Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaethau Plant

Statws ar 27 Awst 2020

Pediatreg Gyffredinol

Gofal Cleifion Mewnol Ysbyty Treforys:

Mae rhai adrannau dal ar agor, gyda Ward M, Ward Oakwood a'r Uned Asesu Pediatreg yn gweithredu fel arfer. Fodd bynnag, mae templedi ward wedi'u newid i weithredu gwahaniad rhwng glas a gwyrdd. Rhennir ein ward i sicrhau y gellir trin cleifion Covid a chleifion sydd heb Covid yn briodol.

Gofynnwn i rieni, ar ôl cyrraedd ein wardiau, i ddefnyddio'r orsaf lanweithio dwylo wrth y fynedfa, ac os hoffech wisgo mwgwd, bydd y rhain ar gael i chi.

Ar hyn o bryd rydym yn caniatáu i un rhiant aros ar y ward gyda phob claf.

Argyfyngau Ysbyty Treforys:

Agorodd yr Uned Argyfwng Plant (CEU) ym mis Mawrth 2020. Lleolir yr adran yn yr hen Uned Arhosiad Byr Llawfeddygol. Mae'r fynedfa wedi'i lleoli trwy yrru heibio prif fynedfa'r Adran Achosion Brys a chymryd y dde nesaf. Mae'r fynedfa yn ardal gollwng yn unig, gyda pharcio yn y prif feysydd parcio. Yn yr uned mae yna ardaloedd gwahanol ar gyfer plant sydd â symptomau Coronafeirws a'r rhai heb symptomau Coronafeirws.

Cleifion Allanol:

Rydym ni ar hyn o bryd yn cynnig clinigau Cleifion Allanol trwy ymgynghoriadau ffôn ac ar lein ar gyfer gofal pediatreg cyffredinol.

Lle bo angen, gallwn weld cleifion wyneb yn wyneb yn ein hadrannau cleifion allanol yn Ysbyty Singleton ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Mae pellter cymdeithasol priodol yn cael ei gynnal ar draws pob canolfan cleifion allanol, gyda staff nyrsio yn rheoli llif cleifion yn yr adrannau. Rydym hefyd yn galonogol bod pob claf dros 11 oed yn gwisgo masgiau wrth fynd i apwyntiadau cleifion allanol wyneb yn wyneb.

Am ragor o wybodaeth am beth i ddisgwyl yn ein hardaloedd cleifion allanol pediatreg, ewch yma.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Parhau i reoli cleifion ar lein lle bo hynny'n bosibl a dim ond cwrdd â chleifion wyneb yn wyneb ble bod angen clinigol. 

Newydd-anedig

Uned Gofal Dwys Newyddenedigol

Mae ein huned newyddenedigol yn dal i weithredu fel arfer, ond gofynnwn mai dim ond un rhiant sy'n ymweld â'r uned i bob claf ar unrhyw un adeg. Hoffem hefyd annog rhieni, ar ôl cyrraedd, i gynnal hylendid dwylo da a defnyddio'r orsaf glanweithio dwylo wrth cyrraedd yr uned.

Cleifion Allanol

Yn bresennol, rydym yn cynnig clinigau Cleifion Allanol trwy ymgynghoriad ffôn a fideo ar gyfer gofal Newyddenedigol.

Lle bod angen clinigol, gallwn weld cleifion wyneb yn wyneb yn ein hadrannau cleifion allanol yn Ysbyty Singleton. Mae pellter cymdeithasol priodol yn cael ei gynnal ar draws pob ardal cleifion allanol, gyda staff nyrsio yn rheoli llif cleifion yn yr adrannau.

Am ragor o wybodaeth am beth i ddisgwyl yn ein hardaloedd cleifion allanol pediatreg, ewch yma.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Parhau i reoli cleifion ar lein lle bo hynny'n bosibl a dim ond cwrdd â chleifion wyneb yn wyneb ble bod angen clinigol. 

Pediatreg Gymunedol

Yn bresennol, rydym yn cynnig clinigau Cleifion Allanol trwy'r ymgynghoriad ffôn a fideo ar gyfer gofal Pediatreg Cymunedol.

Lle bo angen clinigol, gallwn weld cleifion wyneb yn wyneb yn ein hadrannau cleifion allanol yn Hafan Y Mor, Ysbyty Singleton a Chanolfan Plant Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Mae pellter cymdeithasol priodol yn cael ei gynnal ar draws holl Ganolfannau Plant, gyda staff y Ganolfan yn rheoli llif cleifion yn yr adrannau. Rydym hefyd yn galonogol bod pob claf dros 11 oed yn gwisgo masgiau wrth fynd i apwyntiadau cleifion allanol wyneb yn wyneb.

Am ragor o wybodaeth am beth i ddisgwyl yn ein hardaloedd cleifion allanol pediatreg, ewch yma.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Ailgyflwyno asesiadau arferol wyneb yn wyneb cyn gynted â phosibl.

Gwasanaeth Anhwylderau Niwroddatblygiadol

Rydym ni ar hyn o bryd yn cynnig clinigau Cleifion Allanol trwy'r ymgynghoriad ffôn a fideo ar gyfer pob atgyfeiriad Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth ac wedi parhau i gynnig apwyntiadau o'r fath trwy gydol y cyfnod Covid.

Yn ddiweddar rydym wedi ailgyflwyno asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer cleifion a atgyfeiriwyd ar gyfer Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw (ADHD) yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot a Chanolfan Plant Castell-nedd Port Talbot.

Am ragor o wybodaeth am beth i ddisgwyl yn ein hardaloedd cleifion allanol pediatreg, ewch yma.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Parhau i reoli cleifion ar lein lle bo hynny'n bosibl a dim ond cwrdd â chleifion wyneb yn wyneb ble bod angen clinigol. 

Seicoleg Bediatreg

Yn bresennol, rydym yn cynnig clinigau Cleifion Allanol trwy'r ymgynghoriad ffôn a fideo ar gyfer pob apwyntiad Cleifion Allanol Seicoleg.

Lle bo angen yn glinigol, gallwn weld cleifion wyneb yn wyneb yn ein hadrannau cleifion allanol yn Ysbyty Singleton ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Mae pellter cymdeithasol priodol yn cael ei gynnal ar draws pob ardal cleifion allanol, gyda staff nyrsio yn rheoli llif cleifion yn yr adrannau. Rydym hefyd yn galonogol bod pob claf dros 11 oed yn gwisgo masgiau wrth fynd i apwyntiadau cleifion allanol wyneb yn wyneb.

Am ragor o wybodaeth am beth i ddisgwyl yn ein hardaloedd cleifion allanol pediatreg, ewch yma.