Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn COVID yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot

Mae llaw gloyw yn dal brechlyn COVID wedi'i farcio â ffiol.

Gwybodaeth ddiweddaraf am y brechlyn COVID (coronafirws) yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

(Diweddarwyd y dudalen: 07/05/21)

Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ac yn byw gydag oedolyn sydd â system imiwnedd sydd wedi'i gwanhau'n ddifrifol, byddwch nawr yn cael eich blaenoriaethu ar gyfer brechiad Covid. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y penderfyniad yn dilyn cyngor gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI). I fod yn gymwys rhaid i chi fyw gyda neu rannu cartref (cyswllt agos) ag oedolyn sydd â gwrthimiwnedd difrifol a bod rhwng 16 a 39 oed. Ewch i'r dudalen wefan hon i gael mynediad at y ffurflen gais ddwyieithog ar gyfer y rhai sy'n byw gydag oedolion gwrthimiwnedd.

Os na allwch wneud eich apwyntiad, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl trwy ffonio 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9yb a 5yp o ddydd Llun i ddydd Sadwrn neu trwy e-bostio: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk OS yw'ch apwyntiad yn un o'n Brechu Torfol Canolfannau neu ar uned brechu symudol Immbulance.

Os na allwch fynd i apwyntiad brechu yn eich meddygfa, cysylltwch â'r practis i roi gwybod iddynt.

Dal yn aros?

Os ydych chi dros 40 oed, neu yng ngrŵp blaenoriaeth 6, ac heb gael apwyntiad eto, e- bostiwch: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Grwpiau blaenoriaeth 1-9

  1. preswylwyr mewn cartref gofal ar gyfer oedolion hŷn a'u gofalwyr
  2. yr holl rai 80 oed a hŷn a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
  3. pawb sy'n 75 oed a hŷn
  4. yr holl bobl 70 oed a hŷn hynny ac unigolion hynod fregus yn glinigol [troednodyn 1]
  5. pawb sy'n 65 oed a hŷn
  6. pob unigolyn rhwng 16 a 64 oed â chyflyrau iechyd sylfaenol sy'n eu rhoi mewn mwy o berygl o glefyd difrifol a marwolaeth a gofalwyr di-dâl
  7. pawb sy'n 60 oed a hŷn
  8. pawb sy'n 55 oed a hŷn
  9. pawb sy'n 50 oed a hŷn
Rhestr wrth gefn

Ar gyfer dosau cyntaf yn unig. Os byddwch chi'n cofrestru efallai y cynigir apwyntiad i chi ar fyr rybudd - cyn pen awr. Fodd bynnag, ni allwn warantu y bydd pawb sy'n cofrestru yn cael eu galw cyn eu hapwyntiad arferol.

  • Sicrhewch eich bod yn nodi'ch manylion, yn enwedig eich rhif cyswllt, yn gywir fel y gallwn gael gafael arnoch.

 

Gwybodaeth frechu hygyrch, gan gynnwys taflenni print hawdd eu darllen a mawr, fideos BSL a thaflenni iaith leiafrifol.

Dilynwch y ddolen hon i'n Gwiriwr Ffeithiau Brechu Covid-19 ar gyfer Cwestiynau Cyffredin ar y chwedlau sy'n ymwneud â'r brechlyn.

Gwybodaeth am frechiadau grŵp 6

 

<