Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cydraddoldeb

Delwedd o ystod o wahanol bobl
Rydym wedi ymrwymo i'ch trin yn deg

Mae ein hamcanion cydraddoldeb wedi'u datblygu i'n cefnogi i gyflawni'r ymrwymiad hwn. Ni ddylid rhoi pobl dan anfantais oherwydd eu hoedran, eu hanabledd, eu crefydd a'u cred, rhyw, hil, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth neu oherwydd eu bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

Gwnaethom adnewyddu ein Hamcanion Cydraddoldeb gan ddefnyddio adborth o ymgysylltu ac ymgynghori yn ogystal â thystiolaeth arall. Roedd hyn yn cynnwys y sylfaen dystiolaeth gref o fewn ‘Is Wales Fairer’ (Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 2018). Mae ein hamcanion Cydraddoldeb wedi'u cynnwys yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Mae ein hamcanion Cydraddoldeb yn cael eu hadlewyrchu yn ein Cynllun Blynyddol ac yn cefnogi cyflawni eu nodau. Rydym yn adrodd ar gynnydd yn erbyn ein hamcanion Cydraddoldeb yn ein Hadroddiadau Cydraddoldeb Blynyddol.

 

Sylwer, nid yw llawer o'r dogfennau hyn ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am hyn.
 
Amcanion Cydraddoldeb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-2020

Amcanion Cydraddoldeb 2016-2020

 

 

Ein Hadroddiadau Cydraddoldeb Blynyddol

Data Cyflogaeth Cydraddoldeb 2020-2021 (Fformat Excel)

Data Cyflogaeth 2020-2021

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2020-2021

Data Cyflogaeth Cydraddoldeb 2019-2020 (Fformat Excel)

Data Cyflogaeth 2019-2020

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2019-2020

Data Cyflogaeth Cydraddoldeb 2018-2019 (Fformat Excel)

Data Cyflogaeth 2018-2019

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2018-2019

Data Cyflogaeth Cydraddoldeb 2017-2018 (Fformat Excel)

Data Cyflogaeth 2017-2018

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2017-2018

Data Cyflogaeth 2016-2017

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2016-2017

Data Cyflogaeth 2015-2016

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2015-2016

Data Cyflogaeth 2014-2015

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2014-2015

Data Cyflogaeth 2013-2014

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2013-2014

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2012-2013

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2011-2012