Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Newyddenedigol - diweddariad ymweld

Rydym yn hynod ddiolchgar am eich dealltwriaeth a'ch cydymffurfiad â'r polisi ymweld cyfyngedig sydd ar waith yn ystod y pandemig COVID-19 hwn. Gyda'ch help chi, rydym hyd yma wedi osgoi unrhyw achos mawr o'r haint mewn staff neu'r babanod yn ein huned.

Er ein bod bob amser wedi darparu mynediad am ddim i un rhiant yn y teulu, bu cyfyngiadau ar bartneriaid yn gallu dod unwaith y dydd a bod gyda'i babi am ddwy awr yn unig. Rydym yn gwbl ymwybodol pa mor anodd y dylai hyn fod wedi bod i chi fel teulu a'r effaith y gallai hyn ei chael ar eich iechyd meddwl.

Os bydd y sefyllfa bandemig yn gwella, rydym yn bwriadu gwneud ymlacio gofalus pellach i'n polisi ymweld â rhieni fel gofalwyr sylfaenol eu babanod. Rydym yn si┼Ár eich bod yn gwerthfawrogi bod yn rhaid i ni fel gweithwyr proffesiynol gydbwyso hyn â'r risg o haint o fwy o ymwelwyr ac amlygiad yn ein hardal glinigol, yn enwedig yn y gofod crud cyfyngedig.

Sylwch y gall y polisïau hyn newid mewn ymateb i'r materion pandemig a lleol. Cofiwch fod y polisi hwn yn berthnasol i'r uned newyddenedigol yn Ysbyty Singleton yn unig ac nad yw'n berthnasol i ward famolaeth nac unedau newyddenedigol eraill yn y rhanbarth.

  • Gall y ddau riant gael mynediad 24 awr ar unrhyw ddiwrnod
  • Gall rhieni barhau i ymweld â'u plentyn gyda'i gilydd am gyfnod o ddwy awr yn ystod y dydd neu'r nos. Rhaid ei ddefnyddio'n llawn mewn un bennod ymweld ac ni ellir ei wahanu i gyfnodau llai trwy gydol y dydd.
  • Wrth gynllunio'ch ymweliadau, ceisiwch osgoi amseroedd trosglwyddo nyrsio, er mwyn lleihau nifer y bobl yn y gofod crud hy 7 am-8am a 7 pm-8pm
  • Ni chaniateir ymweliadau aelodau estynedig o'r teulu na phlant o hyd

Fodd bynnag, mae'r holl ganllawiau ymweld eraill yn aros yr un fath.

Peidiwch ag ymweld â'r uned os oes gennych y symptomau lleiaf sy'n awgrymu haint COVID-19 neu os gofynnodd NHS Track and Trace neu awdurdodau meddygol perthnasol i hunan-ynysu.

Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn gadw pawb yn ddiogel!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, siaradwch â'r nyrs â gofal neu'r uwch staff meddygol sy'n mynychu.