Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth Marwoldeb

Diogelwch Cleifion a Gwella Ansawdd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gosod ansawdd a diogelwch wrth wraidd ei wasanaeth. Mae'r cyhoeddiad hwn yn dangos sut y mesurir ac y creffir ar farwolaethau a disgwyliad oes.

Un o elfennau allweddol ein rhaglen Gwella Ansawdd yw dadansoddi a deall yr holl wybodaeth sydd gennym am bobl sy'n marw yn ein hysbytai.

Mae bron i hanner marwolaethau pobl yn ein cymunedau yn digwydd yn yr ysbyty, yn bennaf oherwydd bod llawer o bobl sydd ar ddiwedd eu hoes yn dod i'r ysbyty yn ystod eu dyddiau olaf.

Bu farw ychydig dros 2,000 o bobl yn yr ysbyty yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot yn 2018, gan gyfrif am 49% o'r holl farwolaethau. Yn ogystal, bu farw 223 o bobl yn ein hosbisau. Digwyddodd cyfanswm o 52.5% o farwolaethau yn ysbytai neu hosbisau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol, mewn rhai achosion, y bu farw pobl yn yr ysbyty pan allai fod wedi bod yn well iddyn nhw a'u teuluoedd pe byddent wedi gallu marw gartref, mewn amgylchedd cyfarwydd.

Oherwydd hyn, rydym yn cefnogi defnyddio Llwybrau Gofal ar ddiwedd oes, sy'n galluogi mwy o bobl i gael y dewis i farw gartref, os mai dyna yw eu dymuniad.

Profiad y Claf

Oherwydd Covid-19, nid ydym yn casglu ffurflenni Ffrindiau a Theuluoedd rhwng 23 Mawrth a 31 Gorffennaf 2020. Cymerodd Tîm Profiad y Claf y camau canlynol i gasglu gwybodaeth am brofiad cleifion yn ystod y pandemig yn lle hynny:

Datblygwyd arolwg electronig sydd ar gael ar-lein ac sydd hefyd yn cael ei anfon yn wythnosol trwy negeseuon testun at gleifion sy'n cael eu rhyddhau ar draws y Bwrdd Iechyd. Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar gyfathrebu, ymweliadau/apwyntiadau rhithwir ac argaeledd dillad a nwyddau ymolchi.

Mae canlyniadau arolwg Covid-19 yn cael eu rhannu gyda Rhwydwaith Gwybodaeth y Byrddau Iechyd i helpu i lywio'r gwaith adfer a'r tîm TG. Rhennir y canlyniadau hefyd gyda'r Grŵp Llywio Gofal Canser sy'n Canolbwyntio ar Unigolion, y Grŵp Cydweithredol ar gyfer Gofal Llygaid a Rheolwr Elusen y Bwrdd Iechyd i gymryd unrhyw gamau angenrheidiol mewn perthynas â'r rhestr ddymuniadau.

Arolwg Rhyddhau Covid-19: Anfonwyd 1,738 o negeseuon testun, dychwelodd 453 yr arolwg = cyfradd ddychwelyd o 26% ar gyfer Mai 2020.

Mae'r adborth ar gyfer yr arolygon ym mis Mai yn cael ei ddadansoddi.  Mae'n ymddangos ei fod yn gadarnhaol ar y cyfan o ran y newidiadau a wnaed. Nodwyd problemau o ran cael defnydd o Wi-Fi a nodwyd rhai pryderon mewn perthynas â phobl nad ydynt yn gwybod sut i ddefnyddio pethau fel FaceTime a Skype.  Mae TG yn ystyried y materion hyn.

Casglwyd adborth hefyd ar gyfer peilot Niwro gan ddefnyddio clinigau 'Mynychu yn Unrhyw Le', (cwblhawyd rhai cwestiynau dros y ffôn, ychydig cyn i glinigau 'Mynychu yn Unrhyw Le' ddechrau ar 27ain Ebrill). Mae angen pedwar apwyntiad ar gyfer asesiad. Yn y gorffennol, cynhaliwyd y pedwar apwyntiad yn yr ysbyty. Os yw'r peilot yn llwyddiannus, mae'r tîm yn bwriadu rhedeg tri apwyntiad rhithwir ac un wyneb yn wyneb a fydd yn gwella amseroedd aros yn sylweddol ac yn amharu'n llai ar deuluoedd sy'n dod i'r ysbyty am apwyntiadau.

