Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Llawdriniaeth Clust, Trwyn a Gwddf a Llawdriniaeth Enol-wynebol a'r Ceg

Statws cyfredol ar 20 Awst

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig apwyntiadau cleifion allanol Trwyn, Clust a Gwddf (ENT) a chleifion allanol Ceg a'r Enol-wynebol (OMFS) ar gyfer achosion brys, achosion cancr ac achosion canser a amheuir ar frys. Fodd bynnag, gallwn hefyd ddarparu apwyntiadau ffôn os oes well gennych.

Ar hyn o bryd mae triniaethau ENT ac OMFS ar gyfer achosion brys a chancr yn cael eu cynnal yn unol â blaenoriaeth glinigol wrth ystyried gallu llawfeddygol llai sydd ar gael yn y bwrdd iechyd ar hyn o bryd.

Yn bresennol, rydym yn cynnig apwyntiadau cleifion allanol orthodonteg wyneb yn wyneb ar gyfer achosion brys, ond gallwn hefyd ddarparu apwyntiadau ffôn os yw'n briodol.

Llawfeddygaeth hollt

Mae rhywfaint o lawdriniaeth babanod wedi ailddechrau ond rydym yn cydnabod bod oedi i'r llinell amser arferol ar gyfer llawfeddygaeth hollt sy'n medru achosi trallod. Mae Tîm Hollt De Cymru yn gweithio gyda rheolwyr yr ysbyty i ddarparu gofal llawdriniaeth i'ch babi mor agos at y llinell amser wreiddiol ag sy'n ymarferol bosibl, wrth osod llai o gapasiti llawdriniaeth ar draws y bwrdd iechyd. Bydd eich arbenigwr nyrsio hollt mewn cysylltiad â chi yn unigol i gyfathrebu. Mae ein nyrsys arbenigol yn ymweld ag unedau mamolaeth ac yn cynnal ymweliadau cartref brys. Maent yn cefnogi pob teulu trwy alwadau ffôn.

Yn anffodus, mae'r holl lawdriniaethau hollt arall wedi'u hatal ar hyn o bryd.

Cleifion allanol hollt

Mae ein hapwyntiadau cleifion allanol amlddisgyblaethol wyneb yn wyneb yn ailddechrau'n araf i gleifion sydd angen i'r tîm gweld yn Ysbyty Treforys neu Ysbyty Athrofaol Cymru, Ysbyty Deintyddol, Caerdydd. Bydd rhai aelodau o'r tîm yn bresennol yn yr apwyntiad, bydd eraill yn bresennol ar alwad fideo, gan ganiatáu i gylch gwaith llawn arbenigeddau fod ar gael ar gyfer eich ymgynghoriad, wrth gadw at reolau pellhau cymdeithasol.

Mae rhai asesiadau therapi lleferydd ac iaith cleifion allanol yn cael eu cynnal yn Ysbyty Treforys. Os oes angen apwyntiad wyneb yn wyneb, bydd y tîm therapi yn trafod hyn gyda chi. Lle bo modd, mae apwyntiadau therapi yn cael eu darparu.

Mae apwyntiadau deintyddiaeth pediatreg cleifion allanol cyfyngedig yn digwydd yn Treforys ac Ysbyty Deintyddol Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae apwyntiadau cleifion allanol orthodonteg hollt cyfyngedig hefyd yn digwydd yn Ysbyty Treforys.

Ar hyn o bryd mae ein seicolegwyr hollt yn cynnal ymgynghoriadau ffôn neu ymgynghoriadau ar-lein. Mae ymgynghoriad wyneb yn wyneb cyfyngedig ar y gweill i ailddechrau cyn bo hir. Os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â chi neu ddiagnosis hollt, llawfeddygaeth, triniaeth neu'r effaith y gallai'r newidiadau i wasanaethau cael arnoch chi / eich plentyn, efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi drafod hyn ymhellach gyda'n Seicolegwyr Tîm Hollt.

Ar hyn o bryd mae clinig babanod yn digwydd yn Ysbyty Singleton, Abertawe.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch unrhyw agwedd ar eich triniaeth ac yr hoffech siarad ag aelod o'r tîm, yna ffoniwch 01792 703810 neu e-bostiwch sbu.cleftenquiries@wales.nhs.uk

Rydym wedi cynhyrchu taflen wybodaeth ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n defnyddio ein gwasanaethau. Gellir dod o hyd i'r daflen hon trwy fynd yma.