Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Adran Achosion Brys

Statws ar 20 Awst 2020

Mae ein Hadran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys yn derbyn nifer fawr o alwadau ffôn gan gleifion sy'n dymuno archebu apwyntiad. Sylwch, NID yw'r system 'ffôn yn gyntaf' ar gael yn Treforys ar hyn o bryd. Dim ond yn Ysbyty Athrofaol Cymru y mae yn cael ei dreialu yng Nghaerdydd. NI ALL staff yn Adran Achosion Brys Treforys ddarparu apwyntiadau yn bresennol ac rydym yn gofyn i gleifion ymatal rhag defnyddio'r llinellau ffôn. Diolch.

Dewch i'n hadran achosion brys (ED) yn Ysbyty Treforys ar gyfer cyflyrau difrifol sy'n peryglu bywyd neu ar gyfer sylw meddygol cyflym gan gynnwys anawsterau anadlu, poen difrifol yn y fron, colli gwaed yn gyflym, llosgiadau difrifol, colli ymwybyddiaeth, amheuaeth o gael strôc, clwyfau dwfn.

Yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Ar hyn o bryd mae'r Uned Mân Anafiadau (MIU) yn Nhre Port Port Talbot ar agor i gleifion rhwng 7.30 am ac 11pm. Fodd bynnag, gall materion ddifrifol a'r mathau o anafiadau cleifion sydd eisoes wedi cyrraedd yn yr adran effeithio ar hyn. Mae'r aros am MIU fel arfer yn llawer cyflymach nag yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys.

Gofynnir i gleifion sydd â mân gyflyrau meddygol gysylltu â'u meddyg teulu neu ymweld â'u fferyllfa leol.

Gwasanaethau Brys Plant

Mae Adran Argyfwng Pediatreg Ysbyty Morriston bellach wedi'i chydleoli gyda'r Uned Asesu Pediatreg i ffurfio Uned Argyfwng Plant (CEU) bwrpasol. Mae hyn er mwyn amddiffyn plant a'u teuluoedd yn ystod yr achosion.

Mae'r fynedfa i CEU wedi'i lleoli trwy yrru heibio prif fynedfa'r adran achosion brys a chymryd y troad nesaf i'r dde. Bydd arwyddion i'w gweld.

Mae'r uned yn derbyn cleifion 0-16 oed.

Ar hyn o bryd dim ond un rhiant neu ofalwr rydym yn caniatáu, ac mae'r fynedfa yn safle gollwng yn unig. Mae parcio ym fannau parcio arferol yr ysbytai.

Mae'r llwybr ar gyfer atgyfeiriadau meddygon teulu yn aros yr un peth.