Un o'r sylwadau:

"Gallai'r asesydd weld ymddygiad fy merch yn ei hamgylchedd ei hun, roedd yn hamddenol bod yn ein cartref ein hun, yn haws gweithio o gwmpas patrymau gwaith"

Ap F&F - Yn ystod pandemig Covid-19, rhoddodd y Bwrdd Iechyd y gorau i ymweliadau a defnyddiwyd iPads er mwyn i gleifion allu cysylltu ag anwyliaid drwy FaceTime / Zoom. Gweithiodd  Tîm Profiad y Claf gyda'r tîm Symudiadau i ddatblygu'r ap F&F a'i osod ar bob un o'r dyfeisiau Apple ar draws y sefydliad. Hyd yma mae'r ap wedi'i osod ar 2,315 o iPads. Y nod yw cynyddu adborth F&F ar-lein.

Codau QR: Mae Cod QR F&F wedi'i osod ar bosteri dwyieithog ar draws ysbytai.
Mae'r ddolen i'r arolwg wedi'i rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol, ac mae'r tîm yn defnyddio'r amser hwn i werthuso p'un ai a yw'n bosib cwblhau mwyafrif yr arolygon ar-lein yn y dyfodol a ph'un ai y gallan nhw ymdopi â'r cynnydd unwaith y bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau.

Gofynnir i'r unedau annog pobl i gwblhau'r arolwg ar yr iPads sydd ar gael ar y wardiau.

Ar gyfer mis Mai, dychwelwyd 267 o'r arolygon, a gwelwyd 92% o bobl yn nodi y byddent yn argymell y Bwrdd Iechyd yn fawr i'w ffrindiau a'u teulu, sef cynnydd o 2% ers Ebrill 2020.

Mae pob un o'r Unedau Cyflawni Gwasanaeth (UCG) yn derbyn adroddiad manwl misol sy'n nodi'r themâu ac maent yn datblygu cynllun gweithredu ar gyfer gwella ar lefel UCG.

Yn ystod Covid-19, byddwn yn parhau i fonitro'r holl adborth ar-lein ac yn rhoi gwybod yn uniongyrchol i'r Unedau am unrhyw faterion sy'n codi.

Gwaith Tîm Profiad y Claf

Adborth canser Prehab2rehab: Mae gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen cydweithredol yn parhau, sy'n cynnwys arweinwyr Profiad y Claf Caerdydd a'r Fro, a Macmillan. Y nod yw datblygu arolwg i gasglu adborth, a fydd yn cael ei anfon (trwy neges destun) at gleifion canser y mae eu triniaeth wedi'i gohirio. Bydd y neges destun hefyd yn cael ei hanfon gyda gwybodaeth Cadw'n Dda.

Mae trafodaethau am gasglu data ar y gweill ar Lwyfan Cymru Gyfan. Mae Uned Gyflawni Llywodraeth Cymru'n awyddus i gefnogi byrddau iechyd ar y prosiect hwn.

Bwletin diolch: Rydym yn defnyddio'r adborth a gawsom o arolygon Covid-19 i ddatblygu bwletinau staff a datganiadau i'r wasg. Y nod yw rhannu a hybu morâl staff a gadael iddynt ddarllen rhai o'r sylwadau anhygoel y mae cleifion wedi'u hysgrifennu amdanynt. Mae hyn wedi ei groesawu'n fawr gan y staff a'r tîm cyfathrebu.

Arolwg staff: Gofynnwyd i Dîm Profiad y Claf lunio arolwg staff y Bwrdd Iechyd. I ddechrau, roedd cynllun ar gael i Lywodraeth Cymru wneud hyn ar gyfer pob bwrdd iechyd. Ar hyn o bryd mae'r gwaith hwn yn cael ei drafod a byddwn yn eich diweddaru y mis nesaf am y datblygiadau.

Clinig Ffrwythlondeb Cymru: Gofynnwyd i ni ddatblygu arolwg pwrpasol i gasglu barn cleifion sy'n cael triniaeth ffrwythlondeb ar hyn o bryd. Mae'r drafodaeth yn parhau ac mae'r tîm yn datblygu set o gwestiynau posibl. Byddwn yn eich diweddaru am y datblygiad hwn.

Wal Stori Staff a Chleifion Covid-19: Mae'r gwaith o ddatblygu straeon Staff a Chleifion yn ystod Covid-19 yn parhau i fynd o nerth i nerth. Ar hyn o bryd mae gennym 23 stori ar y gweill. Disgwylir i un stori gael ei chwarae yng nghyfarfod y Bwrdd ar 25 Mehefin. Mae gofal sylfaenol hefyd wedi gofyn am ddwy o'r straeon ar gyfer eu cyfarfodydd Holi ac Ateb. Mae Q&S Castell-nedd Port Talbot hefyd wedi gofyn am stori. Y nod yw postio'r holl straeon hyn ar safle mewnrwyd y Bwrdd Iechyd i'w rhannu (gyda chaniatâd yr unigolion).

