Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor i gleifion y gallai cyfyngiadau COVID-19 ohirio eu llawdriniaeth

Dilynwch y ddolen hon i gael gwybodaeth i gleifion sy'n amau bod ganddynt ganser neu eu bod wedi cael diagnosis.

Dilynwch y ddolen hon i gael gwybodaeth i gleifion sydd wedi cael diagnosis o gyflyrau eraill

Ar gyfer pwy mae'r cyngor hwn?

Mae'r dudalen hon ar gyfer cleifion a allai, yn anffodus, fod wedi cael eu llawdriniaeth ei gohirio o ganlyniad i achos y Coronafeirws (COVID-19).

Heb amheuaeth, bydd y newyddion y gallai eich llawdriniaeth gael ei gohirio yn peri gofid ac yn siomedig. Nid yw hwn yn benderfyniad a gymerwyd yn ysgafn. Gofynnwn ichi ddefnyddio'r amser hwn i gadw mor iach â phosibl ac i wneud newid positif i'ch iechyd a'ch lles. Gall hyn fod yn heriol oherwydd efallai eich bod chi'n profi poen neu anghysur. Ond rydym am eich sicrhau y gall hyd yn oed ychydig o newidiadau bach gael effaith ddefnyddiol nawr, ac ar ôl eich llawdriniaeth.

Beth alla i ei wneud i'm helpu i baratoi ar gyfer fy llawdriniaeth yn y dyfodol?

Gallwch chi wneud newidiadau nawr a fydd yn gwella llwyddiant eich llawdriniaeth a hefyd yn gwella eich iechyd hirdymor. Mae cleifion sy'n arwain ffyrdd iach o fyw fel arfer yn gwella'n gyflymach ar ôl eu llawdriniaeth ac yn dioddef llai o gymhlethdodau.

Bydd arwain ffordd iach o fyw yn:

 • Gwella llwyddiant eich llawfeddygaeth
 • Golygu bod eich llawdriniaeth yn fwy tebygol o ddigwydd, ar ôl iddi gael ei haildrefnu
 • Gostwng eich amser adfer
 • Cyflymu eich rhyddhad o'r ysbyty
 • Bydd pob un o'r uchod yn helpu'r GIG i wella ar ôl y pandemig.

Awgrymiadau gorau

 • Gofalwch am eich hwyliau a'ch lles cyffredinol.
 • Daliwch ati i symud a bod yn egnïol
 • Bwytewch yn Dda
 • Yfwch ddigon o hylifau, yn enwedig dŵr
 • Dilynwch ganllawiau'r Llywodraeth o yfed dan 14 uned o alcohol yr wythnos
 • Peidiwch ag ysmygu