Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 17eg o Fawrth 2021

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 17eg o Fawrth 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae'n amser hynod o brysur i'r rhaglen frechu gyda llawer o frechiadau yn digwydd mewn meddygfeydd a chanolfannau brechu torfol wrth i ni symud i lawr trwy'r grwpiau blaenoriaeth. Rydym hefyd yn gwybod bod pryder dealladwy ynghylch diogelwch brechlyn yn dilyn yr adroddiadau sy'n dod allan o Ewrop, felly rydyn ni'n gweithio'n galed i ddarparu gwybodaeth a sicrwydd.

Felly, heb ragor o wybodaeth, gadewch inni gracio ar ddiweddariad yr wythnos hon.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 1pm Ddydd Mercher, Mawrth 17eg, 2021. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1af:139,027

2il ddos: 36,863

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 52,539

Cyfanswm Rhedeg(1 af a 2il ddos): 175,890

Y newyddion diweddaraf

Pryderon ceulo ynghylch brechlyn COVID Rhydychen-AstraZeneca Bydd adroddiadau newyddion am wledydd Ewropeaidd sydd wedi atal cyflwyno'r brechlyn penodol hwn neu rai sypiau ohono yn naturiol yn peri pryder. Dyma un o'r ddau frechlyn a ddefnyddir gan ein bwrdd iechyd ac yn y GIG ledled Cymru a'r DU. Efallai y cewch eich gadael yn pendroni a yw'n dal yn ddiogel ei gael. Yr ateb yn bendant yw, ydy mae fe. Mae Llywodraeth Cymru, rheoleiddiwr cyffuriau'r DU, Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop a Sefydliad Iechyd y Byd yn parhau i argymell y brechlyn i'w ddefnyddio. Y dystiolaeth gyfredol yw bod y risg i'ch iechyd pe baech chi'n dal COVID yn llawer uwch nag unrhyw risg bosibl o sgîl-effeithiau y brechlyn.

Tra bod arbenigwyr yn y cyrff hyn yn adolygu tystiolaeth o'r gwledydd hynny sydd wedi riportio ceuladau gwaed mewn pobl sydd wedi cael y brechlyn, mae'r data cyfredol yn awgrymu nad yw'r ddau beth wedi'u cysylltu.

Nid oes tystiolaeth bod y brechlyn yn achosi neu'n cynyddu'r risg o geuladau gwaed, a elwir hefyd yn emboledd ysgyfeiniol, thrombosis gwythiennau dwfn (DVT) neu thrombocytopenia mewn unrhyw grŵp oedran diffiniedig, rhyw, swp neu mewn unrhyw wlad benodol.

Allan o 11 miliwn dos a roddwyd ledled yr UE a'r DU, adroddwyd tua 37 achos o geuladau gwaed. Mae hyn yn is na'r nifer y byddem yn disgwyl ei weld. Mewn gwirionedd byddai mwy na dwywaith y nifer honno o ddigwyddiadau ceulad gwaed fel arfer yn cael eu riportio dros dri mis mewn blwyddyn arferol yn ardal Bae Abertawe, sydd â phoblogaeth lawer llai o 390,000.

Mae Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru yn gweithio gydag asiantaethau eraill i fonitro diogelwch brechlyn a byddant yn cadw'r mater hwn dan adolygiad agos. Diogelwch pobl fydd yn dod  cyntaf bob amser.

Apwyntiadau a gollwyd Yn anffodus rydym wedi gweld cyfradd ychydig yn uwch na'r disgwyl o bobl nad ydynt yn mynychu eu hapwyntiadau brechu a chredwn y gallai hyn fod oherwydd pryderon ynghylch y brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.

Rydym yn annog pawb sy'n cael eu gwahodd i dderbyn y cynnig o frechu, gan mai dyma un o'r ffyrdd y byddwn ni'n dod allan o'r pandemig hwn. Ond rydym yn deall efallai na fydd rhai pobl yn gallu mynychu eu hapwyntiad oherwydd salwch neu ymrwymiadau neu oherwydd mai dyna eu dewis. Felly gofynnwn yn garedig, os na fyddwch yn mynychu apwyntiad i frechu, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl trwy ffonio 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9yb a 5yp o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn neu anfon e-bost at: sbu.covidbookingteam@wales.nhs. uk OS yw'ch apwyntiad yn un o'n Canolfannau Brechu Torfol neu yn yr uned frechu symudol Immbulance.

Os na allwch fynd i apwyntiad brechu yn eich meddygfa, cysylltwch â'r practis i roi gwybod iddynt.

Rydym yn deall bod nifer fawr o alwadau i'r bwrdd iechyd dros yr ychydig ddyddiau diwethaf wedi arwain at bobl yn profi oedi wrth fynd drwodd ac rydym yn ymddiheuro am hyn.

Rydym nawr yn rhoi mesurau ar waith i sicrhau bod amseroedd aros yn cael eu lleihau.

Ble rydym ni? Gyda chymaint yn digwydd yn yr hyn sy'n cael ei gyflwyno'n gymhleth iawn, gall fod yn hawdd colli golwg ar ba mor bell yr ydym wedi dod ers i'r brechiadau ar gyfer y boblogaeth gyffredinol ddechrau ddeufis yn ôl.

