Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 23ain Chwefror 2021

Brechlyn Covid wedi'i labelu â ffiol yn agos rhwng dau fys ar law gloyw.

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 23ain Chwefror 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 10am Ddydd Mawrth, Chwefror 23ain, 2021. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1 af : 98,700

2 il Dos: 6,425

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf): 32,000

Cyfanswm Rhedeg (1 af ac 2 il ddos): 105,125

Mae chwarter (1 o bob 4) o'r bobl sy'n byw yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot bellach wedi derbyn eu dos cyntaf.

Y newyddion diweddaraf

Mae brechiadau grŵp 6 yn cychwyn yn fuan. Cyn bo hir bydd gwahoddiadau yn mynd allan i bobl oed 16 i 64 gyda chyflyrau iechyd sylfaenol. Hefyd yn cael eu brechu fel rhan o grŵp 6 mae gofalwyr di-dâl cymwys. Rydym wedi llunio Cwestiynau Cyffredin byr isod i egluro mwy:

Pryd fydd pobl yng ngrŵp 6 yn cael eu brechu?

Bydd brechiadau i'r grŵp hwn yn dechrau ddechrau mis Mawrth ac yn parhau trwy gydol y mis.

Ble bydd pobl yng ngrŵp 6 yn cael eu brechu?

Bydd mwyafrif y meddygfeydd yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot yn brechu'r rhai yng ngrŵp 6. Ond peidiwch â chysylltu â'ch medygfa i ofyn am apwyntiad. Cysylltir â chi gyda'ch apwyntiad.

Os ydych chi yng ngrŵp 6 ac wedi cofrestru gyda phractis NAD yw'n brechu'r grŵp hwn, byddwch yn derbyn apwyntiad ar gyfer lleoliad arall fel un o'n Canolfannau Brechu Torfol. Unwaith eto, nid oes angen cysylltu â'ch meddygfa. Byddwn yn diweddaru ein gwefan yn fuan ac yn cynghori ar yr arferion sy'n cynnig brechiadau i'r rhai yng ngrŵp 6.

Sut y bydd gofalwyr di-dâl yn cael eu hadnabod?

Gwahoddir oedolion sy'n ofalwyr di-dâl sydd ar restr gofalwyr eu meddyg teulu yn awtomatig i gael eu brechu o dan grŵp 6. Os nad yw'ch practis yn brechu'r rhai yng ngrŵp 6, peidiwch â phoeni gan y byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich gwahodd. Disgwylir i ganllawiau Llywodraeth Cymru gael eu rhyddhau yn ddiweddarach yr wythnos hon.

NI DDYLID i'r rhai nad ydynt wedi cofrestru ar restr gofalwyr gysylltu â'u meddyg teulu nawr. Bydd angen iddynt lenwi ffurflen ar-lein neu gysylltu â ni dros y ffôn. Os ydyn nhw'n gymwys, byddan nhw'n derbyn apwyntiad.

Cyn bo hir, byddwn yn rhyddhau manylion ar sut i gysylltu â ni yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth.

Pwy sy'n gymwys o dan grŵp 6?

Y rhai sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: asthma difrifol sy'n gofyn am ddefnyddio steroidau systemig yn barhaus neu dro ar ôl tro neu gyda gwaethygu blaenorol sy'n gofyn am gael eu derbyn i'r ysbyty, COPD, y galon gronig, fasgwlaidd, clefyd yr aren a'r afu, strôc, dementia, afiechydon niwrolegol arall, y ddau fath o ddiabetes, gordewdra morbid a salwch meddwl difrifol.

Sylwch fod y rhestr hon yn fersiwn fyrrach o'r un a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yn y Llyfr Gwyrdd.Ewch i'r dudalen hon i gael mynediad at bennod lawn y Llyfr Gwyrdd a gweld tudalen 10.

Nid oes angen i ofalwyr sy'n oedolion heb dâl fod yn hawlio lwfans gofalwr na chael eu cofrestru fel gofalwr di-dâl gyda'u meddygfa deuluol er mwyn bod yn gymwys i gael eu brechu. Ond mae angen iddyn nhw fod yn gymwys i gael lwfans gofalwr a bod yr unig neu'r prif ofalwr i rywun sydd mor agored i niwed fel eu bod mewn mwy o berygl o farw o Covid. Mae hyn yn cynnwys plant dan 16 oed ag anghenion meddygol a niwrolegol cymhleth neu ymddygiad heriol.

Bydd gofalwyr sy'n gymwys yn darparu llawer o ofal a goruchwyliaeth bersonol naill ai gartref neu yn y gymuned lle nad yw pellter cymdeithasol yn bosibl. Gall hyn gynnwys helpu rhywun i olchi, mynd i'r toiled, gwisgo, cerdded, bwyta ac ymdopi ag ymddygiad heriol. Ni fyddwch yn gymwys os yw'r gofal a ddarperir gennych yn siopa yn unig, yn helpu gydag arian neu gymorth emosiynol lle gellir cynnal pellter cymdeithasol.

Ar gyfer oedolion sy'n gofalu am blant o dan 16 oed, rhaid i'r gofal a ddarperir fynd y tu hwnt i'r hyn a ddarperir fel arfer gan rieni.

Yn unol â chanllawiau JCVI, ni fydd gofalwyr ifanc o dan 16 oed yn cael cynnig brechiad.

Sylwch nad dyma'r meini prawf a'r arweiniad llawn. Cyhoeddir hwn yn fuan ar ein gwefan unwaith y bydd wedi'i ryddhau gan Lywodraeth Cymru.

Treial immbulance yn cychwyn. Efallai eich bod yn cofio ychydig wythnosau yn ôl inni ddweud wrthych am ein canolfan frechu symudol, yr ydym yn ei galw'n Immbulance. Mae'n llyfrgell symudol wedi'i haddasu a fydd yn mynd â brechiadau i'r rhai nad ydyn yn gaeth i'w cartrefi ond sy'n cael anhawster cyrraedd Canolfan Brechu Torfol neu feddygfa i gael brechiad.

Ddydd Iau a Dydd Gwener yr wythnos hon bydd yr Immbulance ar brawf y tu allan i Neuadd y Ddinas, Abertawe, cyn ei gyflwyno'n llawn.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi yr wythnos nesaf sut aeth.

Dyna gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.