Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Anadlol

Statws ar 20 fed Awst 2020

Ysbyty Singleton:

Mae'r Gwasanaeth Cleifion Allanol Plewrol wedi parhau trwy gydol y pandemig, ond gyda niferoedd llai.

Mae Clinigau Cancr Cleifion Allanol, gan gynnwys Diagnosteg Swyddogaeth yr Ysgyfaint, yn gweithredu ar gyfradd is oherwydd rheoliadau Pellter Cymdeithasol.

Rydym yn cynnal clinigau wyneb yn wyneb ar gyfer cleifion Clefyd yr Ysgyfaint Rhyngserol (ILD) mewn llai o niferoedd.

Rydym yn cynnig clinigau wyneb yn wyneb a ffôn ar gyfer cleifion Twbercwlosis , a chleifion Asthma newydd a phresennol.

Mae'r Gwasanaeth Cwsg yn cynnal clinigau ffôn ar gyfer cleifion newydd a phresennol.

Mae Pwysau Llwybr Cadarnhaol Parhaus Parhaus (CPAP) yn digwydd yn bersonol, ar gapasiti llai (PPE wedi'i wisgo), ond gellir cynnal gosodiadau CPAP llai brys dros y ffôn.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Rydym yn edrych i ailgychwyn Clinigau wyneb yn wyneb ar gyfer cleifion Anadlol Cyffredinol Brys a chleifion Cwsg. Mae yna gynlluniau hefyd ar gyfer Profi Swyddogaeth yr Ysgyfaint a gwasanaeth CPAP y Clinig Cwsg i gynyddu'r nifer yn bresennol yn y clinig, cyn gynted ag y bydd rheolau pellhau cymdeithasol yn caniatáu.

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot:

Mae cleifion newydd brys wedi parhau i dderbyn ymgynghoriadau wyneb yn wyneb trwy gydol y pandemig.

Mae pob clinig anadlol dilynol rheolaidd yn gweithredu trwy ymgynghoriadau ffôn.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Rydym yn adolygu ein cynlluniau i ailgychwyn clinigau wyneb yn wyneb ar gyfer cleifion anadlol gan bod ymgynghorydd o'r barn ei fod yn angenrheidiol.

Ysbyty Treforys:

Mae pob clinig anadlol rheolaidd wedi parhau i weithredu trwy ymgynghoriadau ffôn ar gyfer cleifion brys a thrwy asesiadau ar lein o nodiadau clinigol. Mae ein clinigau cancr yr ysgyfaint a'n gwaith dilynol brys wedi parhau i redeg trwy'r pandemig, ond mewn niferoedd llai.

Yn ddiweddar rydym wedi ail-gychwyn nifer o glinigau anadlol wyneb yn wyneb eraill, a fydd yn rhedeg tu allan o Ysbyty Treforys. Bydd y clinigau hyn yn rhedeg ochr yn ochr â'r clinigau ffôn ac ar lein a fydd yn parhau. Gobeithiwn ail-gychwyn clinigau wyneb yn wyneb pellach cyn gynted â phosibl. Rydym hefyd yn asesu os bydd datrysiad digidol 'mynychu unrhyw le' yn gweithio'n dda o fewn yr adran anadlol.