Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cyrraedd ein Canolfannau Brechu Torfol

Ysbyty Maes y Bae

A elwir hefyd yn hen ffatri Ford, ger Amazon ar Ffordd Fabian.

Cyfarwyddiadau

O gyffordd 42 yr M4 - ewch i'r de ar Ffordd Fabian yr A483. Trowch i'r dde wrth y gylchfan a throwch i'r chwith i Ffordd Amazon. Mae arwyddbyst i Ysbyty Maes y Bae. Byddwch yn pasio Amazon ar y chwith. Mae Ysbyty Maes y Bae ar y chwith nesaf.

O Abertawe ewch i'r gogledd ar Ffordd Fabian yr A483 a throwch i'r chwith wrth yr arwydd melyn mawr ar gyfer garej Corner Park (mae arwydd coch llai ar gyfer Ysbyty Maes y Bae). Cadwch i'r chwith a symud ymlaen i Ffordd Amazon. Parhewch am hanner milltir neu ddwy a bydd Ysbyty Maes y Bae ar y dde i chi.


Gwasanaethau bws AM DDIM o Orsaf Fysiau Dinas Abertawe i Ganolfan Brechu Torfol y Bae oddi ar Ffordd Fabian.

Mae gwasanaeth bws AM DDIM - gwasanaeth 9A First Cymru - yn rhedeg i Ysbyty Maes y Bae bob 20 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o Orsaf Fysiau Dinas Abertawe bae D. Mae'r gwasanaeth hefyd yn stopio yn Sainsbury's a Pharcio a Theithio Ffordd Fabian. 

Ewch i'r dudalen hon ar wefan First Cymru i gael yr amserlen 9A lawn.

Bydd Gwasanaeth 51 yn rhedeg yn ôl yr angen pan fydd Ysbyty Maes y Bae ar agor Ddydd Sul a Dydd Llun gŵyl y banc.


Gwasanaethau bws AM DDIM newydd o ganol trefi Castell-nedd a Phort Talbot i Ganolfan Brechu Torfol y Bae oddi ar Ffordd Fabian yn cychwyn ddydd Sadwrn, Hydref 23ain.

Bydd bysiau'n rhedeg rhwng 7am a 7.30pm, saith diwrnod yr wythnos. Mae'r bws olaf yn gadael MVC y Bae am 7.30pm.

Gwasanaeth Port Talbot (BFH2): Yn gadael Bae 7 yng Ngorsaf Fysiau Port Talbot ar yr awr, gan stopio ym Mae 5 y Gyfnewidfa yng ngorsaf reilffordd Port Talbot Parkway.

Gwasanaeth Castell-nedd (BFH1): Yn gadael ar yr awr o Fae 4 yng Ngorsaf Fysiau Castell-nedd wrth ymyl Gerddi Fictoria.

Bydd gwasanaethau dychwelyd yn gadael yr MVC am hanner awr wedi'r awr.

Mae'r gwasanaethau newydd hyn yn ychwanegol at y bws 9a AM DDIM o Orsaf Fysiau Dinas Abertawe, sy'n rhedeg bob 20 munud, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Mae'r holl wasanaethau bysiau am ddim yn stopio'n agos at fynedfa'r MVC. Mae taith gerdded fer ar draws maes parcio gwastad i ddrws ffrynt y ganolfan.

Bydd gwasanaethau Castell-nedd a Port Talbot yn cael eu gweithredu gan Briggs Coaches ac fe'u trefnwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r cyngor a'r bwrdd iechyd yn gweithio gyda'i gilydd i wella mynediad at frechiadau Covid ar gyfer ein holl gymunedau.

Llun o Ysbyty maes y Bae ar google maps

 

Canolfan Siopa Aberafan

Uned 30D East Mall, Port Talbot, SA13 1PB.

Ychydig oddi ar Gyffordd 41 yr M4 ym Mhort Talbot.

Mae'r llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus canlynol hefyd yn mynd heibio i'r ganolfan, Bws: X1, Trên: Gorsaf Port Talbot.

Sut i ddod o hyd i ni

 

Bws a thacsi

Os byddwch yn cyrraedd ar fws neu dacsi ewch i mewn trwy fynedfa South Mall, sef y fynedfa sydd agosaf at yr orsaf fysiau a'r safle tacsis.

Os ydych yn dod allan o’r orsaf fysiau bydd angen i chi droi i’r dde tuag at y fynedfa hon. Mae’n syth ymlaen os ydych chi wedi cael eich gollwng yn y safle tacsis.

Unwaith y byddwch chi drwy'r drysau i'r ganolfan siopa, ewch ar hyd South Mall a throwch i'r dde yn siop ddillad PEP&CO.

Fe welwch arwydd ar gyfer B&M Bargains o'ch blaen. Parhewch ar hyd y llwybr hwn, sef East Mall, gan basio B&M ar y dde i chi. Ein canolfan frechu yw'r uned nesaf ar y dde rhwng B&M a drysau mynediad pont yr afon.

 

Car

Os ydych chi’n dod mewn car mae’n well peidio â pharcio ym maes parcio aml-lawr y ganolfan siopa gan fod hwn yr ochr arall i’n canolfan frechu.

Rydym yn argymell parcio ar ochr Tesco i’r afon a defnyddio pont yr afon gyferbyn â Swyddfa’r Post a Specsavers i gyrraedd y ganolfan.

Mae ein LVC ar eich chwith wrth i chi ddod drwy'r drysau i mewn i'r ganolfan.

 

O goffi Costa

Os cewch eich hun yn siop goffi Costa, ewch i'r chwith o'r caffi sydd i gyfeiriad Wilko, a throwch i'r chwith lle daw Wilko i ben.

Fe welwch B&M ar y dde i chi. Daliwch ati a'n canolfan frechu yw'r uned nesaf ar y dde heibio B&M.

Map o Ganolfan Siopa Aberafan

 

Canolfan Gorseinon Centre 

Millers Drive, gyferbyn ag Aldi, Gorseinon, Abertawe, SA4 4QN.

Cyfarwyddiadau

O'r M4 yn mynd i Gaerfyrddin. Gadewch yr M4 ar Gyffordd 47 (arwydd Abertawe W) yna ar y gylchfan, cymerwch y 3ydd allanfa i'r A48 (arwydd Gorseinon, Penllergaer).

Parhewch ymlaen ar yr A48, gan ddod i mewn i Benllergaer, ar y gylchfan cymerwch yr 2il allanfa i Heol Gorseinon - A4240 (arwydd Gorseinon)

Wrth y gylchfan fach, ewch ymlaen i Gorseinon Road - A4240.

Ar y gylchfan nesaf cymerwch yr ail droad i Heol Gorseinon - A4240 (arwydd Gorseinon) a pharhewch ymlaen nes i chi gyrraedd y goleuadau traffig ger tafarn Bryngwyn.

Trowch i'r chwith wrth y goleuadau traffig, gan fynd yn syth ymlaen drwy'r gylchfan a throwch i'r dde i faes parcio'r Ganolfan.

Map yn lleoli Canolfan Gorseinon Centre