Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 16eg Chwefror 2021

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 16eg Chwefror 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 10pm Ddydd Llun, Chwefror 15fed, 2021. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1 af: 90,668

2il  ddos: Mae'r rhain yn cychwyn heddiw yng Nghanolfan Brechu Torfol Ysbyty Maes y Bae ar gyfer staff gofal iechyd rheng flaen.

Wedi'i frechu gan feddygfeydd teulu: 31,008

Cyfanswm rhedeg: 90,668

Y newyddion diweddaraf

Wedi'ch poeni am frechlynnau? Trafferth gyda 'Test Trace and Protect'? Yna gadewch i ni wybod trwy gymryd rhan yn ein harolwg. Ni ddylai gymryd mwy na phum munud ac mae'n hollol ddienw. Mae'r arolwg yn brosiect partneriaeth rhwng Abertawe Mwy Diogel, Safle Castell-nedd Port Talbot, Cymdeithas Cymunedol Ethnig Lleiafrifoedd Du Castell-nedd Port Talbot a ninnau, y bwrdd iechyd.

Trwy ddweud wrthym sut rydych chi'n teimlo y gallwn sicrhau ein bod yn mynd i'r afael â'ch pryderon mewn ffordd sy'n addas i chi.

Ewch i'r dudalen hon i gymryd rhan yn yr arolwg brechlyn Prawf, Olrhain Amddiffyn a Covid-19.

Rydyn ni wedi dechrau brechu pobl yn y grŵp 69 i 65 oed. Mae'r brechiadau hyn yn cael eu gwneud yn ein Canolfannau Brechu Torfol yng Nghanolfan Gorseinon a'r Orendy, Margam gyda'r brechlyn Rhydychen-Astrazeneca. Am y tro, rydym yn cadw MVC Ysbyty Maes y Bae ar gyfer gweinyddu ail ddosau o Pfizer. Mae'r rhain yn mynd at weithwyr gofal iechyd a gafodd eu dosau cyntaf ar ddechrau'r rhaglen frechu ym mis Rhagfyr.

Yn Gorseinon a Margam rydyn ni'n dechrau gyda'r rhai sy'n 69 oed yn gyntaf ac yn gweithio tuag yn ôl. Efallai y byddwch hefyd yn clywed y grŵp oedran hwn o'r enw grŵp blaenoriaeth JCVI 5. Os ydych chi'n 65 oed neu'n hŷn ac nad oes rhywun wedi cysylltu â chi eto, disgwyliwch apwyntiad gennym ni cyn bo hir.

Ac os oes gennych broblemau symudedd ac yn poeni am gyrraedd yno, cofiwch fod cludiant am ddim bellach.

I drefnu hyn: gall trigolion Abertawe gysylltu â: 07538 105244 neu amymeredithcovid@scvs.org.uk

Gall preswylwyr Castell-nedd Port Talbot gysylltu â: 07494 966448 neu covid19discharge@nptcvs.org.uk

Beth am ofalwyr a phobl â chyflyrau iechyd sylfaenol? Rydym wedi dechrau gweithio trwy ein cynlluniau i ddechrau brechu'r grŵp hwn, a elwir hefyd yn grŵp blaenoriaeth JCVI 6, o fewn yr wythnosau nesaf.

Nid yw'r manylion manwl wedi'u gweithio eto. Fodd bynnag, mae'r rhai yng ngrŵp 6 yn debygol iawn o ddisgyn i'r grwpiau a restrir isod, sydd wedi'u cydnabod gan y JCVI (Cyd-bwyllgor Brechu ac Imiwneiddio), er nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr a gellir ei diwygio.

Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda. Byddwn yn rhyddhau mwy o fanylion pan fydd gennym ni nhw.

Sylwch fod y rhestr isod yn fersiwn fyrrach o'r un a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yn y Llyfr Gwyrdd. Ewch i'r dudalen hon i gael mynediad at bennod lawn y Llyfr Gwyrdd a gweld tudalen 10. Byddwn hefyd yn ychwanegu'r rhestr lawn at wefan ein bwrdd iechyd cyn bo hir.

