Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 21ain Ebrill 2021

Brechlyn Covid wedi'i labelu â ffiol yn agos rhwng dau fys ar law gloyw.

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 21ain Ebrill 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae hi wedi bod yn wythnos aruthrol arall yn y rhaglen frechu gyda miloedd fwy o bobl yn derbyn eu ddos cyntaf ac ail.

Fodd bynnag, dywed ffigurau cenedlaethol wrthym, er bod y bwlch yn y nifer sy'n cymryd brechlyn rhwng cymunedau gwyn a du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yn culhau, mae'n dal i fod o leiaf 10% yn is ym mhob grŵp oedran BAME.

Nid ydym am i unrhyw un gael ei adael ar ôl felly ynghyd â'n partneriaid, sy'n cynnwys arweinwyr ffydd a chymuned, rydym yn ceisio tawelu'r pryderon  a allai arwain at rai yn gwrthod y cynnig o frechiad.

Gan ein bod ym mis Ramadan, efallai y bydd rhai yn y gymuned Fwslimaidd yn poeni am gael y brechlyn wrth ymprydio.

Fel rhan o'r ymdrechion i fynd i'r afael â'r Saifur Rahaman hwn, wnaethon ni creu fideo o Ysgrifennydd Cymdeithas Cymunedol Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig Castell-nedd Port Talbot ei fideo yn cael y brechiad yn ystod oriau golau dydd. Mae ysgolheigion Islamaidd ac arbenigwyr meddygol wedi cadarnhau nad yw hyn yn annilysu'r cyfnod ymprydio.

Ewch i YouTube i wylio'r fideo o Saifur Rahaman yn cael y brechlyn Covid yn Orendy Margam  a'i apêl i eraill yng nghymunedau BAME.

Mae yna lawer mwy i'ch diweddaru chi yr wythnos hon, felly gadewch i ni gracio.

 

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 10am Ddydd Mercher, Ebrill 21ain, 2021. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1af213,016

2il ddos: 73,571

Cyfanswm Rhedeg (1 af ac 2il ddos): 286,587

 

Y newyddion diweddaraf

Rhestr wrth gefn Yn dilyn ataliad dros dro oherwydd nifer fawr o geisiadau, mae ein rhestr wrth gefn brechu wedi ailagor ar gyfer y rhai rhwng 18 a 29 oed ac ar gyfer y rhai mewn grwpiau oedran hŷn fel rhan o'n hymgyrch 'gadael neb ar ôl'.

Rydym yn canolbwyntio'n benodol ar y rhai 18-29 oed gan fod canllawiau diogelwch newydd yn nodi y dylid cynnig dewis arall yn lle brechlyn Rhydychen-AstraZeneca. Yn ein hachos ni, rydym am dargedu unrhyw slotiau apwyntiad sy'n dod i law ar fyr rybudd ar gyfer brechlyn Pfizer yn y grŵp oedran hwn i ddechrau.

Dilynwch y ddolen yma i wneud cais.

Sylwch nad yw bod ar restr wrth gefn yn golygu'n awtomatig y cewch eich galw am frechlyn cyn eich amser a drefnwyd gan ein bod yn defnyddio ein rhestr wrth gefn i reoli apwyntiadau a ganslo a gollwyd. Fodd bynnag, mae dros 2,000 o bobl eisoes wedi cael eu galw.

30 a throsodd ac eisoes ar y rhestr wrth gefn?

Rydym yn dal i weithio trwy'r nifer fawr o geisiadau o'r grŵp oedran hwn a byddwn yn parhau i alw pobl i mewn pan fydd slotiau apwyntiad ar gael ar fyr rybudd. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi dechrau amserlennu dos cyntaf arferol y rhai 39 ac iau o'r wythnos hon, felly efallai y gwelwch fod eich apwyntiad arferol yn dod drwodd yn gyntaf.

40 oed neu'n hŷn ac yn dal heb gael eich dos cyntaf?

E-bost: SBU.Covidbookingteam@wales.nhs.uk

 

Neidio'r ciw?

Rydym yn gwybod bod rhai ohonoch wedi gofyn pam mae pobl iau ar y rhestr wrth gefn wedi cael eu galw ynghynt na'r rhai sy'n hŷn.

Am y rhesymau a nodir uchod, rydym yn blaenoriaethu'r rhai rhwng 18 a 29 oed ar gyfer slotiau Pfizer sydd ar gael ar fyr rybudd. Mae hyn yn unol â'r canllawiau diogelwch diweddaraf gan y JCVI.

Fodd bynnag, rydym yn dal i gynnal dosau cyntaf Pfizer a drefnir yn rheolaidd ar gyfer y rhai 30-39 oed.

 

Apwyntiadau dos arferol 1af ac 2il dos Rydym wedi dechrau amserlennu dos 1af arferol ar gyfer y rhai rhwng 39 a 30 oed. Mae'r lefelau cyflenwi cyfredol yn golygu y byddant yn cael y brechlyn Pfizer.

O Ddydd Llun, Ebrill 26 ain , byddwn yn rhoi 2il ddos o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca i'r rhai 79 oed ac iau yn ein Canolfannau Brechu Torfol Margam a Chanolfan Gorseinon. Yna byddwn yn gweithio ein ffordd i lawr trwy'r grwpiau oedran.

Mae meddygfeydd yn parhau â'u hapwyntiadau 2il ddos, yn bennaf ar gyfer y rhai yr ystyrir eu bod yn risg uchel neu gymedrol, h.y yn hynod fregus yn glinigol neu sydd â chyflwr iechyd sylfaenol. Mae nifer fach o bobl dros 80 oed a thrigolion cartrefi gofal eto i dderbyn eu 2il ddos.

