Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Llosgiadau a Llawdriniaeth Blastig

Statws ar y 20 Awst 2020

Canolfan Llosgi Cymru ar gyfer Llosgiadau a Llawdriniaeth Blastig

Mae Canolfan Cymru are gyfer Llosgiadau a Llawdriniaeth Blastig yw'r unig wasanaeth llosgi yng Nghymru, sy'n trin cleifion o Dde a Chanolbarth Cymru, yn ogystal â chleifion ar draws y rhwydwaith sydd wedi'u hanafu'n difrifol. Cyfeirir cleifion pediatreg sydd wedi'u hanafu'n ddifrifol i Ganolfan Llosgiadau Plant ym Mryste. Mae'r Ganolfan yn darparu gofal lefel canolig o ansawdd uchel i gleifion sy'n oedolion sydd wedi'u llosgi a gofal llosgi ar lefel Uned i blant.

Yn ffodus, mae'r gwasanaeth wedi barhau i redeg yn effeithiol yn ystod Pandemig Covid:

Mae'r Ganolfan yn darparu gofal trwy'r dydd, pob dydd a ddarperir gan tîm amlddisgyblaethol (MDT).

Mae rowndiau ward amlddisgyblaethol dyddiol yn cynnwys llawfeddygon, anesthetydd / dwyster, therapyddion a nyrsys. Mae cleifion sydd wedi'u hanafu'n ddifrifol yn derbyn gofal mewn uned gaeedig bwrpasol gyda chyfleusterau llawn a theatrau llawdriniaethau.

Mae adferiad yn cael ei reoli gan dîm arbenigol o therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion gyda chefnogaeth seicolegydd clinigol.

Cyn gynted ag y bydd adferiad y claf yn caniatáu, caiff cleifion o Loegr eu dychwelyd i Wasanaeth Llosgi Arbenigol yn agosach at eu cartref i gael gofal parhaus ac adsefydlu.

Mae'r Ganolfan hefyd yn trin cleifion o Dde a Chanolbarth Cymru sy'n dioddef colled croen helaeth o ffasgiitis necrotising (NF) a necrolysis epidermaidd gwenwynig (TEN).

Mabwysiadwyd atgyfeiriadau dros-y-ffon yn ystod y pandemig ac maent bellach yn cael eu derbyn gan y Ganolfan Llosgi.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Mae'r cynlluniau ar gyfer ail-ddechrau'r canlynol yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd:

- Clinigau llawfeddygol a rheoli craith amlddisgyblaethol a gynhelir yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

- Y gwasanaeth allgymorth llosgi sy'n darparu clinigau yn Aberhonddu, Laughne a Chaerdydd.

Gwasanaeth Llawfeddygaeth Blastig

Cleifion Allanol

Mae clinigau cleifion allanol cancr ar gyfer cleifion sarcoma wedi parhau trwy gydol y Pandemig, yn ogystal â chlinigau ar-lein, ond ar gyfaint is oherwydd y galw uchel. Mae'r model hwn yn parhau i weithredu ac mae cleifion yn cael eu gweld cyn pen 10 diwrnod ar ôl eu cyfeirio.

Mae clinigau cleifion allanol cancr ar gyfer cleifion cancr y croen cymhleth hefyd wedi'u cynnal ar-lein. Mae'r model hwn yn parhau i weithredu ac mae cleifion yn cael eu gweld yn y rhan fwyaf o achosion cyn pen 10 diwrnod ar ôl eu cyfeirio.

Mae apwyntiadau cleifion allanol llawdriniaeth blastig brys bellach wedi cael eu hadfer ar-lein gyda rhai cleifion yn cael eu gweld wyneb yn wyneb os oes angen.

Mae atgyfeiriadau brys ar gyfer cancr y fron wedi cael eu hadfer ar-lein, fodd bynnag, dim ond cleifion sydd angen mastectomi ac ailadeiladu ar unwaith sy'n cael eu hystyried ar gyfer llawdriniaeth.

Triniaethau Llawfeddygol

Mae llawfeddygaeth i gleifion â sarcoma neu gancr croen metastatig wedi parhau yn ystod y Pandemig ond ar gyfaint is. Mae'r llawdriniaethau hyn yn parhau ac mae theatr ychwanegol yn cael ei ddarparu i sicrhau bod cleifion yn derbyn triniaeth mewn modd amserol.

Mae'r Ganolfan Triniaeth Llawdriniaeth Blastig (PSTC) yn ganolfan bwrpasol sydd wedi'i chynllunio i drin cleifion sydd angen llawdriniaeth nad oes raid iddynt gael anesthetig cyffredinol. Mae cleifion sy'n mynychu'r PSTC yn derbyn anesthetig lleol ac yn cael eu rhyddhau yr un diwrnod â'u meddygfa. Mae'r gwasanaeth hwn wedi parhau i gleifion cancr y croen trwy'r Pandemig ac mae'n parhau i drin 50 o gleifion yr wythnos ar gyfartaledd.

Mae Llawdriniaeth Bediatreg Brys wedi'i hadfer ar gyfer y cleifion mwyaf brys.

Cwtogwyd ein gwasanaeth trawma llawdriniaeth blastig ar gyfer cleifion sydd wedi anafu eu hunain yn ystod y Pandemig ond mae bellach yn ôl i fyny ac yn rhedeg eto.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Mae'r cynlluniau ar gyfer ail-ddechrau'r canlynol yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd:

  • Clinigau llawdriniaeth blastig allgymorth yng Ngwasanaeth Ffototherapi Byrddau Iechyd Hywel Dda, Caerdydd ac Aneurin Bevan yn Ysbyty St Woolos.