Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 10fed o Fawrth 2021

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 10fed o Fawrth 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 2pm Ddydd Mercher, Mawrth 10fed, 2021. Mae'r ffigurau hwn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1af: 120,669

2il ddos:26,882

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 41,485

Cyfanswm Rhedeg(1 af a 2il ddos):147,551

Cofiwch y gallwch chi, rhwng cylchlythyrau, gael y wybodaeth ddiweddaraf am y ffigurau brechu a newyddion am gyflwyno'r brechlyn ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot ar ein prif borthwyr cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter.

Ewch i'n prif dudalen Facebook bwrdd iechyd i gael y ffigurau a'r newyddion diweddaraf ar y rhaglen frechu yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Ewch i'n prif dudalen Twitter i gael y ffigurau brechu diweddaraf a newyddion am y rhaglen frechu yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Y newyddion diweddaraf

Gofalwyr di-dâl. Mae ein ffurflen ar-lein i ofalwyr di-dâl adnabod ei hun a gwneud cais am frechu o dan grŵp 6 bellach yn fyw ac mae i'w gweld ar ein gwefan.

Mae mwy na 1,600 o ofalwyr di-dâl eisoes wedi nodi eu hunain i'w brechu fel hyn.

Nid oes angen i ofalwyr di-dâl sydd eisoes ar gofrestr gofalwyr eu meddyg teulu wneud cais ar-lein gan y cânt eu gwahodd yn awtomatig i gael eu brechu.

Ond os ydych chi'n derbyn lwfans gofalwr ac yn dymuno cael eich blaenoriaethu ar gyfer brechu o dan grŵp 6, cofiwch NA chewch eich galw am frechu yn awtomatig. Bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein (dolen uchod) ONI BAI os ydych chi eisoes ar gofrestr gofalwyr eich meddyg teulu. Cofiwch hefyd ateb 'ydw' i gwestiwn 1 ar y ffurflen: 'Ydych chi'n ofalwr di-dâl?' - oherwydd nid yw cael lwfans gofalwr yn cael ei ystyried yn daliad.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarganfod mwy am ba ofalwyr di-dâl sy'n gymwys i gael eu brechu o dan grŵp 6.

Bydd y mwyafrif o ofalwyr di-dâl yn cael eu brechu gan eu meddygfa.

Ond os ydych wedi'ch cofrestru gyda Phractis Meddygol Abertawe, Brunswick, Nicholl Street, Prifysgol, Dyfed Road, Uplands & Mumbles a meddygfeydd Mount, cewch eich galw i Ganolfan Brechu Torfol (MVC.)

Efallai y bydd rhai cleifion sydd wedi'u cofrestru â meddygfeydd Fforestfach Medical Group, Gerddi Victoria a Kingsway hefyd yn cael eu galw i MVC.

Mae'r brechiadau'n dechrau nawr a byddant yn para tan Ebrill 19 eg .

Pobl â chyflyrau iechyd sylfaenol, anableddau dysgu a salwch meddwl difrifol. Os ydych chi neu rywun annwyl eisoes wedi cofrestru gyda'ch meddygfa fel un ag anabledd dysgu neu salwch meddwl difrifol neu y gwyddys bod ganddyn nhw gyflyrau iechyd sylfaenol, byddwch chi neu nhw yn cael eu galw'n awtomatig am frechu o dan grŵp 6, sy'n dechrau nawr.

Ewch i'n gwefan i gael mwy o wybodaeth am y cynlluniau ar gyfer brechu'r rhai yng ngrŵp 6.

Cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME). Rydym yn gweld llai o bobl yn derbyn y brechiad yng nghymunedau BAME, felly mae rhai o'n staff BAME ac aelodau o'r gymuned wedi camu ymlaen i rannu eu profiadau o'r pandemig a'u barn ar y brechlyn mewn ymgais i annog mwy o bobl i ddod i'w hapwyntiadau .

Un o'r rhai sydd wedi siarad allan yw'r nyrs anabledd dysgu Layla Abidi. Meddai: “Ar ôl profi’n bositif am y coronafirws fy hun a diolch byth fy mod wedi gwella, cymerais arno fy hun i wneud fy ymchwil fy hun am y brechlynnau a’r effaith y byddai’n ei gael. Fel popeth mewn bywyd, mae'r brechlynnau'n gofyn am gydbwysedd y risgiau yn erbyn buddion - yn enwedig wrth inni ddysgu am sgîl-effeithiau tymor hir COVID-19.

"Ar ôl cymryd yr amser i bwyso a mesur yr holl wybodaeth sydd ar gael ar wefannau dibynadwy a siarad â chydweithwyr, rwyf wedi penderfynu cael fy mrechu ac rydw i nawr yn aros yn eiddgar am fy apwyntiad ar gyfer fy dos cyntaf."

Ewch i'n tudalen frechu BAME newydd ar ein gwefan i ddarllen mwy o stori Layla, clywed gan staff eraill BAME ac i gael yr atebion i gwestiynau cyffredin eraill.

Mae yna newyddion da ond mae'n rhy gynnar i ymlacio. Gall cyfradd marwolaeth Covid sy'n gostwng, y gobaith o newid i'r rheol 'aros gartref' a'r newyddion bod mwy na miliwn o bobl yng Nghymru bellach wedi derbyn eu dos cyntaf o'r brechlyn arwain at rai pobl i ollwng eu gwarchod.

Ond mae'r pandemig ymhell o fod ar ben a rhaid i ni i gyd aros yn wyliadwrus.

Mae ein Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Dr Keith Reid, wedi cyhoeddi datganiad yn annog pawb i beidio â gollwng eu gwarchod hyd yn oed ar ôl brechu.

Dywedodd Dr Reid: “Rydych chi wedi cael eich brechiad - mae hynny'n wych. Ond cofiwch, mae angen i chi gadw'ch hun ac eraill yn ddiogel o hyd.

"Os gwelwch yn dda - parhewch i gadw dau fetr i ffwrdd oddi wrth bobl nad ydych chi'n byw gyda, gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus caeedig a golchwch eich dwylo.

"Pam? Oherwydd nad oes brechlyn yn 100% effeithiol, ac nid ydym yn gwybod yn sicr pa mor heintus (neu beidio) yw person sydd wedi'i frechu.

"Fe allech chi ddal Covid (er ei fod yn annhebygol o fod mor ddifrifol) a gallech chi ei drosglwyddo i eraill o hyd.

"Wrth i fwy o dystiolaeth ddod i'r amlwg dros amser, rydyn ni'n disgwyl bod mewn sefyllfa i gynnig cyngor diffiniol ynghylch a oes unrhyw fesurau diogelwch y gallai pobl sydd wedi'u brechu allu ymlacio.

"Ond am y tro, nes ein bod ni'n gwybod mwy, y cyngor yw parhau â'r holl ragofalon."

Ac os nad ydych chi am wrando ar Keith... Mae gan Ana Arnold, ferch ifanc o Abertawe neges felys ar gadw’n ddiogel mewn fideo newydd a bostiodd ei mam a’i thad ar Twitter. Mae'r actores uchelgeisiol pedair oed yn cynghori pawb i olchi eu dwylo â sebon a dŵr cynnes i wneud y swigod sy'n golchi'r Coronafirws anweledig i ffwrdd. Mae hi hefyd yn cynghori yn erbyn cusanu a chofleidio pobl nad ydyn nhw yn ein swigen gefnogol. Cyngor cadarn.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarganfod mwy ac i wylio fideo Ana.

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

 

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.