 • Clefyd anadlol cronig - gan gynnwys y rhai ag asthma sy'n gofyn am ddefnyddio steroidau systemig yn barhaus neu dro ar ôl tro neu gyda gwaethygu blaenorol sy'n gofyn am gael eu derbyn i'r ysbyty, COPD a chyflyrau ysgyfaint difrifol arall
 • Clefyd cronig y galon a chlefyd fasgwlaidd
 • Clefyd cronig yr arennau - camau 3, 4 a 5, gan gynnwys trawsblannu
 • Clefyd cronig yr afu
 • Clefyd niwrolegol cronig - Ymosodiad isgemig strôc, dros dro (TIA). Amodau lle gellir peryglu swyddogaeth resbiradol oherwydd clefyd niwrolegol (ee dioddefwyr syndrom polio). Mae hyn yn cynnwys unigolion â pharlys yr ymennydd, anableddau dysgu difrifol neu ddwys, Syndrom Down, sglerosis ymledol, epilepsi, dementia, clefyd Parkinson, clefyd niwronau motor a chyflyrau cysylltiedig neu debyg; neu glefyd etifeddol a dirywiol y system nerfol neu'r cyhyrau; neu anabledd niwrolegol difrifol.
 • Diabetes mellitus - Unrhyw ddiabetes
 • Imiwnimiwnedd - Naill ai oherwydd afiechyd neu driniaeth.
 • Asplenia neu gamweithrediad y ddueg
 • Gordewdra morbid
 • Salwch meddwl difrifol - Unigolion â sgitsoffrenia neu anhwylder deubegynol, neu unrhyw salwch meddwl sy'n achosi nam swyddogaethol difrifol.
 • Gofalwyr sy'n oedolion - Y rhai sy'n gymwys i gael lwfans gofalwr, neu'r rheini sy'n unig neu'n brif ofalwr unigolyn oedrannus neu anabl sydd mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19 ac felly'n agored i niwed yn glinigol.
 • Oedolion iau mewn lleoliadau nyrsio a gofal preswyl arhosiad hir

Cofiwch mai fersiwn fyrrach o'r rhestr yn y Llyfr Gwyrdd yw hon. Ewch i'r dudalen hon i gael mynediad at bennod lawn y Llyfr Gwyrdd a gweld tudalen 10.

Oedolion gofalwyr plant: Rydym yn aros am arweiniad pellach a byddwn yn cyhoeddi diweddariadau cyn gynted â phosibl.

Cyflenwad brechlyn. Mae amrywiadau a rhywfaint o ostyngiad yn y cyflenwad brechlyn hefyd yn effeithio ar ein hardal, y gallech fod wedi clywed amdani yn y newyddion.

Mae hwn yn newid arfaethedig a disgwyliedig sy'n effeithio ar y DU gyfan. Mae hyn oherwydd bod gweithgynhyrchwyr yn newid eu prosesau cynhyrchu fel y gallant wneud symiau mwy o frechlyn.

Roeddem yn gwybod bod hyn yn dod ac rydym wedi cynllunio ar ei gyfer fel bod brechiadau'n parhau.

Disgwyliwn i'r cyflenwad brechlyn gynyddu ym mis Mawrth.

Gwelliannau yn y gwasanaeth bws am ddim rhif 51 i Ysbyty Maes y Bae: Mae gan y gwasanaeth bws gwennol am ddim pwrpasol sy'n helpu preswylwyr yn Abertawe i gyrraedd Ysbyty'r Bae i gael eu brechiadau lwybr newydd sy'n mynd â theithwyr yn llawer agosach at y drws.

Mae'r gwasanaeth 51 wedi bod yn rhedeg rhwng prif orsaf fysiau Abertawe ac arosfannau dethol ar hyd y ffordd i'r MVC yn yr ysbyty ar Ffordd Fabian ers dechrau'r mis.

Bydd y bws nawr yn gollwng ac yn casglu teithwyr yn llawer agosach at fynedfa'r ganolfan frechu tra hefyd yn dal i alw yn y clinig prawf gwaed wrth fynedfa safle'r ysbyty ar gyfer y rhai sy'n mynychu profion gwaed.

Ariennir y gwasanaeth gan Gyngor Abertawe a'i weithredu gan First Cymru.

Mewn grwpiau 1 i 4 a heb glywed o hyd? Efallai ein bod wedi dechrau grŵp 5, ond nid ydym yn gadael unrhyw un ar ôl.

Os ydych chi yn y grŵp hwn ac yn credu nad ydych wedi clywed gennym ni na'ch meddygfa, cysylltwch â ni yn un o'r ffyrdd a ganlyn:

 • Os ydych chi'n 80 oed neu'n hŷn neu'n cael eich dosbarthu fel Clinigol Eithriadol Bregus (CEV), hynny yw pobl sydd wedi derbyn llythyr cysgodi, cysylltwch â'ch meddyg teulu ONI BAI eich bod chi'n glaf CEV naill ai ym mhractisau'r Brifysgol neu Ffordd Dyfed, ac os felly dylech chi wedi derbyn neges destun neu alwad ffôn erbyn hyn yn eich gwahodd i frechu yn un o'n Canolfannau Brechu Torfol (MVC). 
 • Os ydych chi rhwng 70 a 79 e- bostiwch SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk
 • Gall staff gofal cymdeithasol rheng flaen e-bostio westglamsocialcarevaccinations@swansea.gov.uk
 • Dylai staff bwrdd iechyd rheng flaen gysylltu â'u rheolwr llinell.

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.