Polisi Cwympo BIP Bae Abertawe

Mae polisi cwympiadau BIP Bae Abertawe bellach yn fyw, gan sicrhau ein bod yn cynnig y gofal gorau oll i'n cleifion. Os dilynir y polisi newydd hwn, mae'r holl dystiolaeth yn dangos y bydd nid yn unig yn helpu i atal cwympiadau yn y lle cyntaf, ond hefyd yn dangos y gallwn sicrhau'r canlyniad cyflymaf a gorau i'r claf os bydd yn cwympo.

Pan fydd claf yn cwympo gall fod goblygiadau corfforol a seicolegol i'r claf a'i deulu. Mae risg y bydd angen llawdriniaeth a gofal tymor hir ar y claf, ac y bydd yn colli symudedd. Hyd yn oed os yw cleifion yn gwella, gallai eu hyder gael ei effeithio oherwydd eu bod nhw'n ofni cwympo eto. Yn anffodus, yn yr achosion gwaethaf gall rhai cleifion farw yn dilyn cwymp.

Rydym yn ymwybodol y gall cwympiadau fod yn drychinebus. Fodd bynnag, mae'r polisi cwympiadau newydd hwn yn darparu'r wybodaeth a'r arweiniad i geisio atal cwympo yn y lle cyntaf. Mae hefyd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i ni o gwympiadau er mwyn gwella'r siawns o wella'n dda.

Porth Cleifion Bae Abertawe (wedi'i bweru gan Gleifion sy'n Gwybod Orau)

Mae darparu porth i gleifion yn rhan allweddol o'r Strategaeth Ddigidol ar lefel genedlaethol ac ar lefel y Bwrdd Iechyd.  Mae'n ein galluogi i ddarparu Cymru Iachach, gan rymuso cleifion â'u cofnod ar-lein eu hunain y gallant ei reoli er mwyn cefnogi eu hiechyd a'u lles. Aeth Porth Cleifion Bae Abertawe’n fyw ym mis Gorffennaf 2018 ac mae bellach ar gael ar draws yr holl safleoedd Acìwt.

Bae Abertawe yw'r bwrdd iechyd cyntaf yng Nghymru sy’n rhoi cynnig i’w gleifion weld eu gwybodaeth electronig ar-lein.  Ar hyn o bryd, mae hyn yn golygu caniatáu i gleifion weld eu canlyniadau patholeg a’u dogfennau clinig ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe’n unig.

Mae BIPBA bellach yn gweithredu hyn mewn 19 gwasanaeth gyda 1426 o gleifion wedi cofrestru ar draws Bae Abertawe, yn cynnwys ysbyty Tywysoges Cymru.

Yn ogystal â chael mynediad 24/7 i'w cofnodion, gall cleifion nawr ddewis gyda phwy y maen nhw am rannu'r wybodaeth, a gallant weithio'n llawer agosach ac yn haws gyda chlinigwyr i reoli eu gofal fel tîm yn y dyfodol. Gellir creu cynlluniau gofal yn ddigidol gyda mewnbwn gan gleifion a chlinigwyr, ac mae fideos a chyfryngau eraill hefyd ar gael i helpu cleifion ddeall eu cyflwr a rheoli eu gofal yn well.

Trwy ei gwneud yn symlach i gleifion ddewis pwy sy'n gallu gweld eu gwybodaeth, gallant ei rhannu'n hawdd ag asiantaethau neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, gan wneud gofal trawsffiniol neu amlasiantaeth lawer yn haws. Gallant hefyd rannu'r wybodaeth gyda pherthnasau a gofalwyr.

Enghraifft o'r manteision o gyflwyno Porth Cleifion Bae Abertawe (PKB), yw bod y tîm dermatoleg yn ysbyty Singleton yn defnyddio'r porth i weithio'n agos gyda'r cleifion systemig y mae angen monitro eu gwaed yn rheolaidd. Fel arfer, byddai pob un o'r cleifion hyn yn dod i'r ysbyty bob 12 wythnos i gael apwyntiad claf allanol. Drwy gyflwyno'r porth, gall cleifion gael eu hadolygu heb fod angen mynychu apwyntiad clinig.  Bydd hyn yn golygu y gall y tîm ryddhau 3 slot apwyntiad i bob claf bob blwyddyn. Gellir dyrannu'r slotiau hyn i gleifion sydd angen apwyntiad wyneb yn wyneb.

Yn ystod cyfnod COVID-19 mae nifer o dimau wedi cofrestru cleifion er mwyn gweithio gyda nhw mewn ffordd rithwir. Ceir enghraifft o hyn o fewn y Gwasanaeth Plant ag Anghenion Cymhleth yn Singleton, dan arweiniad Dr Jo Griffiths, sy'n Ymgynghorydd Iechyd Plant.  Mae'r Gwasanaeth yn gweithio gyda rhieni plant ag anghenion cymhleth i ddarparu ystod eang o wybodaeth a dolenni sy'n ymwneud â COVID-19 a chyngor am sut i ymateb mewn sefyllfaoedd penodol.

