Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau ymweld

Delwedd o fenyw yn ymweld â dyn yn yr ysbyty

Diweddariad ar fasgiau wyneb (o Hydref 2022)

Skip yn syth i'r wybodaeth ddiweddaraf i ymwelwyr

Yn dilyn cynnydd mewn heintiau Covid yn ein cymunedau, yn anffodus rydym wedi gorfod ailgyflwyno gwisgo masgiau wyneb a gorchuddion wyneb yn orfodol ar draws ein safleoedd.

Rhaid i gleifion ac ymwelwyr nawr wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus yn ein hysbytai. Mae'r rhain yn cynnwys coridorau, bwytai a chaffis.

Bydd gofyn i ymwelwyr wisgo mwgwd wyneb llawfeddygol ar wardiau ac mewn mannau clinigol eraill.

Adolygir y sefyllfa yn wythnosol. Diolchwn ichi am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth barhaus.

 

Diweddariad ymweld

(o Hydref 2022)

Gwyddom fod ymwelwyr yn bwysig ac o fudd i iechyd a lles cleifion, ond rydym hefyd yn cydnabod bod risgiau, yn anffodus, yn parhau i fod i’r rhai sy’n agored i niwed yn ein gofal.

Mae'r manylion ymweld isod yn canolbwyntio'n bennaf ar safleoedd acíwt ysbytai Treforys, Singleton a Chastell Nedd Port Talbot, ac Ysbyty Gorseinon, mewn perthynas â gwasanaethau oedolion.

Mae gennym hefyd drefniadau ymweld penodol ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth a threfniadau lleol ar gyfer Newyddenedigol a Phediatreg ac Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu. Cliciwch ar y dolenni isod i weld y rhain.

Os ydych yn dod at gleifion allanol, neu am apwyntiad diagnostig, yna dilynwch y gofynion a nodir yn eich llythyr apwyntiad.

Mae'n dal yn bwysig iawn bod pob cam yn cael ei gymryd i atal lledaeniad haint o fewn ysbytai a chyda chefnogaeth staff, cleifion ac ymwelwyr; gallwn leihau'r risgiau trwy ddilyn y camau isod.

 • Ar hyn o bryd bydd ymweliadau yn cael eu darparu am o leiaf awr y dydd ar draws saith diwrnod yr wythnos.
 • Caniateir uchafswm o ddau ymwelydd ar unrhyw un adeg
 • Bydd yr amseroedd ymweld i ddechrau rhwng 2pm a 3pm a 5pm i 7pm. Cysylltwch â'r ward yn uniongyrchol i roi gwybod eich bwriad i ymweld fel bod staff yn cael cyfle i reoli nifer y bobl yn yr amgylchedd.
 • Gofynnwn hefyd i ymwelwyr barhau i fod yn amyneddgar ac yn deall anghenion y meysydd clinigol o fewn yr ysbytai, gan fod angen i staff hefyd addasu i ymwelwyr sy'n bresennol mewn wardiau ac adrannau.
 • Ni ddylai unrhyw un sy'n teimlo'n sâl ymweld
 • Rhaid i ymwelwyr olchi neu lanweithio eu dwylo â gel alcohol wrth ddod i mewn ac allan o'r ward neu'r adran, a golchi eu dwylo os ydynt yn rhoi unrhyw gymorth i gleifion yn ystod yr ymweliad. Mae hyn yn bwysig iawn i helpu i leihau lledaeniad yr haint.
 • Wrth ymweld â'r ysbyty, ewch yn syth i'ch apwyntiad neu'r ward a gadewch yn syth ar ôl i'ch ymweliad ddod i ben.   Mae hyn yn cyfyngu ar eich amlygiad i eraill.
 • Gorchuddion Wyneb: Bydd yn ofynol i ymwelwyr wisgo mwgwd wyneb llawfeddygol wrth ymweld â rhannau o safle'r ysbyty.
 • Pan nad yw ymweliadau wyneb yn wyneb yn ymarferol (oherwydd salwch neu resymau eraill) yna gellir hwyluso ymweliadau rhithwir a galwadau ffôn o hyd o fewn y meysydd clinigol.
 • Lle ceir achosion o haint, ni chaniateir ymweliadau arferol a dim ond ymweliadau â phwrpas y byddant yn cael eu cynnal a'u cytuno ymlaen llaw gyda'r Nyrs â Gofal.

 

Ystyriaeth ychwanegol i gefnogi ymweliadau ar ddiwedd oes / dyddiau olaf bywyd

Mae agwedd dosturiol yn hanfodol er mwyn cydbwyso aelodau agos o'r teulu (gan gynnwys plant) ac eraill sy'n bwysig i'r person sy'n marw allu treulio amser gyda nhw a dweud hwyl fawr ond gyda'r angen i reoli'r risg o haint i bawb o hyd.

Gall hefyd fod yn arbennig o bwysig derbyn cefnogaeth ysbrydol, emosiynol neu grefyddol ar yr adeg hon. Gall y Chaplin gofal iechyd sy'n rhan o'r tîm amlddisgyblaethol ddarparu hyn.

 

Ymwelwyr yn darparu cymorth ychwanegol i gleifion

Os ydych chi'n ofalwr neu'n helpu gydag adsefydlu, gan gynnwys cefnogi hydradu a bwydo cleifion, bydd y wardiau'n cytuno ar gynllun presenoldeb unigol gyda chi.

 

Pediatreg
 • Gall neiniau a theidiau ymweld
 • Gellir enwebu hyd at bedwar oedolyn fesul teulu fel rhai eraill arwyddocaol yn lle neiniau a theidiau yn dibynnu ar sefyllfa'r teulu
 • Dim ond dau berson sy'n cael mynd i grud/gwely
 • Bydd croeso i neiniau a theidiau/pobl arwyddocaol eraill i ymweld rhwng 13:00 a 18:00.

Sylwch os yw eich plentyn yn cael ei asesu ar yr uned asesu pediatrig, dim ond rhieni/gofalwyr a ganiateir.

 

Meysydd Clinigol Eraill

Mae trefniadau ymweld penodol ar waith ar gyfer cyfleusterau Iechyd Meddwl, Mamolaeth a Newyddenedigol.

Ymweld â chleifion mewn Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu? - ewch yma os gwelwch yn dda
Ymweld â'ch babi yn yr Uned Newyddenedigol? - ewch yma os gwelwch yn dda
Ymweld â/mynd gyda'ch partner yn y Gwasanaethau Mamolaeth? - ewch yma os gwelwch yn dda

Rydym yn adolygu ymweliadau ysbyty yn rheolaidd, a chyn gynted ag y teimlwn ei bod yn ddiogel i wneud hynny byddwn yn lleddfu’r cyfyngiadau hyn wrth inni sylweddoli bod ymweld yn bwysig i gleifion a’u teuluoedd.

 

Ysmygu

Sylwch, ers 1 Mawrth 2021, ei bod bellach yn anghyfreithlon i ysmygu ar dir ein hysbytai.