Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 14eg o Ebrill 2021

Brechlyn Covid wedi'i labelu â ffiol yn agos rhwng dau fys ar law gloyw.

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 14eg Ebrill 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Y prynhawn yma rhoesom y 200,000 fed dos cyntaf o'r brechlyn Covid yn ardal ein bwrdd iechyd. Mae'n gyflawniad rhyfeddol i raglen sydd wedi bod yn rhedeg am lai na chwe mis. Er mwyn helpu pawb i ddeall pa mor fawr yw y grŵp yma rydym wedi llunio ychydig o gymariaethau defnyddiol.

Mae 200,000 o bobl yn cyfateb i:

  • Llenwi Stadiwm Liberty bron 10 gwaith
  • 50 gwaith y gweithlu yng ngwaith dur Port Talbot
  • Llenwi'r Arena Abertawe newydd 57 gwaith
  • A llenwi'r holl welyau yn Ysbyty Treforys 250 o weithiau.

Y datblygiad mawr arall ers ein cylchlythyr diwethaf fu creu rhestr wrth gefn brechu y gall unrhyw un sy'n 18 oed neu'n hŷn nad yw wedi cael ei ddos gyntaf eto ac sy'n gallu mynychu ar fyr rybudd ymuno. Mae hyn er mwyn defnyddio unrhyw ddosau sbâr o'r brechlyn ar ddiwedd clinigau.

Fe wnaethom weithredu yn dilyn nifer o geisiadau gan y gymuned ac mae o wedi bod yn hynod boblogaidd, gyda bron 14,000 o bobl bellach wedi cofrestru. Mae'r tîm archebu eisoes wedi cysylltu â mwy na 1,000 o'r rhain eisoes.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael mynediad at ffurflen gais y rhestr wrth gefn.

Dyna drosolwg gwych o ble'r ydym ni. Ond mae yna lawer mwy i'ch diweddaru chi, felly gadewch i ni gracio.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 4.30pm Ddydd Mercher, Ebrill 14 eg, 2021. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1af200,705

2il ddos: 66,945

Cyfanswm Rhedeg (1 af ac 2il ddos): 267,650

Y newyddion diweddaraf

Ramadan Dymunwn Ramadan Mubarak i'n darllenwyr Mwslimaidd wrth i'r mis ymprydio ddechrau. Hoffem hefyd eich atgoffa bod ysgolheigion Islamaidd wedi cadarnhau nad yw cael y brechlyn yn torri'r ymprydio gan nad yw'n faeth, felly nid oes angen gohirio'ch apwyntiad. Hefyd, nid yw'r brechlyn yn cynnwys unrhyw gynhyrchion anifeiliaid na ffetws.

Ac os ydych chi'n profi sgîl-effeithiau sy'n gofyn am gyffuriau lladd poen, y cyngor gan ysgolheigion yw eich bod chi'n cael torri'n ymprydio i gymryd meddyginiaeth waeth beth yw'r achos.

Mae gan wefan Cymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain fwy o fanylion, gan gynnwys cyngor ar beth i'w wneud os ydych chi'n profi sgîl-effeithiau yn dilyn brechu sy'n eich gadael chi'n teimlo'n sâl.

Ewch i Twitter i wylio neges fideo ddefnyddiol gan sefydliadau Islamaidd, gan gynnwys Cyngor Mwslimaidd Cymru.

Mae mwy o gyngor ar y brechlyn Covid ar gyfer cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig hefyd ar y dudalen bwrpasol hon ar wefan ein bwrdd iechyd.

Blaenoriaethu ar gyfer pobl dros 16 oed sy'n byw gydag oedolion sydd â gwrthimiwnedd Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ac yn byw gydag oedolyn sydd â system imiwnedd sydd wedi'i gwanhau'n ddifrifol, byddwch nawr yn cael eich blaenoriaethu ar gyfer brechu. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y penderfyniad yn dilyn cyngor gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI)

Mae trefniadau'n cael eu gwneud i'ch gwahodd a bydd y manylion llawn yn dilyn.

Dylai oedolion sydd â brechlyn imiwn fod wedi cael eu brechu eisoes ond, os ydych chi neu rywun annwyl yn y categori hwn ac heb gael y dos cyntaf eto, cysylltwch â'n tîm archebu trwy e-bost: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Ar hyn o bryd nid yw'r JCVI yn cynghori brechu cysylltiadau cartref plant gwrthimiwnedd, na phlant sy'n gysylltiadau cartref oedolion â brechlyn.

Beichiog a rhyfeddod am y brechlyn Covid? Efallai y bydd menywod beichiog sydd â risg uwch o ddal Covid a mynd yn ddifrifol wael yn gymwys i gael y brechiad.

Os oes gennych gyflyrau iechyd sylfaenol, gan gynnwys diabetes yn ystod beichiogrwydd, ffactorau risg arall fel eich oedran neu'ch pwysau neu os ydych chi'n weithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol rheng flaen, cysylltwch â'ch bydwraig neu ymgynghorydd i ddarganfod a yw'r brechiad yn iawn i chi.

Os ydych chi dan ofal ymgynghorydd, cysylltwch â'r rhif neu'r cyfeiriad e-bost ar eich llythyr olaf gan yr ysbyty.

Os ydych chi dan ofal bydwragedd cymunedol, dyma restr o fanylion cyswllt y timau:

 

Yn gaeth i'r tŷ ac heb ei frechu eto Rydym wedi bod yn casglu manylion y rhai sy'n gaeth i'w cartrefi ac sy'n dal i gael eu brechu, sy'n cynnwys rhai pobl yng ngrŵp 6, a byddwn yn sicrhau bod brechwr yn ymweld â nhw erbyn diwedd y mis.

