Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn

Llun o fenyw yn gael prawf Covid yn ei char

Gyda'n gilydd byddwn yn cadw Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn ddiogel

Mae olrhain cyswllt yng Nghymru wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth allu rhoi cyngor i bobl ac mae wedi helpu i atal y firws rhag lledaenu. Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i gysylltu ag olrhain, ochr yn ochr â'r rhaglen frechu, fel rhan o'r cynllun i ganiatáu gostyngiadau pellach mewn cyfyngiadau.

Gall pobl sy'n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot nawr fynd am brawf Coronavirus am ddim os oes ganddyn nhw ystod ehangach o symptomau. Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd.

Mae rhain yn:

  • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu llais grug, prinder anadl neu wichian;
  • Yn gyffredinol yn teimlo'n sâl a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos hysbys COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Dylai pobl a oedd ag unrhyw un o'r symptomau clasurol neu newydd ac a oedd eisiau prawf ffonio 119 neu archebu ar-lein: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gan fod y rhain yn gysylltiadau cenedlaethol, efallai y gofynnir i chi yn awtomatig am y tri symptom clasurol. Fodd bynnag, dewiswch y naill opsiwn neu'r llall: “gofynnodd eich cyngor lleol i chi sefyll prawf” neu “rydych chi'n rhan o brosiect peilot y llywodraeth” i archebu'ch prawf.

Gallwch hefyd ffonio ein rhif lleol: 01639 862757 a siarad â gweithredwr a fydd yn archebu'ch prawf. (Bydd gweithredwyr lleol yn cael eu briffio am y drefn brofi leol newydd.)

 

Pecynnau profi cyflym

Gall unrhyw un sy'n gwirfoddoli neu ddim yn gallu gweithio gartref nawr gael pecynnau profi cyflym am ddim i'w cartref i atal lledaeniad coronafeirws. Lleddfwch eich meddwl drwy brofi ddwywaith yr wythnos. Ewch yma i archebu eich pecynnau profi cyflym. Maent hefyd ar gael i'w codi yn Theatr y Grand yn Abertawe a'r ganolfan brofi yn Milland Road, Castell-nedd. Efallai y bydd mwy o leoliadau ar gael yn nes ymlaen.

 

Os ydych yn gyswllt agos

Os cewch eich nodi fel cyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am coronafirws, bydd olrhainwyr cyswllt yn dweud wrthych i archebu prawf COVID-19 mor agos â phosibl at ddechrau eich cyfnod hunan-ynysu. Bydd angen i chi hefyd gael prawf arall ar ddiwrnod wyth eich cyfnod hunan-ynysu.

Os yw'r ddau brawf hyn yn negyddol, bydd angen i chi dal gwblhau'r cyfnod hunan-ynysu 10 diwrnod o hyd. Mae hyn oherwydd gall e gymryd hyd at 10 diwrnod neu fwy i symptomau ddatblygu, neu i'r firws ymddangos yn eich system.

Nid yw hyn yn berthnasol i unrhyw un sydd eisoes yn rhan o fenter profi reolaidd, er enghraifft fel gweithiwr ysgol.

Nid yw hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw un sy'n gweithio i sefydliad sydd â dull ansafonol o olrhain cyswllt ar waith. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n gweithio mewn ffatri neu fusnes arall nad yw'n agored i'r cyhoedd, neu efallai bod gan eich cyflogwr system brofi ei hun ar waith.

Yn ogystal, gall olrheinwyr cyswllt nawr ofyn i unrhyw un sydd wedi profi'n bositif am coronafirws am fanylion gyda phwy y buont mewn cysylltiad a ble buont hyd at 14 diwrnod cyn i'w symptomau ddechrau. Mae hyn er mwyn eu helpu i nodi ffynhonnell yr haint, yn ogystal ag unrhyw un a allai fod wedi bod yn agored i'r firws.

Ein hunedau profi:

Ffordd Fabian

Mae ein huned profi gyrru trwyddo Stadiwm Liberty yn Abertawe wedi symud.

Bellach gallwn ddod o hyd i faes parcio gorlif Park and Ride oddi ar Fabian Way, tua 1.5 milltir i'r dwyrain o ganol y ddinas.

Nid uned galw heibio yw hon ac mae profion yn digwydd trwy apwyntiad yn unig, ni ellir llety a unrhyw un heb apwyntiad.

I drefnu apwyntiad ffoniwch linell archebu Bae Abertawe ar 01639 862757 rhwng 9am ac 8pm neu ewch i https://www.gov.uk/

Sylwch fod angen gorchuddion wyneb bob amser.

Canolfan Profi Ranbarthol, Baglan

Agorodd hyn ym mis Ionawr, 2021 a gall gynnal hyd at 2,800 o brofion y dydd. Os oes gennych symptomau Covid-19, gallwch  gallwch naill ai archebu ar-lein neu ffonio 119

Sicrhewch eich bod yn parhau i hunan-ynysu wrth aros am eich canlyniad. Ar hyn o bryd rydym yn profi lefel uchel o alwadau i 01639 862757 lleol. Peidiwch â ffonio i holi am eich canlyniad nes bod o leiaf 72 awr wedi mynd heibio.

Unedau Profi Symudol Cymunedol

Llun o lyfryn TTP 

O Ddydd Mercher 30 Medi, bydd canolfannau profi symudol hefyd ar gael, yn gweithredu mewn gwahanol leoliadau cymunedol ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Os oes gennych symptomau Covid-19, gallwch archebu apwyntiad ar-leinYn yr uned gofynnir i chi ddod â phrawf cyfeiriad a phrawf archebu, a chynigir prawf hunan-swabio i chi.

Ewch yma i gael manylion am yr unedau profi symudol a sut i drefnu apwyntiad.

 

 

Profi ac Olrhain Cwestiynau Cyffredin

Mae manylion ar sut i gael mynediad at brawf a chwestiynau cyffredin eraill isod. Prawf Antigen yw'r enw ar y prawf a gewch yn un o'r canolfannau profi - mae'n gwirio i weld a oes gennych y firws nawr. Ni fydd yn dweud wrthych a ydych wedi cael y feirws yn y gorffennol.

Sylwch y gallai fod oedi cyn cael apwyntiad prawf, felly gwnewch gais cyn gynted â phosibl ar ôl i'r symptomau ymddangos.

Profi Cwestiynau Cyffredin COVID-19
 

Cysylltwch ag Olrhain

Cysylltir â phobl sydd wedi profi'n bositif am Covid-19 trwy alwad ffôn gan aelod o dîm lleol a fydd yn siarad â nhw am y camau nesaf y dylai'r unigolyn eu cymryd a'r broses o olrhain cyswllt.

Cysylltwch ag Olrhain Cwestiynau Cyffredin