Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Lymffoedema

Statws ar 21 Awst 2020

Mae'r gwasanaeth lymphoedema bellach yn cynnig amrywiaeth o opsiynau ar gyfer apwyntiadau:

Apwyntiad Ar-lein gan ddefnyddio 'Attend Anywhere':

Gellir cyrchu clinig 'Attend Anywhere' dros y ffon, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur cyhyd â bod camera a meicroffon. Anfonir dolen trwy e-bost neu neges destun i chi gael mynediad i'r gwasanaeth hwn. Mae'r gwasanaeth yn lleihau'r angen am ymweld â'r ysbyty, a gall helpu'r therapydd i weld ble mae'ch problemau er mwyn penderfynu os oes angen apwyntiad wyneb yn wyneb brys arnoch chi. Mae 98% o'r apwyntiadau hyn yn arwain at ganlyniad cadarnhaol heb angen am ymyrraeth bellach nes bod angen dilyniant pellach.

Galwad Ffôn Ar-lein

Cytunir ar yr apwyntiadau hyn ymlaen llaw gyda chi. Bydd 95% o'r apwyntiadau hyn yn arwain at ganlyniad cadarnhaol heb yr angen am ymweliad â'r ysbyty. Cyn belled na fu unrhyw newidiadau i'ch lymphoedema, eich pwysau a'ch iechyd cyffredinol, gallwn wneud eich sesiwn driniaeth dros y ffôn. Bydd y driniaeth yn cynnwys cyngor am ofal croen, cadw'n egnïol, cadw'ch pwysau dan reolaeth, cyfarwyddo hunan-dylino ac amnewid unrhyw ddillad cywasgu os oes angen.

Apwyntiad wyneb yn wyneb

Mae apwyntiadau wyneb yn wyneb yn digwydd yn y Clinig Lymffoedema yn Ysbyty Singleton. Cynigir y rhain yn seiliedig ar alwad ffôn brysbennu i bennu natur eich problem ac i nodi'r angen am apwyntiad wyneb yn wyneb. Mae'r apwyntiadau hyn yn gyfyngedig ar gyfer triniaethau brys fel bandio, i'r rhai sydd â chlefydau datblygedig, sy'n dioddef o lid yr ymennydd dro ar ôl tro, lle mae'r chwydd yn gwaethygu waeth beth fo'u hunanreolaeth, neu lle nad yw dillad cywasgu yn eich ffitio mwyach.

Ar hyn o bryd dim ond dwy ystafell driniaeth sydd o ddydd Llun i ddydd Gwener yng Nghlinig Lymphoedema yn Ysbyty Singleton sy'n cynnig uchafswm o 16 apwyntiad bob dydd. Anfonir taflen wybodaeth at bob claf a ddyrennir i apwyntiad wyneb yn wyneb am eu hapwyntiad a'r camau a gymerir i sicrhau ein bod yn cwrdd â rheoliadau'r GIG er eu diogelwch.

Ymweliadau Cartref

Bydd y bobl hynny sydd angen ymweliad cartref yn medru nodi os gellid cynnig galwad ffôn neu fideo yn lle hynny oherwydd argaeledd cyfyngedig therapyddion a ddyrannwyd ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Gwasanaeth Mynediad Agored lymffoedema

Mae Mynediad Agored yn wasanaeth newydd i'r rheini nad oes angen apwyntiadau ysbyty rheolaidd arnynt gan eu bod yn hunanreoli eu lymffoedema. Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu ichi gyrchu'r Gwasanaeth Lymffoedema pan fydd angen arnoch, megis:

  • rydych wedi cael cellulitis ac angen cyngor neu newid yn eich hunanreolaeth
  • mae eich chwydd wedi newid ac ni allwch ei reoli mwyach
  • mae angen dillad cywasgu newydd arnoch chi.

Cewch eich rhyddhau o'r prif wasanaeth i'r gwasanaeth newydd hwn, gan roi'r hyblygrwydd i chi gysylltu â ni am apwyntiad p'un ai dros y ffôn, fideo neu wyneb yn wyneb.

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Uned Symudol Tenovus yn Ardal Pen-y-bont ar Ogwr

Cytunwyd bellach ar ddarparu clinigau wythnosol ar Uned Symudol Tenovus yn MacArthur Glen o Hydref 2020. Cytunwyd hefyd ar ddiwrnodau hirach i ganiatáu mwy o apwyntiadau felly bydd y clinigau hyn yn cynnig apwyntiad rhwng 8:30 a 18:30 (6:30 pm) bob dydd Mawrth o 6 Hydref 2020. Mae'r apwyntiadau wyneb yn wyneb hyn yn gyfyngedig gan mai dim ond tair ystafell glinig sydd ar gael gydag un claf i'w weld fesul ystafell yr awr. Bydd yr apwyntiadau hyn yn cael eu cynnig yn dilyn galwad ffôn i bennu natur eich problem a nodi'r angen am apwyntiad wyneb yn wyneb.

Gwasanaeth DrDoctor

Bydd hwn yn wasanaeth newydd o fis Hydref 2020 lle cysylltir â phob claf a drefnodd apwyntiad gyda'r Gwasanaeth Lymffoedema trwy neges destun i ddweud wrthym am eu profiad o'u lymffoedema gan ddefnyddio asesiad o'r enw LYMPROM. Mae pob cwestiwn yn cael ei sgorio o 0 i 10 a bydd yn rhoi cyfle i chi hysbysu am sut mae lymffoedema wedi effeithio arnoch chi. Bydd hyn hefyd yn helpu'r therapydd i ddeall eich anghenion triniaeth.

Yn dilyn eich apwyntiad, anfonir asesiad testun arall atoch o'r enw LYMPREM lle cewch gyfle i ddweud wrthym am eich profiad o driniaeth lymffoedema.