Mae Bwrdd Iechyd Bae Abertawe hefyd yn galluogi pob aelod o staff i gael eu cyfrif eu hunain ar gyfer y porth. Hyd yma mae 424 aelod o staff wedi cofrestru. Felly, hyd yma, mae cyfanswm o 1850 o gleifion / staff wedi cofrestru i ddefnyddio Porth Cleifion Bae Abertawe.

Adolygu Marwolaethau

Er mwyn rhoi sicrwydd bod y gofal gorau posibl wedi'i ddarparu i'n cleifion ar ddiwedd eu hoes ac er mwyn nodi unrhyw feysydd posib i'w gwella, mae'n ofynnol i Lywodraeth Cymru gynnal Adolygiadau o Farwolaethau ar gyfer yr holl farwolaethau sy’n digwydd mewn ysbytai.

Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio dull tri cham a'n Cais Adolygu Marwolaethau electronig ein hunain, neu e-MRA, er mwyn cefnogi'r wybodaeth a gynhyrchir. Mae'r meddyg sy'n ardystio'r farwolaeth yn ymateb i nifer o gwestiynau Cymru-Gyfan ar gyfer Adolygu Marwolaethau (UMR). Ar hyn o bryd, y cwestiynau cam cyntaf hyn (UMR) yw'r unig agwedd orfodol ar y broses o Adolygu Marwolaethau, a ni yw’r gorau yng Nghymru yn gyson o ran cydymffurfio â hyn.

I ni, gallai'r ymatebion i rai o gwestiynau UMR sbarduno ail gam lleol ac adolygiad mwy manwl o'r achosion, gan ymgynghorydd nad oedd yn ymwneud â gofal y cleifion. Ar ôl nifer o flynyddoedd, mae Grŵp Llywio Cymru Gyfan bellach yn agos iawn at ryddhau fersiwn derfynol Cam Dau Cymru y byddwn yn ei fabwysiadu, yn ei gyflwyno ac yn ei fonitro yn ôl yr angen. Bydd hyn yn caniatáu i ni ein meincnodi ein hunain yn erbyn Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd eraill yng Nghymru.  Cefnogir hyn drwy ddatblygu system electronig Unwaith i Gymru yr ydym wedi bod yn rhan o'i dylunio a'i threialu.

Yn y cyfamser, rydym yn parhau i ddefnyddio ein dull tri cham ein hunain. Roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig cael trydydd cam i dynnu ynghyd yr holl wybodaeth a gasglwyd er mwyn cynhyrchu unrhyw themâu i ddysgu oddi wrthynt a gweithredu arnynt. Ar hyn o bryd, mae Cyfarwyddwyr Meddygol yr Unedau’n ymgymryd â'r cam hwn ar lefel uchel.

Adolygiad o Ddangosyddion Marwolaethau mewn Ysbytai

Cynhaliwyd adolygiad annibynnol o ddangosyddion marwolaethau mewn ysbytai gan yr Athro Stephen Palmer, Athro Epidemioleg ym Mhrifysgol Caerdydd, a archwiliodd a yw ‘Mynegai Marwolaethau Wedi'i Addasu yn Ôl Risg’, sy'n cael ei ddefnyddio mewn ysbytai ledled Cymru, yn ddibynadwy a sut mae'n cael ei ddehongli. Canfu'r adolygiad y gall data am farwolaethau fod yn gamarweiniol ac nad ydynt yn mesur ansawdd y gofal yn gywir.

Daeth yr Athro Palmer i'r casgliad nad yw'r Mynegai Marwolaethau Wedi'i Addasu yn Ôl Risg cyfredol (RAMI) yn fesur ystyrlon o ansawdd ysbytai. Credai fod y broses o adolygu cofnodion meddygol yr holl gleifion a fu farw mewn ysbytai mewn ffordd safonol - system a arloeswyd yng Nghymru - yn ffordd well a chadarnach o asesu diogelwch ac ansawdd gofal mewn ysbytai. (Gweler yr adran ar 'Adolygu Marwolaethau' uchod)

Mewn datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016, cafodd gwaith yr Athro Palmer ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru.  Daeth y Llywodraeth i’r casgliad, yn dilyn gweithredu ystod o gamau a argymhellwyd yn flaenorol yn adolygiad Palmer (2014), nad oedd angen cyhoeddi dangosyddion RAMI mwyach.

Er na fydd y dangosyddion hyn yn cael eu cyhoeddi mwyach, bydd y Bwrdd Iechyd yn parhau i fonitro a chraffu’n rheolaidd ar yr holl wybodaeth sydd ar gael am farwolaethau er mwyn nodi ac ymchwilio i unrhyw batrymau neu glystyrau anarferol a allai fod yn destun pryder.

Gwybodaeth am Farwolaethau BIPBA Mehefin 2020