Ail ddosau - nodyn atgoffa Fe'ch gelwir yn ôl yn awtomatig ar gyfer eich ail ddos o'r brechlyn Pfizer neu AstraZeneca tua 12 wythnos ar ôl y cyntaf. Nid oes angen ymuno â'r rhestr wrth gefn.

Os cawsoch eich dos cyntaf yn eich meddygfa, byddwch yn clywed ganddynt ac yn dychwelyd yno.

Os cawsoch eich brechu mewn Canolfan Brechu Torfol, yr Immbulance neu fferyllfa, bydd y bwrdd iechyd yn eich galw yn ôl. Byddwn yn gwneud ein gorau i roi eich ail ddos i chi yn yr un lleoliad, ond efallai na fydd hyn yn bosibl.

Amserlen yr ail ddos - O 19 Ebrill ymlaen, bydd unrhyw un 70-74 oed a gafodd ei frechu gyda'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca ym Margam neu Gorseinon yn dechrau derbyn eu 2il ddos yn unol â chanllawiau sydd i gynnig 2il ddos o'r brechlyn hwnnw hyd at 12 wythnos ar ôl y dos cyntaf.

Bydd meddygfeydd yn cwblhau'r rhan fwyaf o'u 2il ddos ar gyfer y rhai dros 80 oed; byw mewn cartrefi gofal neu Glinigol Eithriadol Bregus (cysgodol) dros y 3 wythnos nesaf.

Cyfraddau Er y gall apwyntiadau brechu a gollir wneud y penawdau, cyfran fach iawn yw'r apwyntiadau cyffredinol.

Mae ein data ein hunain, a allai fod yn wahanol i ffigurau Llywodraeth Cymru oherwydd oedi wrth adrodd, yn dangos bod cyfraddau derbyn y brechlyn yn rhagorol ar draws grwpiau blaenoriaeth 1-9, gyda 90% o bobl yn grwpiau 1-9 yn gyffredinol ar draws ardaloedd Abertawe a Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn eu dos cyntaf. Mae hyn yn cynnwys pobl dros 50 oed, y rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen.

Os byddwn yn drilio i lawr ymhellach i'r categorïau gwelwn fod 98% o drigolion cartrefi gofal ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot ac mae 84% wedi cael eu hail hyd yn hyn a 95% o bobl dros 80 oed wedi cael eu dos cyntaf gyda 60 % yn cael eu hail ddos hyd yn hyn.

Mae gan grwpiau blaenoriaeth arall gyfraddau derbyn dos cyntaf o dros 90% hefyd.

Ond nid ydym yn hunanfodlon. Rydym yn gwybod bod gan rai ardaloedd o'n trefi gyfraddau derbyn is nag yr hoffem a byddwn yn gwneud rhywfaint o waith i ddarganfod pam a sut y gallwn helpu i'w frwydro.

Byddem hefyd yn croesawu eich help gyda hyn felly mae croeso i chi anfon e-bost at SBU.TeamSwanseaBay@wales.nhs.uk gydag unrhyw fewnwelediadau a syniadau.

Clotiau gwaed Rydym yn dilyn y canllawiau newydd sy'n nodi y dylid cynnig brechlyn amgen i'r rhai rhwng 18 a 29 oed yn lle Rhydychen-AstraZeneca. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd gennym ddigon o frechlyn i’n galluogi i wneud hyn ac ar hyn o bryd mae hyn yn debygol o fod yn frechlyn Pfizer o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Dywedodd yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd fod risg fach iawn o ddatblygu ceulad gwaed yn dilyn dos o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca - tua phedwar mewn miliwn - a bod y buddion o'i gael yn dal i orbwyso unrhyw risg i'r 30 a throsodd hynny.

Nawr a'r nesaf Rydym yn falch o ddweud ein bod yn dal i wneud cynnydd rhagorol wrth gyflwyno'r brechlyn i bob oedolyn ym Mae Abertawe ac rydym yn aros tua 2 wythnos yn gynt na'r disgwyl. Mae ein hamserlen, wrth gwrs, yn dibynnu ar gyflenwad brechlyn, ac nid oes gennym sicrwydd ynghylch cyflenwadau 2-3 wythnos o'n blaenau. Fodd bynnag, gobeithiwn y gallwn barhau i wthio ymlaen a pharhau i frechu grwpiau oedran iau.

Ar hyn o bryd, rydym yn brechu'r rhai 40-49 oed ac yn falch bod cymaint yn y grŵp oedran hwn yn dod ymlaen i gael eu brechu. Gobeithiwn erbyn yr amser hwn wythnos nesaf, y byddwn bron â gorffen y grŵp oedran hwn ac yna gallwn symud ymlaen at y rhai sy'n 39 oed neu'n iau.

Ac yn olaf… Neges o ddiolch gan ein Prif Weithredwr Mark Hackett wrth i ni basio'r marc dos cyntaf 200,000.

“Mae hwn wedi bod yn ychydig fisoedd rhyfeddol ac ni fyddem lle rydyn ni heddiw heb ymrwymiad enfawr ein staff, meddygfeydd a nawr fferyllfeydd a chefnogaeth enfawr ein cymunedau. Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb sy'n sicrhau bod y rhaglen frechu enfawr hon yn parhau i gael ei darparu'n effeithiol wrth leihau nifer y marwolaethau trasig a derbyniadau i'r ysbyty. ”

 

Dyna gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.