Felly dyma ychydig o benawdau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am glec:

  • Rydym yn gynt na'r disgwyl: Diolch i waith aruthrol ein timau bwrdd iechyd a meddygfeydd a'r cyflenwad brechlyn da, rydym ar y trywydd iawn i gwrdd â'r garreg filltir ganol Ebrill ar gyfer cynnig y dos cyntaf i bawb yng nghategorïau 1-9 ( 50 oed neu'n hŷn a blaenoriaethau eraill), ac ar hyn o bryd yn gynt na'r disgwyl. Fel bob amser rydym yn ddibynnol ar gyflenwad brechlyn ond gobeithiwn y byddwn yn dechrau gwahodd y rhai yn y grŵp oedran olaf (50-54 oed) i gael eu brechu o fewn y pythefnos nesaf. Os ydych chi'n dal i aros, peidiwch â digalonni. Rydym yn brechu ar draws grwpiau 6, 7 ac 8 nawr (felly 55 i 64 oed a'r rheini â chyflyrau iechyd sylfaenol, gofalwyr di-dâl cymwys, pobl ag anableddau dysgu a salwch meddwl difrifol.) Mae brechu ar draws nifer o wahanol grwpiau yn golygu gallwn ni frechu pobl yn gyflymach ac yn ein gwneud yn fwy effeithlon gan ein bod yn defnyddio ein canolfannau saith diwrnod yr wythnos. Yn ystod y pedair wythnos a thridiau diwethaf rydym wedi brechu tua 90,000 o bobl. Dyna'r un nifer ag y gwnaethon ni yn ystod 10 wythnos gyntaf y rhaglen.
  • Mae 60% o breswylwyr cartrefi gofal wedi cael y ddau ddos: Mae hyn yn gyflymach na gweddill Cymru.
  • Fferyllfeydd cymunedol yn ymuno: Bydd pum fferyllfa braenaru, fel y'u gelwir, yn dechrau rhoi'r brechiadau dros yr wythnosau nesaf fel rhan o'n hymdrechion parhaus i ddod â'r brechlynnau yn agosach at y rhai a fyddai fel arall yn ei chael hi'n anodd cyrraedd Canolfan Brechu Torfol. Bydd gennym fwy ar hyn yng nghylchlythyr yr wythnos nesaf.
  • Rydyn ni hanner ffordd trwy grŵp 6: Mae bron i 44,000 o gleifion yn y grŵp hwn ac rydyn ni wedi brechu mwy na 22,000. Ond os nad ydych wedi clywed peidiwch â phoeni. Cysylltir â chi trwy lythyr neu neges destun yn ystod y 10 diwrnod nesaf os bydd eich apwyntiad yn un o'n Canolfannau Brechu Torfol. Mae hyn yn cynnwys y gofalwyr di-dâl hynny sydd wedi llenwi'r ffurflen ar-lein. Mae meddygon teulu hefyd yn cyhoeddi apwyntiadau. Bydd rhai meddygfeydd yn cael eu brechiadau grŵp 6 yn gyflymach nag eraill gan fod ganddynt grwpiau cleifion llai. Rydym yn cynnal rhai clinigau ychwanegol yn ein Canolfannau Brechu Torfol yr wythnos nesaf gan ganolbwyntio'n arbennig ar y rhai yng ngrŵp 6 a gofalwyr di-dâl felly os ydych chi wedi'ch cofrestru gyda phractis nad ydyn nhw'n brechu cleifion grŵp 6 yna arhoswch i ni gysylltu â ni. Hyd yn hyn mae mwy na 3,000 o ofalwyr di-dâl wedi cofrestru gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Bydd rhai gofalwyr a lenwodd y ffurflen yn cael eu gwahodd gan eu meddygfa. Rhyngom, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich brechu cyn gynted â phosibl.
  • Yn cyfrif hyd at gwblhau rhai ail ddosau: Dylai'r rhai yng ngrwpiau 1 i 4 sydd wedi cael y brechlyn Pfizer i gyd fod wedi derbyn eu hail ddosau erbyn diwedd y mis hwn. Bydd pobl dros 80 oed a gafodd eu dos cyntaf o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca yn eu meddygfa yn dechrau cael eu galw'n ôl am eu hail ddosau yn ystod y pythefnos nesaf. Nid oes angen i chi gysylltu â'r feddygfa, byddant yn cysylltu â chi. Cofiwch, mae egwyl hirach rhwng dos cyntaf ac ail ddos y brechlyn Rhydychen (hyd at 12 wythnos) gan fod ymchwil yn dangos bod hyn yn ei gwneud yn fwy effeithiol.
  • Nid oes unrhyw un ar ôl: Os ydych chi'n 60 oed neu'n hŷn ac yn poeni nad ydych eto wedi cael gwahoddiad am eich dos cyntaf, gallwch gysylltu â ni ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9yb a 5yp o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn neu e-bost: sbu. covidbookingteam@wales.nhs.uk

Rôl serennu ar gyfer ein Immbulance Ewch i BBC iPlayer os na welsoch chi ein Immbulance ar The One Show nos Lun. Gwyliwch o 03:38 munud i mewn.

Fe welwch sut mae'r uned frechu symudol yn rhoi gwen ar wynebau pobl sydd wedi bod yn aros yn bryderus am y brechiad COVID.

Dywedodd gwestai’r stiwdio Fiona Bruce hyd yn oed wrth y hosts Alex Jones a Michael Ball ei bod yn gobeithio y byddai ei brechiad yn yr un gymaint o hwyl!

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.