Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau ymweld

Delwedd o fenyw yn ymweld â dyn yn yr ysbyty

Diweddariad ar ymweliadau Covid-19: Medi 2022

Diweddariad ar fasgiau wyneb (Medi 2022)

Yn unol â’r niferoedd is o achosion Covid ledled Cymru, gallwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf am wisgo masgiau wyneb ar ein safleoedd.

Anogir cleifion ac ymwelwyr i barhau i ddefnyddio masgiau wyneb ym mhob man cyhoeddus yn ein hysbytai, gan gynnwys coridorau, bwytai a chaffis.

Mae hyn oherwydd bod y rhain yn ardaloedd prysur gyda llawer o staff, cleifion ac ymwelwyr yn eu defnyddio.

Mae angen gwisgo masgiau o hyd gan bob ymwelydd ar wardiau ag achosion o Covid-19.

Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth barhaus.

 

Rydym yn hapus i gyhoeddi y gallwn unwaith eto lacio cyfyngiadau ymweld. Mae hyn oherwydd ein bod yn gweld gostyngiad parhaus yn nifer yr achosion COVID ledled Cymru. Gwyddom fod ymwelwyr yn bwysig ac o fudd i iechyd a lles cleifion, ond rydym hefyd yn cydnabod bod risgiau, yn anffodus, yn parhau i fod i’r rhai sy’n agored i niwed yn ein gofal.

Mae'r manylion ymweld isod yn canolbwyntio'n bennaf ar safleoedd acíwt ysbytai Treforys, Singleton a Chastell Nedd Port Talbot, ac Ysbyty Gorseinon, mewn perthynas â gwasanaethau oedolion.

Mae gennym hefyd drefniadau ymweld penodol ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth a threfniadau lleol ar gyfer Newyddenedigol a Phediatreg ac Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu. Cliciwch ar y dolenni isod i weld y rhain.

Os ydych yn dod at gleifion allanol, neu am apwyntiad diagnostig, yna dilynwch y gofynion a nodir yn eich llythyr apwyntiad.

Mae'n dal yn bwysig iawn bod pob cam yn cael ei gymryd i atal lledaeniad haint o fewn ysbytai a chyda chefnogaeth staff, cleifion ac ymwelwyr; gallwn leihau'r risgiau trwy ddilyn y camau isod.

  • Ar hyn o bryd bydd ymweliadau yn cael eu darparu am o leiaf awr y dydd ar draws saith diwrnod yr wythnos.
  • Caniateir uchafswm o ddau ymwelydd ar unrhyw un adeg
  • Bydd amseroedd ymweld i ddechrau rhwng 2pm a 3pm a 5pm i 7pm. Cysylltwch â'r ward yn uniongyrchol i roi gwybod eich bwriad i ymweld fel bod staff yn cael cyfle i reoli nifer y bobl yn yr amgylchedd.
  • Gofynnwn hefyd i ymwelwyr barhau i fod yn amyneddgar ac yn deall anghenion y meysydd clinigol o fewn yr ysbytai, gan fod angen i staff hefyd addasu i ymwelwyr sy'n bresennol mewn wardiau ac adrannau.
  • Ni ddylai unrhyw un sy'n teimlo'n sâl ymweld
  • Rhaid i ymwelwyr olchi neu lanweithio eu dwylo â gel alcohol wrth ddod i mewn ac allan o'r ward neu'r adran, a golchi eu dwylo os ydynt yn rhoi unrhyw gymorth i gleifion yn ystod yr ymweliad. Mae hyn yn bwysig iawn i helpu i leihau lledaeniad yr haint.
  • Wrth ymweld â'r ysbyty, ewch yn syth i'ch apwyntiad neu'r ward a gadewch yn syth ar ôl i'ch ymweliad ddod i ben. Mae hyn yn cyfyngu ar eich amlygiad i eraill.
  • Gorchuddion Wyneb: Efallai y gofynnir i ymwelwyr wisgo mwgwd wyneb llawfeddygol wrth ymweld â rhannau o safle'r ysbyty. Gall hyn fod oherwydd bod ardal yn faes risg uchel (trin cleifion agored i niwed) neu oherwydd presenoldeb cleifion yr amheuir neu y cadarnhawyd bod COVID-19 neu haint anadlol arnynt.
  • Pan nad yw ymweliadau wyneb yn wyneb yn ymarferol (oherwydd salwch neu resymau eraill) yna gellir hwyluso ymweliadau rhithwir a galwadau ffôn o hyd o fewn y meysydd clinigol.
  • Lle ceir achosion o haint, ni chaniateir ymweliadau rheolaidd a dim ond ymweliadau â phwrpas y byddant yn cael eu cynnal a'u cytuno ymlaen llaw gyda'r Nyrs â Gofal.

Ystyriaeth ychwanegol i gefnogi ymweliadau ar ddiwedd oes / dyddiau olaf bywyd

Mae agwedd dosturiol yn hanfodol er mwyn cydbwyso aelodau agos o'r teulu (gan gynnwys plant) ac eraill sy'n bwysig i'r person sy'n marw allu treulio amser gyda nhw a dweud hwyl fawr ond gyda'r angen i reoli'r risg o haint i bawb o hyd.

Gall hefyd fod yn arbennig o bwysig derbyn cefnogaeth ysbrydol, emosiynol neu grefyddol ar yr adeg hon. Gall y Chaplin gofal iechyd sy'n rhan o'r tîm amlddisgyblaethol ddarparu hyn.

Ymwelwyr yn darparu cymorth ychwanegol i gleifion

Os ydych chi'n ofalwr neu'n helpu gydag adsefydlu, gan gynnwys cefnogi hydradu a bwydo cleifion, bydd y wardiau'n cytuno ar gynllun presenoldeb unigol gyda chi.

Pediatreg

Bellach gall dau riant ymweld â’u plentyn gyda’i gilydd ar ein wardiau pediatrig rhwng 8am a 6pm. Gall un rhiant/gofalwr aros dros nos gyda’r plentyn. Sylwch nad ydym eto mewn sefyllfa i ganiatáu i aelodau o'r teulu estynedig ymweld.

Meysydd Clinigol Eraill

Mae trefniadau ymweld penodol ar waith ar gyfer cyfleusterau Iechyd Meddwl, Mamolaeth a Newyddenedigol.

Ymweld â chleifion mewn Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu? - ewch yma os gwelwch yn dda
Ymweld â'ch babi yn yr Uned Newyddenedigol? - ewch yma os gwelwch yn dda
Ymweld â/mynd gyda'ch partner yn y Gwasanaethau Mamolaeth? - ewch yma os gwelwch yn dda

Rydym yn adolygu ymweliadau ysbyty yn rheolaidd, a chyn gynted ag y teimlwn ei bod yn ddiogel i wneud hynny byddwn yn lleddfu’r cyfyngiadau hyn wrth inni sylweddoli bod ymweld yn bwysig i gleifion a’u teuluoedd.

Ysmygu

Sylwch, ers 1 Mawrth 2021, ei bod bellach yn anghyfreithlon i ysmygu ar dir ein hysbytai.