Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Llawdriniaeth Gyffredinol

Statws ar 20 Awst 2020

Cleifion Allanol

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig llai o glinigau ar gyfer unrhyw Cancr Colorectol sydd wedi'i ddiagnosio wyneb yn wyneb. Mae pedwar clinig yn rhedeg bob wythnos gyda chwe slot wyneb yn wyneb a phum slot dros y ffôn ym mhob clinig. Trefnir apwyntiadau ychwanegol ar gyfer y clinig dros y ffôn yn ôl yr angen.

Caiff clinig dyddiol 'poeth' ei ddefnyddio er mwyn osgoi nifer y cleifion sy'n dod trwy'r Adran Achosion Brys cynyddu ac, i adolygu cleifion brys sydd angen llawdriniaeth.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig clinig wythnosol ar gyfer Cancr Pancreatig gyda chwe slot wyneb yn wyneb. Mae yna gyfleusterau i'r claf gael cyn-asesiad ar yr un diwrnod er mwyn osgoi i'r claf orfod dychwelyd er mwyn fynychu apwyntiad pellach, os yw'r claf yn teimlo'n ddigon iach i wneud hynny.

Mae rhai ymgynghoriadau Gastroberfeddol Uchaf wedi'u cynnal dros y ffôn, oni bai bod angen archwiliadau corfforol arnynt. Mae hefyd lle i drefnu clinig wyneb yn wyneb wythnosol. 

Mae atgyfeiriadau Gastoberfeddol Is yn cael eu hadolygu a'u graddio wrth eu derbyn ac anfonir pecyn profi imiwnocemegol ysgarthol (FIT) at gleifion addas (cleifion potensial cancr) trwy'r post. Gweithredwyd hyn ym mis Ebrill 2020. Ar ôl derbyn y canlyniadau, mae ymgynghorwyr yn cynghori ar y camau nesaf i'r cleifion trwy lythyr, ymgynghoriad ffôn neu bresenoldeb wyneb yn wyneb yn y clinig. Mae cleifion a gyfeiriwyd yn syth i brofi wedi cael eu hailraddio i osgoi oedi yn eu llwybr ac, os yw'n briodol, cynigir profion FIT iddynt.

Triniaethau Llawfeddygol

Mae llawfeddygaeth colorectol gymhleth wedi ailgychwyn ar safleoedd Ysbyty Treforys ac Singleton.

Mae llawdriniaeth cancr pancreatig a Oesophago-gastrig wedi cael eu hadfer yn Ysbyty Treforys.

Mae Llawfeddygaeth Bediatreg Brys wedi ailddechrau.

Mae Llawfeddygaeth Endocrin Brys wedi cael ei hadfer gyda sesiynau ar safleoedd Ysbyty Treforys ac Singleton. Trefnir apwyntiadau clinig wyneb yn wyneb yn ôl yr angen gyda chleifion yn cael eu hadolygu trwy'r ffônio'r ymgynghorwyr.

Mae'r triniaethau canlynol wedi ailddechrau, gyda rhestrau llai yn cael eu hadfer o fis Mai 2020:

- Cholecystectomi Laparosgopig ar gyfer Pancreatitis a chyflyrau brys eraill;

- Cholecystectomi laparosgopig yn dilyn rhai salwch (caiff rhein eu hystyried fesul achos);

- Arholiadau Rectwm o dan Anesthetig ar gyfer poen rhefrol / màs rhefrol / sepsis Crohn / amddiffyniadau Crohn;

- Colonosgopi, Sigmoidoscopi Hyblyg a Mae rhestrau oesoffagws-gastro-duodenosgopi (OGD) wedi'u hailgyflwyno gyda niferoedd is ar bob rhestr.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Mae'r cynllun ar gyfer ail-gychwyn pob claf mewnol, arferol ac achos dydd yn parhau i gael ei adolygu.

Mae pob claf sy'n cael ei drin yn dilyn blaenoriaethu clinigol yn unol â chanllawiau Coleg Brenhinol y Llawfeddyg.