Neidio i'r prif gynnwy

Ymweld - arweiniad Llywodraeth Cymru

A stethoscope lying on green scrubs makes a heart shape.

DIWEDDARIAD 10 Mai 2021: Rydym yn falch iawn o ddweud ein bod bellach mewn sefyllfa i ddechrau llacio cyfyngiadau ymweld. Byddwn yn adolygu hyn yn rheolaidd a chyn gynted ag y gallwn, byddwn yn adolygu ymweld ymhellach. Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael manylion am ein trefniadau ymweld.

Canllawiau Llywodraeth Cymru

Daeth canllawiau diwygiedig ymweliadau ymweld â GIG Cymru yn ystod yr achos o coronafirws i rym ddydd Llun 30 Tachwedd 2020. Mae hyn yn disodli canllawiau a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y canllawiau diweddaraf.

Mae'r canllawiau diwygiedig yn nodi'r llinell sylfaen ar gyfer ymweld â Chymru yn ystod y pandemig, ond mae'n caniatáu i fyrddau iechyd, ymddiriedolaethau a hosbisau gael mwy o hyblygrwydd i wyro oddi wrth y canllawiau.

Mae'r hyblygrwydd hwn yn ganlyniad i'r darlun cyfnewidiol o drosglwyddiad coronafirws ledled Cymru, gydag amrywiadau sylweddol mewn trosglwyddiad cymunedol ar draws gwahanol rannau o'r wlad a gwahaniaethau yng nghyfradd y trosglwyddiad nosocomial.

Mae'r canllawiau newydd yn caniatáu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe asesu ffactorau lleol a gweithio gyda thimau atal a rheoli heintiau lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth gytuno ar drefniadau ymweld.

Gall darparwyr gofal iechyd wyro oddi wrth y canllawiau mewn ymateb i:

1) Lefelau cynyddol o drosglwyddiad COVID-19 yn eu hardaloedd, gan gynnwys lefelau sy'n arwain at gloi i lawr yn genedlaethol a / neu dystiolaeth o drosglwyddo nosocomial mewn lleoliad penodol;

2) Neu lefelau trosglwyddo yn gostwng yn eu hardal leol.

Mae hyn yn golygu, er y bydd y bwrdd iechyd bob amser yn gwneud ei orau i gefnogi ymweld, efallai y bydd adegau pan fydd materion rheoli heintiau yn ei gwneud yn anniogel gwneud hynny.

Fodd bynnag, os yw lefelau trosglwyddiad COVID yn isel yn ein hardal, efallai y gallwn gefnogi mwy o ymweliadau ar y safle.

Peidiwch ag ymweld â unrhyw un o wefannau na dod yn sâl, neu os oes gennych unrhyw symptomau o COVID-19 gan gynnwys twymyn, peswch newydd, parhaus neu golli / newid blas neu arogl. Hefyd, peidiwch ag ymweld os ydych chi'n hunan-ynysu.

Golchwch eich dwylo a gwisgwch orchudd wyneb, a chadwch bellter diogel oddi wrth eraill.

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ymweld â'n gwefannau.