Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad ymweld 10 Mai 2021

Delwedd o fenyw yn ymweld â dyn yn yr ysbyty

Croeso yn ôl - rydyn ni wedi eich colli chi

Gyda lefelau heintiau Covid-19 bellach yn lleihau yng nghymunedau Abertawe a Castell-nedd Port Talbot, rydym yn falch iawn o ddechrau llacio cyfyngiadau ymweld ar ein safleoedd. Rydyn ni'n gwybod faint mae ymweld yn ei olygu i chi, a faint mae cleifion yn edrych ymlaen at weld teulu a ffrindiau, a diolch i chi am eich amynedd dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Fodd bynnag, er mwyn diogelu cleifion, rydym yn ailgyflwyno ymweliadau yn ofalus ac yn raddol , er mwyn sicrhau bod risgiau heintiau yn cael eu cadw i'r lleiaf posibl. Wrth i ni gyflwyno pob cam newydd, byddwn yn cadw llygad barcud ar ba mor dda y mae'n gweithio cyn penderfynu ar leddfu cyfyngiadau nesaf.

Gofynnwn ichi gyfyngu'ch ymweliadau i un yr wythnos am y tro, nes ein bod yn hyderus ei bod yn ddiogel llacio'r cyfyngiadau ymhellach.

Byddwch yn ymwybodol ar hyn o bryd na allwn lacio cyfyngiadau ymweld yn Ysbyty Treforys , oherwydd nifer o heintiau Covid-19 parhaus ar rai wardiau. Rydym yn adolygu hyn yn rheolaidd, a chyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny, byddwn yn caniatáu ymweld mwy yn Nhreforys.

Fodd bynnag, bydd Tŷ Olwen, sydd wedi'i leoli ar safle Ysbyty Treforys, yn dilyn y rheolau ymweld newydd isod. Bydd y tîm yn parhau i weithio'n agos gyda pherthnasau ynghylch ymweld.

Amlinellir rheolau arferol ymweld â wardiau isod. Sylwch ar wybodaeth ar wahân i gael manylion am ymweld â chleifion sy'n derbyn gofal diwedd oes, yn ogystal ag ymweld â chleifion newyddenedigol, mamolaeth, gofal critigol ac iechyd meddwl ac anableddau dysgu.

Rheolau ymweld newydd

 • Ymwelir trwy apwyntiad yn unig. Fodd bynnag, peidiwch â mynd yn syth i'r ward. Rhaid i chi gofrestru gyntaf ar ôl cyrraedd. Pan fyddwch chi'n archebu'ch apwyntiad byddwch chi'n cael mwy o fanylion am ble i fynd.
 • Dim ond ar gyfer cleifion sydd naill ai wedi bod yn yr ysbyty am o leiaf tair wythnos, neu y disgwylir iddynt fod yn yr ysbyty am sawl wythnos oherwydd eu salwch, anaf neu amgylchiadau personol, y caniateir ymweld yn rheolaidd. Anogir ymweld rhithwir i gleifion sydd gyda ni am gyfnod byrrach.
 • Mae ymweld wedi'i gyfyngu i'r un, un ymwelydd / aelod o'r teulu. Fodd bynnag, os oes ganddynt broblemau symudedd neu anawsterau eraill yn mynychu yn annibynnol, gall gofalwr ddod gyda nhw.
 • Yr oriau ymweld yw hanner dydd i 5yp yn unig.
 • Nid oes angen profi Covid-19. Fodd bynnag, rhaid i ymwelwyr arddangos dim arwyddion na symptomau Covid-19 a bod yn ffit ac yn iach yn gyffredinol.
 • Rhaid i ymwelwyr beidio â chael unrhyw gyswllt ag achos cadarnhaol o Covid-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, nac unrhyw aelod o'r cartref sy'n arddangos unrhyw symptomau sy'n gysylltiedig â Covid-19.
 • Dylid cynnal pellter cymdeithasol bob amser, ac osgoi cyswllt corfforol.
 • Rhaid gwisgo masgiau wyneb ac unrhyw offer amddiffynnol priodol arall - bydd staff y ward yn cynghori yn ôl yr angen.
 • Rhaid i ymwelwyr ddilyn hylendid dwylo llym trwy olchi eu dwylo neu ddefnyddio gel alcohol cyn, ar ôl ac yn ystod ymweld.
 • Lle bo modd, ystyriwch ymweld (trwy drefniant gyda staff) mewn man allanol yn yr ysbyty, gan fod y risgiau haint yn is.

Ysbyty Singleton:

Y wardiau sydd bellach yn agored i ymweld yw:

 • Wardiau 3, 4, 6, 8, 9 Meddygaeth
 • Ward 12, Oncoleg

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot:

Y wardiau sydd bellach yn agored i ymweld yw:

 • Wardiau Meddygol C, D, E, a Niwro-adsefydlu

Gallwch drefnu apwyntiad ymweld trwy ein Timau Cyswllt Teulu pwrpasol. Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 9yb a hanner dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener

 • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot: 01639 862335 estyniad 42335
 • Ysbyty Singleton 01792 957552 estyniad 39552

Trwy e-bost:

Mae gennym hefyd gyfeiriad e-bost pwrpasol ar gyfer ysbyty Singleton a Castell-nedd Port Talbot sy'n ymweld os yw'n well gennych gysylltu â ni trwy e-bost: SBU.NPTandSingletonVistingHelpDesk@wales.nhs.uk

Ysbyty Gorseinon:

Ffoniwch yr ysbyty yn uniongyrchol i drefnu ymweliad: 01792 704184 neu 01792 704180

Ymweld â chleifion sy'n derbyn gofal diwedd oes

Nid yw ymweld â'r cleifion hyn wedi newid. Fel o'r blaen, trafodwch y trefniadau ymweld yn uniongyrchol gyda'r ward.

Ymweld â chleifion sy'n derbyn gwasanaethau gofal critigol

Nid yw ymweld â'r cleifion hyn wedi newid. Fel o'r blaen, trafodwch drefniadau ymweld yn uniongyrchol â staff yn ein hadran gofal critigol.

Ymweld â chleifion mewn Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu - ewch yma 

Ymweld â'ch babi yn yr Uned Newyddenedigol - ewch yma

Ymweld â'ch partner yn y Gwasanaethau Mamolaeth - ewch yma

Cliciwch yma i gael arweiniad ar bellhau corfforol (cymdeithasol) a beth i'w ddisgwyl pan ymwelwch.

Ewch yma i gael gwybodaeth am ganllawiau Llywodraeth Cymru ar ymweld

Lluniaeth

Peidiwch â defnyddio ein ffreuturau ar hyn o bryd. Mae peiriannau gwerthu ar gael ar ein safleoedd os oes angen lluniaeth arnoch chi.

Sylwch fod BIPBA yn cefnogi safiad dim goddefgarwch ar gyfer unrhyw ymddygiad ymosodol tuag at staff oherwydd amrywiadau mewn canllawiau ymweld ar gyfer gwahanol grwpiau cleifion.