryn TTP 

Mae canolfannau profi symudol hefyd yn gweithredu mewn gwahanol leoliadau cymunedol ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Os oes gennych symptomau Covid-19, gallwch drefnu apwyntiad ar-lein Yn yr uned gofynnir i chi ddod â phrawf cyfeiriad a phrawf archebu, a chynigir prawf hunan-swabio i chi.

Ewch yma i gael manylion am yr unedau profi symudol a sut i drefnu apwyntiad.

Profi ac Olrhain Cwestiynau Cyffredin

Mae manylion ar sut i gael mynediad at brawf a chwestiynau cyffredin eraill isod. Prawf Antigen yw'r enw ar y prawf a gewch yn un o'r canolfannau profi - mae'n gwirio i weld a oes gennych y firws nawr. Ni fydd yn dweud wrthych a ydych wedi cael y firws yn y gorffennol.

Sylwch y gallai fod oedi cyn cael apwyntiad prawf, felly gwnewch gais cyn gynted â phosibl ar ôl i'r symptomau ymddangos.

Profi Cwestiynau Cyffredin COVID-19

Cysylltwch ag Olrhain

Cysylltir â phobl sydd wedi profi'n bositif am Covid-19 trwy alwad ffôn gan aelod o dîm lleol a fydd yn siarad â nhw am y camau nesaf y dylai'r unigolyn eu cymryd a'r broses o olrhain cyswllt.

Cysylltwch ag Olrhain Cwestiynau Cyffredin