 

Canolfan Brechu torfol Canolfan Gorseinon

Hoffem sicrhau'r gymuned y bydd Canolfan Brechu Torfol Canolfan Gorseinon yn ailagor Ddydd Llun, Ebrill 26ain.

Bydd y ganolfan ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Mercher yr wythnos nesaf i roi ail ddos o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca trwy apwyntiad yn unig ac rydym wedi ymrwymo i barhau i ddefnyddio Gorseinon ar ôl hynny ar gyfer ail ddosau. Bydd oriau agor yn dibynnu ar y cyflenwad brechlyn a nifer y dosau sy'n ddyledus.

Cofiwch, rhoddir brechiadau trwy apwyntiad yn unig. Os ydych chi'n aros am eich ail ddos, cewch eich galw'n ôl yn awtomatig er nad o reidrwydd i'r un lleoliad, er ein bod ni'n ceisio gwneud hyn lle bynnag y bo modd.

Mae cau Canolfan Gorseinon ar hyn o bryd dros dro oherwydd gostyngiad cenedlaethol disgwyliedig a chyhoeddus iawn yn y cyflenwad brechlyn, yr ydym wedi cynllunio ar ei gyfer.

Yn ystod yr amser hwn rydym yn gwneud y defnydd gorau o'n Canolfannau Brechu Torfol (MVCs) eraill yn Ysbyty Maes y Bae a'r Orendy, Margam.

Ni fydd y cau dros dro yn atal unrhyw un rhag cael ei ail ddos o'r brechlyn Covid.

 

Canllawiau newydd ar frechiadau ar gyfer menywod beichiog Grŵp cynghori brechlyn mae'r JCVI wedi nodi y dylid cynnig brechiad Covid i BOB merch feichiog yn eu priod grwpiau oedran.

Byddwn yn cyhoeddi diweddariad llawn ac unrhyw gyfarwyddiadau yn fuan. Yn y cyfamser, os cynigir apwyntiad i chi a'ch bod yn feichiog, rhowch wybod i'r tîm archebu.

 

Mae angen gwirfoddolwyr rhwng 18 a 39 oed ar gyfer treial brechlyn Covid Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y treial clinigol diweddaraf sy'n astudio brechlyn yn erbyn Covid-19.

Dyma'r astudiaeth gyntaf i brofi ymgeisydd brechlyn Covid-19 sy'n deillio o blanhigion, a bydd yn gwerthuso effeithiolrwydd a diogelwch y Brechlyn Covid-19 Gronyn tebyg i Coronafirws (CoVLP).

Mae'r brechlyn eisoes wedi bod trwy astudiaethau dynol cyfnod cynnar ac erbyn hyn mae angen ei brofi ar raddfa fawr ac mae astudiaeth sy'n cynnwys 1,500 o bobl ledled y DU yn dechrau. Y nod yw recriwtio gwirfoddolwyr rhwng 18 - 39 oed ac sy'n byw yn Abertawe a'r ardaloedd lleol.

Bydd yr astudiaeth yn cynnwys gwirfoddolwyr yn gwneud uchafswm o 10 ymweliad â safle'r astudiaeth dros tua 26 mis. Ad-delir costau teithio rhesymol a bydd gwirfoddolwyr yn derbyn taliad am gymryd rhan yn yr astudiaeth hon.

Dywedodd Dr Brendan Healy, Prif Ymchwilydd ar gyfer treial Medicago ac Ymgynghorydd mewn Microbioleg a Chlefydau Heintus yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Er ei bod yn galonogol bod gennym eisoes dri brechlyn yn y DU, mae'n bwysig iawn ein bod yn parhau i ddatblygu brechlynnau. felly mae mwy o ddewis a'r gallu i ddewis brechlynnau ar sail eu buddion unigol.

“Rwy’n falch iawn y bydd Bae Abertawe yn recriwtio mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru i gam nesaf datblygiad y brechlyn hwn.

"Hoffwn annog pobl sy'n byw ym Mae Abertawe a'r ardaloedd cyfagos i ystyried cymryd rhan."

Ewch i'r wefan hon os hoffech ddarganfod mwy a chofrestru ar gyfer yr astudiaeth brechlyn.

 

Ac yn olaf ... Rydym yn gwerthfawrogi'r ymdrechion enfawr y mae pawb wedi'u gwneud i gadw at cyfnod gloi pan oedd yn ei le, cyfyngiadau Covid ehangach ac wrth gael y brechlyn.

Mae hynny wedi arbed bywydau ac wedi gostwng niferoedd achosion.

Ond gallai fod yn demtasiwn meddwl bod hynny i gyd y tu ôl i ni nawr wrth i dafarndai a bwytai baratoi i ailagor i gwsmeriaid yn yr awyr agored ac mae atyniadau arall yn gwneud yr un peth.

Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth yn dangos y posibilrwydd o weddillion trydedd don ac os symudwn yn rhy gyflym a heintiau'n dechrau codi, gallem weld cyfyngiadau'n dychwelyd.

Nid oes unrhyw un eisiau gweld hynny. Felly cofiwch y rheolau euraidd - sy'n dal i fod yn berthnasol hyd yn oed os ydych chi wedi cael eich brechlyn: Pellter cymdeithasol gyda phobl nad ydych chi'n byw gyda, gwisgwch fasg wyneb pan mewn mannau cyhoeddus caeedig, golchwch eich dwylo'n aml ac awyru ardaloedd dan do yn dda.

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.